Je was erbij > Overzicht

Opening vernieuwd gemeentehuis - Langemark - 07/05/2010

Op vrijdagavond 7 mei 2010 werd het vernieuwde gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle plechtig geopend. Na meer dan 2 jaar zijn de ingrijpende werken eindelijk achter de rug.

Voor de opening werd een feesttent opgetrokken valk voor het gemeentehuis.

Het was fris in Langemark en enkele branders probeerden de feesttent warm te krijgen.

Burgemeester Alain Wyffels kon zijn toespraak pas starten nadat minister Hilde Crevits, met wat vertraging, was toegekomen. Hieronder de tekst van zijn toespraak:

"Mevr. de minister, Mijnh. de gouverneur, Mevr. de Vlaams volksvertegenwoordiger, Mijnheer de architect, beste personeelsleden,
Collega's burgemeesters, schepenen, gemeente- en ocmw-raadsleden,
Dames en heren genodigden,

Eindelijk is het zover. Na meer dan 2 jaar van lawaai- en stofhinder is de renovatie van het gemeentehuis eindelijk achter de rug. Het is mij dan ook een bijzonder genoegen om u te mogen verwelkomen op deze officiële heropening.

Fier

Voor u staat een fiere burgemeester. Zonder pretentieus te willen overkomen ben ik ervan overtuigd dat wij erin geslaagd zijn om die renovatie te laten uitgroeien tot een schitterend project. U hebt mij bewust "wij" horen zeggen. Die realisatie is inderdaad niet het werk van een handvol personen maar kwam tot stand door 2 jaar intensief teamwork. Zonder dat volledige team zou dat niet gelukt zijn. Het is dan ook passend om, bij het begin van de avond, die verschillende personen te vermelden.

Felicitaties architect

Een geslaagde renovatie moet vertrekken van een goed ontwerp, een goede visie. Vanuit een lange opsomming van de noden en gebreken van het oude gebouw is architect Patrick Devoogdt erin geslaagd om een samenhangend ontwerp te creëren. Eenvoudig was het niet, rode draad door de renovatie was het respect voor het oorspronkelijk karakter van het gebouw, een gewezen kasteel. Het gebouw moest een stukje van zijn oorspronkelijke grandeur terugkrijgen. Het fungeert als gemeentelijk ambassadeur voor allerhande ontvangsten en plechtigheden en moet de gemeente een zekere uitstraling bezorgen.

Naast dat, eerder esthetisch aspect, moest ook de functionaliteit verhoogd worden: er diende sanitair te komen op ieder verdiep (i.p.v. de 2 toiletten vroeger), het gebouw moest met liften toegankelijk worden voor minder valide personen en de verschillende gemeentelijke diensten moesten vlot gevonden worden. Het moest m.a.w. een open en uitnodigende sfeer uitstralen. Daarenboven moest het geheel voldoen aan de hedendaagse normen voor brandveiligheid. Het ontwerp van Patrick heeft al die verwachtingen ingelost. Mijn oprechte felicitaties daarvoor.

Inzet van ons gemeentepersoneel

Vanavond wil ik ook een bijzonder woord van appreciatie naar ons gemeente- en politiepersoneel richten. Wat zij aan ongemakken gedurende de bouwwerken hebben moeten verdragen grenst aan het ongelofelijke. Af en toe was het wel eens te veel, maar de goede teamspirit van onze ploeg maakten die moeilijke momenten draaglijk. Ook het werk die zij in het gebouw verzet hebben, heeft een behoorlijk lot uit het aanbestedingsdossier uitgespaard. Alle ICT-bekabeling, de volledige groenaanleg, heel wat afbraakwerk, het plaatsen van nieuwe keukenkasten en elektronische sloten, het verhuizen van ongelofelijk veel materiaal en het opruimen van heel wat rommel, namen zij voor hun rekening.

