Je was erbij > Overzicht

Noël Paelinck, erevoorzitter OCMW - Koksijde - 10/05/2010

Toekennen van de titel van Ere-Voorzitter OCMW , door Minister Bourgeois,

Bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering, werd de h, Noël Paelinck, benoemd tot Erevoorzitter van het OCMW van Koksijde. Tijdens een korte plechtigheid in het gemeentehuis van Koksijde, in bijzijn van: Burgemeester-Vlaams Volksvertegenwoordiger Marc Vanden Bussche; OCMW secretaris Pascale Feys, OCMW-raadslid A. Cavyn; Ere-Secretaris van het OCMW Willy Thabert; 1eSchepen Jan Loones; zijn echtgenote Rosette Popeye en zijn kinderen Nicholas en Peter werd door Vlaams Minister van Bestuursaangelegenheden Bourgeois, het Ministerieel Besluit, aan de h, Noël Paelinck, overhandigd.

In zijn toespraak, belichtte Burgemeester Marc Vanden Bussche de 42jarige politieke carrière ,- gespekt van allerhande anecdoten-,van Noël Paelinck, die 10j Gemeenteraadslid; 6jaar en 4maand OCMWVoorzitter en 15 jaar OCMW raaadslid was. Hij was ook de man die in 1975 de plaatselijke CVPafdeling oprichtte en ook de eerste CVPlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen samenstelde.Verder was hij Arrondissementeel Communicatieverantwoordelijke voor de CVP, om tenslotte tijdens een veruimingsoperatie van de nieuwe VLD, tot die partij toe te treden in 1993, dit, vooral tengevolge van het onbegrip en de tegenkanting van het toenmalige CVP bestuur.

Noël Paelinck begon zijn carrière bij de toenmalige RTT als Installateur, en volgde bijscholing in de TT school ,Vlug promoveerde tot Opnemer-Traceerder,en een paar jaar later tot 2talig Sectorchef voor de Studie van de Netten in Brussel,Een paar jaar later werd hij Eerst-Aanwezend Technisch Sectiechef voor de Studie van de Netten In 1976 werd hij Technisch Afdelingschef van de zone 058.In 1978 werd hij gedetacheerd naar het kabinet van Minister Lavens, om er na Adjunctpersattaché, in 1980 te promoveren tot Persattaché.Na Minister Lavens werd hij Adj -Persattaché van de Staatssecretarissen De Keersmaecker en Guy Lutgen. In Juli 1986 werd hij als Voorzitter OCMW geconfronteerd met het vluchtelingenprobleem en door Miet Smet geroepen om een struktuurplan uit te werken voor de opvang van Asielzoekers in het Klein Kasteeltje te Brussel.

Na voorlegging van het plan aan de Ministerraad, werd zijn plan goedgekeurd en werd hij belast met de uitwerking er van. Het waren hectische tijden. Jaloersheid,en afgunst ,steeg een ambtenaar naar het hoofd en een aanklacht wegens vermeende
verduisteringen, knaagden zwaar aan zijn gezondheid en zijn motivatie en idealisme werden zwaar op de proef gesteld. Het kwam zelfs tot een grootsscheeps gerechtelijk onderzoek en een rechtszaak. Het requisitoir van de Openbarre aanklager Steppé,luidde dat er geen enkel aanwijzing was dat Paelinck enig strafbaar feit zou gepleegd hebben. Hij werd dan ook na een lange lijdensweg vrijgesproken. Het kwaad was inmiddels geschied. De roddelpers had zijn werk gedaan. Zijn tweejaarlijks mandaat werd 2 maal verlengd. Heden tendage is dezelfde struktuur nog altijd van toepassing met hier en daar een kleine aanpassing,ten gevolge de evolutie. In 1992 keerde hij terug naar Belgacom als Attaché voor Bedrijfstelecommunicatie te Brussel.

In 1994 werd hij Nationaal Account Manager, bevoegd voor het ganse land. Hij sloot zijn carrière af als Quality Control Manager en Community Relations. In deze periode volgde hij verschillende cursussen en seminaries in de Engelse en Franse taal, Op 1 januari 1998 kon hij zijn pensioen nemen. Thans werd hij in het gemeentehuis van Koksijde geëerd en gelauwerd. Het hem vroeger aangedaan onrecht blijft echter nog altijd bij hem hangen.Info en foto's: Noël Paelinck

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.