Je was erbij > Overzicht

Het herwaarderingsplan voor de Dumontwijk goedgekeurd door Minister Bourgeois - De Panne - 11/03/2010

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed keurde op 21 januari 2010 het herwaarderingsplan goed voor het beschermd stadsgezicht 'Dumontwijk' in De Panne. Het herwaarderingsplan, opgemaakt in opdracht van de gemeente De Panne, maakt het onder meer mogelijk dat de eigenaars en huurders van een pand gelegen in deze wijk vanaf nu onderhoudspremies kunnen aanvragen voor het onderhoud, herstel en herwaardering van hun karakteristieke woningen.

De onderhoudspremie is een begrip geworden in de Vlaamse Monumentenzorg. Al jaren een efficiënte ondersteuning voor het goede onderhoud van vele beschermde monumenten, werd door de Vlaamse Overheid bij de nieuwe regeling op de onderhoudspremie in 2004 deze premie uitgebreid voor waardevol erfgoed binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. Om deze onderhouds-, herstellings- en herwaarderingswerkzaamheden op een doordachte manier te kunnen betoelagen werd door de Vlaamse Overheid het toekennen van een premie gekoppeld aan de opmaak van een herwaarderingsplan. Nu dit herwaarderingsplan voor de Dumontwijk is goedgekeurd door minister Bourgeois, kunnen zowel eigenaars als huurders van onroerend erfgoed binnen dit beschermd stadsgezicht onderhoudspremies bekomen.

Het herwaarderingsplan omschrijft duidelijk de erfgoedkenmerken (structuur van wegen, perceelsindeling, schaal, dichtheid,…) en de erfgoedelementen (zoals bebouwing, groenelementen, originele afsluitingen,…) binnen deze wijk. Het onderhoud, herstel en herwaardering van deze erfgoedkenmerken en erfgoedelementen is essentieel voor het behoud en de versterking van de cultuurhistorische waarden in de Dumontwijk. Aan het herwaarderingsplan is een databank gekoppeld, die wordt beheerd door de gemeente De Panne. Deze biedt informatie over alle waardevolle panden en hun karakteristieken, bouwgeschiedenis, foto's, postkaarten,… en reikt de nodige gegevens aan bij de onderhoudspremies.

De Dumontwijk is de oudste verkaveling van De Panne, ontstaan uit privé-initiatief vanaf ca. 1892 en verder uitgebouwd in het begin van de 20ste eeuw, met een gaaf bewaard stedenbouwkundig concept naar ontwerp van de Brusselse architect Albert Dumont (1835-1920) en zijn zoon Alexis (1877-1962), in samenwerking met o.m. Georges Hobé en Jozef Viérin. Deze wijk wordt getypeerd door het samenspel én tegenstelling tussen de eerder formele, geometrische aanleg voor het stedelijk gebied en de pittoreske, open verkaveling, geïnspireerd naar vorm en architecturale invulling op de toen opkomende tuinwijkgedachte naar Engels model, rekening houdend met duinreliëf en aanplanting. Het is één van de zeldzame gebieden aan de Vlaamse kust waar het karakter en de intrinsieke erfgoedkwaliteiten van de oudste bebouwing bewaard zijn gebleven.

Het vormt een staalkaart van de toen gangbare of meer toonaangevende bouwstijlen vanaf het einde van de 19de eeuw bij de oudste bebouwing tot ca. de Tweede Wereldoorlog bij de verdere architecturale invulling, m.n. eclectische vormentaal - doorgaans varianten op neostijlen, late invloed van de art nouveaustijl, cottagestijl vaak met integratie van elementen uit de Normandische stijl, regionalisme, art-decostijl en modernisme, en bijgevolg illustrerend voor de stijlevolutie die de kustarchitectuur ondergaat. Deze wijk is een getuige van het oeuvre van de vele architecten die de wijk mee helpen gestalte te geven, m.n. o.m. Albert en Alexis Dumont, Georges Hobé, Jozef Viérin, Oscar Vermeesch, Louis Legein, Gustave Remy en Myriam Dumont, Charles Crevits, Pierre Devos, Ernest Acker en anderen.

Minister Bourgeois en Burgemeester Butsraen tijdens de werkvergadering

vlnr Burgemeester, Minister, mensen van het studiebureau Omgeving tijdens de wandeling door de Dumontwijk

vlnr Mevrouw Goosens van Ruimte en Onroerend Erfgoed, Minister, Burgemeester bij de ondertekening van het herwaarderingsplan in het Parkhotel in het hartje van de Dumontwijk


Op zaterdag 3 april 2010 is er om 10.00u in het gemeentehuis van De Panne een infovergadering voor alle eigenaars en bewoners van de Dumontwijk. Dan zal praktisch uitgelegd worden hoe een premie aangevraagd kan worden, wat de procedure is, welke erfgoedkenmerken precies in aanmerking komen, hoeveel subsidies verkregen kunnen worden enz. De vergadering zal geleid worden door de mensen van het studiebureau (Omgeving) en ook de mensen van Ruimte en Onroerend Erfgoed zullen aanwezig zijn om specifieke vragen te beantwoorden. Er komt ook nog een infobrochure waar alle praktische zaken zullen in opgenomen zijn.

Info en foto's: Isabel Coysman, communicatieambtenaar dienst Onthaal en Communicatie, Gemeente De Panne - www.depanne.be

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.