Voor al dat werk en voor het enthousiasme waarmee ze deze opening en de opendeurdag morgen aangepakt hebben vonden wij het maar logisch dat zij hier vanavond eens niet moeten werken, maar als genodigden kunnen genieten van die realisatie. Proficiat aan Sabine en de volledige ploeg. Jullie hebben getoond waarin een kleine gemeente echt groot kan zijn.

Bedanking aannemers

Tenslotte ook een woord van dank aan de verschillende aannemers. Ook voor hen was het niet altijd eenvoudig om werken uit te voeren in een gebouw die nog in gebruik was. De ene moest soms wachten achter de andere en dat zorgde hier en daar voor vertragingen. In de loop van het werk moesten regelmatig creatieve oplossingen voor onverwachte problemen gevonden worden. Het eindresultaat heeft alle verwachtingen ingelost.

Tijdens de voorbije 2 jaar is mij tijdens gesprekken met inwoners op diverse gelegenheden de verbondenheid met "hun kasteel" opgevallen. Telkens werd mij de vraag gesteld hoe de renovatie verliep en telkens voelde je bij hen dat stukje trots voor hun patrimonium.
Nu de renovatie voltooid is ben ik ervan overtuigd dat iedere inwoner van Langemark-Poelkapelle zich nog meer met dat huis verbonden zal voelen. Aan die van band van het gebouw met het verleden en heden van Langemark-Poelkapelle werd veel aandacht besteed.
Waar vroeger in de raadszaal alleen de foto's van de burgemeesters van Langemark van voor de fusie en Langemark-Poelkapelle na de fusie hingen, werd de collectie nu uitgebreid met de vroegere burgemeester van Poelkapelle en Bikschote.

Onze vergaderingzalen hebben wij de naam van kleine gehuchten uit onze gemeente gegeven. Verschiet dus niet als u straks in de Bron, de Blaetezak, de Treurniet of Schaapbalie binnenkomt.

Missie ontwikkeld in het meerjarenplan

De renovatie van ons gemeentehuis is een onderdeel van de missie die wij, bij het begin van deze legislatuur, voor onszelf in het strategisch meerjarenplan uitgeschreven hebben: Het gemeentebestuur is uw partner in de ontwikkeling van Langemark-Poelkapelle tot een aantrekkelijke en financieel gezonde gemeente, waar het goed is om te leven en te vertoeven. Wij willen een open en aanspreekbare organisatie zijn waarin een professioneel team van bestuurders en medewerkers zich inzetten om u een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.

Om die behoorlijk ambitieuze doelstelling in te lossen is de noodzakelijke infrastructuur, op maat van onze gemeente, nu aanwezig. Besturen doe je echter niet alleen. Naast aandacht voor lokale acturen, is er een goede verstandhouding met de hogere bestuursniveau's nodig. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat vanavond het provinciale en Vlaamse niveau hier vertegenwoordigd is. Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om een aantal, misschien ietwat ondeugende bedenkingen, naar hen toe te formuleren.

Net als een grote stad heeft ook een kleine landelijke gemeente immers wat zuurstof nodig om zich verder te ontwikkelen. Dat kan een noodzakelijke financiële injectie zijn en in dat kader volgen wij de plannen rond de oprichting van een Vlaams plattelandsfonds met meer dan behoorlijke belangstelling en juichen die absoluut toe.

Dat kan ook de aanleg zijn van een bovenlokaal fietspad tussen Poelkapelle en Diksmuide langs een drukke gewestweg waarvoor wij minister Crevits uitermate dankbaar zijn en hopen dat zij nog wat extra middelen vindt voor de fietsdoorsteek van de Noorderring in Ieper. Ook ons provinciebestuur levert in dat opzicht met zijn fietsknooppunten en fietspaden langs spoorwegbeddingen heel voortreffelijk werk. Die zuurstof dient er echter ook in te bestaan dat lokale besturen de kans krijgen om volop te besturen op maat van hun gemeente, waarbij de overheid eerder stimulerend optreedt dan met het belerend vingertje wijst. Dat laatste is op vandaag jammer genoeg regelmatig het geval.

De gemeentelijke taakstelling op het vlak van ruimtelijke ordening blijft zorgen voor een structureel tekort aan bouwgrond. Het is niet logisch dat de aanwezigheid van een Europees voedingsbedrijf met hoge tewerkstellingsgraad, de strategische ligging tussen de indrustriezones van Ieper, Roeselare en Diksmuide en een onmiddellijke ontsluiting naar de A19, richting Kortijk, niet in rekening voor de bepaling van de woonbehoefte gebracht kan worden.

Bij het schrijven van deze toespraak (ik ben nooit tijdig met het schrijven van die dingen) verscheen op mijn 2de scherm de elektronische nieuwsbrief van Binnenlands bestuur met als eerste thema "vrijwillige fusies van gemeenten - nota aan de Vlaamse Regering"… Gemeenten worden financieel aangemoedigd om te fusioneren, maar tezelfdertijd maakt het ocmw-decreet van diezelfde overheid het onmogelijk dat ons openbaar woon- en zorgcentrum met een private naburige vzw kan samenwerken om een antwoord te bieden op de ongelofelijke uitdagingen van de toenemende vergrijzing. Dat doet toch wat vragen rijzen. Die zaken oplossen zal echter niet voor vanavond zijn en ik hoop dat u mij die kleine oprisping vergeeft, 't is sterker dan mijzelf.

Ik geef graag het woord aan onze cultuurbeleidscoördinator Heidi Vanackere, die u nieuwsgierig zal maken naar een sterk staaltje lokale kunst die in ons gemeentehuis tentoon gesteld wordt. Vervolgens komen nog onze provinciegouverneur Paul Breyne en Vlaams Minister Hilde Crevits aan het woord. Dank u."

Daarna was het de beurt aan cultuurcoördinator Heidi Vanackere. Hieronder ook de tekst van haar toespraak:

"Geachte genodigden,

Vanavond ben ik een beetje de vreemde eend in bijt in een excellent gezelschap van sprekers. Dat ik het hier vanavond op deze officiële opening ook eventjes over kunst en cultuur mag hebben, heeft wel een belangrijke symbolische betekenis.

Want ons gemeentehuis krijgt er vanaf vandaag nog een extra dimensie bij. Enerzijds draagt dit kasteel een rijke geschiedenis in zich en anderzijds vervult het een belangrijke rol als administratief centrum van onze gemeente.

Maar daarnaast krijgt ze er nu nog een rol bij als kunst- en expositieruimte. Hiervoor werden de nodige voorzieningen getroffen om in de toekomst tentoonstellingen te kunnen organiseren. Als cultuurbeleidscoördinator kan ik het alleen maar toejuichen dat het bestuur bewust heeft gekozen om kunstenaars een spreekwoordelijk 'podium te geven' om zo hun kunst dichter bij de bevolking te brengen en toegankelijker te maken.

Het gemeentehuis wordt als het ware een soort galerie waar een combinatie van permanente en wisselende tentoonstellingen zullen te zien zijn.

In de vergaderzalen hebben we zo al enkele foto's op groot formaat voorzien die er permanent blijven hangen en die verwijzen naar onze gemeente. Zo kunt u in de raadzaal of 'De Bron' een prachtige foto vinden van de gekende fotograaf Stefan Vanfleteren. In enkele andere zalen vindt u mooie reproducties uit onze beeldbank.

Tijdelijke tentoonstellingen - Oswald Fieuw bijt spits af

En daarnaast willen we ook kwalitatieve tijdelijke tentoonstellingen naar ons gemeentehuis halen. We willen onze deur open zetten voor kunst en cultuur en voornamelijk (maar daarom niet exclusief) lokaal talent in de kijker zetten. En zo mag vanavond Oswald Fieuw, een zeer getalenteerde kunstenaar uit onze gemeente de spits afbijten. Hij heeft een rijk gevuld palmares, won al talrijke prijzen en stelde al overal tentoon, maar nog nooit in eigen gemeente. Voor ons was hij ook een evidente keuze om vanavond te openen. Want, net als dit gerenoveerde gemeentehuis, situeren zijn installaties, concepten en schilderijen zich inhoudelijk op een raakvlak van verleden, heden en toekomst.

Oswald's werken roepen meestal herinneringen op aan vergeten symbolen, levensverbanden of gebeurtenissen (ook uit onze gemeente). Hij maakt gebruik van metaforen of beeldspraken om deze symbolen, verbanden, gebeurtenissen uit het onderbewustzijn terug te halen. Vandaar dat deze tentoonstelling dan ook de toepasselijke titel 'Metafoor' kreeg. Doordat de kunstenaar in zijn werken voorwerpen gebruikt in een nieuwe vorm, een hedendaagse constellatie, laat hij hun "essentie", hun symbolische betekenis zeg maar, heel nadrukkelijk op de voorgrond komen. Zo tracht hij orde te scheppen in dingen en gedachten, met soms tegengestelde materialen en denkbeelden die hij samenbrengt tot een esthetisch geheel. En op deze wijze maakt hij er een nieuw begrijpbaar en universeel denkbeeld van.

Ook worden vaak elementen in zijn werk in een herhalende opstelling geplaatst, wat het werk nog versterkt. Hij deinst er niet voor terug risico's te nemen door zijn eigen visionaire denkbeelden artistiek vorm te geven. Hij hoopt dat de toeschouwer (van zijn werk), op zoek gaat bij zichzelf in een wereld waar pretentie en realiteit, kitsch en esthetica sterk uiteenlopend zijn en waar waarden en normen vervagen en in vraag worden gesteld.

De thema's in de recentste olieverfschilderijen van Oswald Fieuw zijn geïnspireerd op beeldmateriaal van oude foto's en tijdschriften. Ze zijn geschilderd in een haast monochroom kleurpalet met hier en daar een in het oogspringende accent. Soms laat hij zijn werk in een soort decor fungeren. Daarbij maakt hij gebruik van decoratieve elementen of neonlicht, die de sfeer in het werk nog meer benadrukken en daardoor de toeschouwer bij het gebeuren meer betrokken maakt. Hoe u het ook draait of keert, of het nu om klassieke of moderne kunst gaat, de kunstenaar maakt bijna altijd een soort decoratieve voorstelling waar u als toeschouwer dient naar te kijken.

Met deze uiteenzetting wilde ik u graag een kleine inleiding op de tentoonstelling van Oswald Fieuw geven. U moet vooral zelf zijn kunst gaan smaken. De tentoonstelling metafoor toont bovendien mooi waar Oswald voor staat. Durft u vooral te laten meevoeren in de symboliek die deze werken in zich dragen.

Nog even meegeven dat de tentoonstelling morgen de ganse dag toegankelijk is en daarna tot eind deze maand tijdens de kantooruren. Tot slot een welgemeend woord van dank aan Oswald. Oswald, dank voor al uw inspanningen. Ik weet, u hebt werkelijk kosten, nog moeite gespaard voor deze tentoonstelling (u liet zelfs verkochte werken terugkomen). We zijn echt trots dat we met dergelijke tentoonstelling van hoogstaand niveau mogen openen.

Dank u allen voor uw aandacht en ik geef nu zeer graag het woord aan de Gouverneur van onze provincie, dhr. Breyne."

En de gouverneur was in form en vooral benieuwd naar het nieuwe gemeentehuis. Het oude kende hij zeer goed, tot in de achterkamers en de toiletten scherste hij.

De gouveneur ging dieper in op de rol van de provincie als tussenschakel tussen de gemeenten en het Vlaamse niveau.

Daarna was het de beurt aan minister Hilde Crevits. Hierondeer ook de tekst van haar toespraak:

"Mijnheer de gouverneur,
Mijnheer de burgemeester, schepenen en raadsleden,
Parlementsleden,
Vertegenwoordigers van intercommunales en van andere Westhoekgemeenten,
Beste inwoners van Langemark, Poelkapelle en Bikschote!

We zijn aan de vooravond van de V-dag. Op 8 mei 1945 was er eindelijk vrede na zes jaar oorlog. Wat de oorlog betreft, daarvan heeft Langemark-Poelkapelle ruim haar deel gehad. Er bevinden zich hier tal van Britse begraafplaatsen. In Sint-Juliaan is er een Canadees oorlogsmonument. In Poelkapelle kreeg de Franse vliegenier Guynemer een gedenkteken. Het DOET je wat als je in Frankrijk in een chambre d'hôtes op de boekenplank het levensverhaal vindt van deze Franse piloot die in Poelkapelle het leven liet. Dan weet je dat je beland bent bij mensen die respect hebben voor de geschiedenis. De Duitse militaire begraafplaats van Langemark is zo belangrijk, dat er zich in ongeveer ELKE Duitse stad wel een Langemarckplatz bevindt. Ze schrijven dat met ck. Alleen weten veel Duitsers niet waar de naam vandaan komt. Ze denken dat Langemarck de naam is van een generaal! De V van V-dag staat voor de grote les die we uit onze gemeenschappelijke geschiedenis hebben geleerd, dat VREDE de basis is voor VERBONDENHEID en VRIENDSCHAP tussen de VOLKEREN.

Ik gebruik vanavond nog enkele woorden die beginnen met een V. Het eerste woord, VRIJHEID, stond op een foto in de krant. Het stond op een spandoek tijdens een bevrijdingsconcert in Nederland deze week. Elk land heeft zijn trauma's te verwerken. Daar stond deze boodschap op: VRIJHEID MAAK JE MET ELKAAR. Vrijheid vergt een positieve invulling. Daar SAMEN voor zorgen is een opgave voor ieder lid van de samenleving. Er is slechts sprake van een samenleving waar er sociale cohesie is. Aangepaste administratieve en logistieke infrastructuur en dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen is daar een belangrijk deel van. Precies daarom vernieuwt en verfrist de gemeente Langemark-Poelkapelle haar infrastructuur op de maat van de inwoners. Nu de VERNIEUWING af is, mag Langemark-Poelkapelle VIEREN! Terecht. Het gemeentehuis is prachtig gerenoveerd.

Mijn tweede woord is Vlaanderen. Goede samenwerking als gemeentebestuur met de hogere overheden is OOK belangrijk. Dat is zeer geëvolueerd. Sommigen herinneren zich de tijd dat gemeenten op het vlak van ruimtelijke ordening zich beperkten tot de rol van postbus. Ze gaven aanvragen door aan de Vlaamse administratie en wachtten de beslissing af. Dat is grondig veranderd. Vooral sinds het Planningsdecreet (1996) en het Structuurplan Vlaanderen (1997) kregen gemeenten almaar meer verantwoordelijkheid. De Stedenbouwkundige ambtenaren van het Vlaamse Gewest zijn uit de ivoren toren geklommen. Zij gaan ter plaatse om met de gemeente en de bouwheren of architecten in een driepartijenoverleg, een projectvergadering, tot een oplossing te komen. De ene is niet ondergeschikt aan de ander. Partnerschap geldt voor alle beleidsuitzichten: sociaal beleid, sport- en jeugdwerk, milieu, cultuur… Vlaanderen ondersteunt de lokale beleidsplannen en maakt afspraken voor samenwerking. Voor Vlaanderen zijn de gemeenten volwaardige partners.

Mijn derde gedachte gaat over veilig en vlot verkeer. Dat zijn mijn eigen bevoegdheden. De uitdaging ook op dit terrein is samenwerking. Vlaanderen werkt samen met de provincies, de gemeenten en De Lijn door middel van een mobiliteitsconvenant. Voor ze het beseffen zitten de verschillende partners op elkaars terrein. Een doortocht, dat is een gewestweg die door een stads- of dorpscentrum loopt. De uitbouw van een fietsroutenetwerk. De bus die in de file staat. Voor een goed mobiliteitsbeleid stemmen gemeenten, provincies, De Lijn en de Vlaamse overheid hun plannen en initiatieven best op elkaar af. De samenwerking leggen ze vast in een convenant. De bedoeling is dat ze het beschikbare geld - men spreekt dan over middelen! - op een gecoördineerde wijze kunnen inzetten en de mobiliteitsproblemen geïntegreerd, planmatig en multimodaal aanpakken. Met aandacht voor alle vervoersmodi: autogebruikers, voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Ik wil deze convenanten nog verfijnen en optimaliseren!

Als voorbeeld geef ik het beleid voor fietsers. Onlangs stelde ik het "eerste geïntegreerde fiets-investeringsprogramma 2010" voor met op het programma 100 miljoen euro voor 200 projecten van fietsinfrastructuur in 2010. Ik heb dit jaar voor Langemark-Poelkappelle 2.138.400 euro laten vastleggen voor de verdere realisatie van het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Buurgemeente Houthulst kan ook rekenen op investeringen van 2.509.761 euro vanuit Vlaanderen. Hierdoor kan er 14,04 kilometer nieuw fietspad aangelegd worden langs de Houthultsesteenweg, de gewestweg N 301. De voorkeur gaat uit naar een fietspad in enkele richting. Dat is veiliger. We voorzien het enkelerichtingfietspad waar het mogelijk is, het dubbelerichtingsfietspad waar het noodzakelijk is. Op termijn wordt veilig en comfortabel fietsen mogelijk van Langemark-Poelkapelle via Houthulst naar Diksmuide.

Goede samenwerking is cruciaal om dergelijk project te voltooien. Verschillende overheidsdiensten en overheden kunnen fietsinfrastructuur aanleggen. Tussen de diensten onderling bestaat er soms onduidelijkheid over wie dan wel instaat voor een bepaalde strook fietspad, een fietstunnel of fietsbrug. Gevolg is dat missing links in het bovenlokaal fietsroutenetwerk niet opgelost raken. Om dit te stroomlijnen heb ik een fietsteam samengesteld. Dat zorgt ervoor dat de neuzen in dezelfde richting staan. Voor de fietsers is het niet belangrijk wie de investeringen uitvoert, wel dat ze vlot en veilig kunnen fietsen.

Een ander voorbeeld is het beleid rond trage wegen. "Trage wegen doen bewegen" was hier een thema in oktober 2009, in het bijzonder voor De Bron vzw, Natuurpunt Westland, Pasar Infoclub regio Ieper en de milieuraad van Langemark-Poelkapelle. Onder de kerktoren van Madonna heb ik me laten vertellen dat er hier heel wat wandelmogelijkheden zijn. Ik vind het van belang dat lokale besturen trage wegen ondersteunen. Buurtwegen hebben een belangrijke functie voor de lokale mobiliteit. Ze hebben een grote cultuurhistorische en archeologische waarde. We moeten ze maximaal benutten.

Ik wil vanuit Vlaanderen de discussie aangaan over het juridisch kader om het te vereenvoudigen en te actualiseren. De atlassen der buurtwegen en de afzonderlijke plandocumenten die erbij aansluiten, worden nu op elk gemeentehuis bewaard, voor het eigen grondgebied. Een meer integraal en duidelijk overzicht op provinciaal niveau is wenselijk in het kader van een netwerk. Op dit ogenblik beschikken zowat alle Vlaamse provincies over een gedigitaliseerde versie van de atlas der buurtwegen. Zij bieden internettoepassingen aan die het zoeken naar een specifieke buurtweg, de daarbij horende detailplannen en eventuele latere wijzigingen vergemakkelijken. Ik wil die praktijk verankeren en versterken.

Dames en Heren,

Ik besluit met de woorden visie en vertrouwen. Het gemeentehuis getuigt van VISIE op dienstverlening en anticipeert op de toekomst. De infrastructuur is af. Dat is de hardware, het logistieke kader voor de goede relatie met de inwoners. Het komt er nu op aan er de SOFTWARE aan toe te voegen. Het doel is dienstverlening die kwaliteit biedt. De dienstverlening die de burger in ELKE gemeente kan krijgen. En de SPECIFIEKE accenten die typisch zijn voor de aanpak van Langemark-Poelkapelle: de MANIER van omgaan met de burgers, de MENSEN die ervoor instaan, de communicatie, de openheid, projecten en acties van sensibilisering. Uw burgemeester en uw gemeentebestuur hebben daar een klare kijk op. Dat geeft VERTROUWEN. Proficiat Langemark-Poelkapelle!"

Een volle feesttent.

Daarna was het tijd om het feestlint door te knippen.

Voilà, het is reeds gebeurd.

En dan was het tijd voor een rondgang doorheen het vernieuwde gemeentehuis. Kunstenaar Oswald Fieuw stelde zijn werk 'Mailbox' op in de centrale inkomhal.

Een van de vernieuwde zalen.

Nieuwe pennen en de infofolder staan klaar voor de bezoekers.

Groepsfoto in de onthaalruimte.

Alle personeelsleden en diensten hebben een naambordje aan hun deur hangen.

Het bureau van de secretaris.

De raadzaal.

Via een PC werden de troeven van de gemeente getoond.

In de raadzaal hangt een foto van een oude postkaart.

En dan ging het naar de tweede verdieping waar voortaan ook ruime kantoren te vinden zijn.

Ook hier had Oswald Fieuw zijn ding mogen doen.

En dan ging het naar de eerste verdieping voor de receptie waar de "Schoine Occoage" zorgde voor de muziek.

Iedereen liet zich de voortreffelijke receptie smaken.

"Wanneer gaan jullie het gemenetehuis De Warande in Kemmel renoveren", vraagt burgemester Lode Morlion van Lo-Reninge aan schepen Geert Vandewynckel van Heuvelland (links).

Niets dan tevreden gezichten.

De equipe van Traiteur Johan en Griet verzorgde de receptie.

Aan de muur de protretten van de burgemeesters van Langemark-Poelkapelle, maar ook van Bikschote en Poelkapelle van voor de fusies van 1976.

Bye, bye zwaait minister Crevits. Burgemeester Alain Wyffels en ereburgemeester Willy Dewilde kunnen er mee lachen.

De medewerkers van het gemeentepersoneel zijn ook tevreden met hun nieuwe huisvesting.

Kunstenaar Oswald Fieuw nam de minister dan nog snel mee naar zijn kunstwerk 'Memorial Field'.

Bijzonder mooi !

In een lokaal beneden worden oude foto's tentoongesteld.

"Hoe is het in Wervik" vraagt parlementslid Jan Durnez aan Bercy Slegers.

De gouverneur bespreekt de komende proclamatie van de Ambrozijnwedstrijd met Edgard Storme en Marleentje Nys.

Ook Gerard Liefooghe (links), burgemeester van Alveringem, was van de partij.

Foto's uit de beeldbank.

Het oude kasteel van Langemark dat tijdens de Eerste Wereldoorlog werd vernietigd.

Proficiat Langemark-Poelkapelle met jullie vernieuwde gemeentehuis. Het resultaat mag zeker gezien worden.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.