Je was erbij > Overzicht

Ontwerp masterplan Suikerfabriek voorgesteld - Veurne - 18/06/2010

Op vrijdag 18 juni 2010 stelde de Provincie West-Vlaanderen, samen met de stad Veurne en de West-Vlaamse Intercommunale wvi, het ontwerp van het masterplan voor de site van de Suikerfabriek in Veurne voor. Het ontwerp is gebaseerd op onderzoek en informatie van de partners en de inwoners van Veurne.

De reconversie van de verlaten industriële terreinen naar een nieuw en hoogwaardig stadsdeel met ruimte voor wonen en werken moet een kwalitatief voorbeeld voor de ganse provincie worden.

Het terrein heeft heel wat troeven om uit te groeien tot een zeer aantrekkelijke woonomgeving, door de nabijheid van park, water, de binnenstad en het station. Het ontwerp houdt rekening met het verleden van de site en het kenmerkend landschappelijk patroon van dijken en bekkens, met graslanden en rietkragen. De natuurlijke rijkdom van de bekkens vormt het groene hart van het nieuwe stadsdeel. Samen met een recreatief parkgebied wordt dit het uithangbord en één van de belangrijkste troeven voor de nieuwe woon- en werkomgeving. De bekkens kunnen ook optreden als buffer bij overvloedige regenval. De nieuwe bedrijven op de site worden ingeplant in dit zelfde landschappelijk patroon. Door slim om te gaan met het reliëf wordt de visuele impact van de gebouwen verkleind. De nieuwe woningen komen in het noordwesten van het projectgebied, dicht bij het station, de Vaarstraat en de Rodestraat. Bij het woongebied aansluitend komt een centrale fiets- en wandelas, tussen de binnenstad en de evenementenhal. Deze as, aangevuld met een netwerk van fiets- en wandelverbindingen, moet zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Het masterplan wordt in de vorm van een mini-expo met begeleidende 3D-film gedurende drie maanden aan de Veurnaars voorgesteld. Zo kunnen alle betrokkenen hun mening kwijt over het plan. Vanaf vrijdag 18 juni 2010 is de mini-expo te bezichtigen op de markt van Veurne, vanaf augustus aan het stadhuis op het Sint-Denisplein. De begeleidende 3D-film is te zien in het toerismekantoor op de Grote Markt en in stadskantoor De Seylsteen op het Sint-Denisplein. Op www.suikerfabriekveurne.be kan iedereen opmerkingen over het masterplan kwijt, via het gastenboek of via postkaarten.

In september en oktober kunnen de adviesraden en bewonersplatforms hun commentaar overmaken. Daarna wordt alle verkregen informatie verzameld en gaat het masterplan, na advies van de stuurgroep, voor goedkeuring naar de deputatie.

Het nu voorlopig vastgestelde masterplan voor de Suikerfabrieksite kwam er nadat de deputatie in 2009 de afbakeningslijn voor het kleinstedelijk gebied Veurne voorlopig goedkeurde. In het onderzoek dat hieraan voorafging werden een aantal noden vastgesteld: 12,5 hectare woonruimte, 40 hectare bedrijvigheid en 18 hectare groenvoorziening. Een groot deel van deze behoeften kan worden opgevangen door de site van de voormalige Suikerfabriek. De site werd uitgeroepen tot strategisch projectgebied op bovenlokaal niveau.

De voorstelling vond plaats in de Stenen Zaal.

Doopsuiker bij de voorstelling van het plan.

Eerste spreker van de avond was Jan Verfaillie:

"Geachte heren gedeputeerden,
Collega's parlementsleden,
Collega's uit het schepencollege,
gemeenteraad, ocmw-raad, leden adviesraden,
Personeelsleden provincie en stadsbestuur,
Studiebureau omgeving,

22 december 2005, een zwarte dag voor Veurne. Op die dag werd bekendgemaakt dat de suikerfabriek van Veurne eind 2005 definitief de deuren zou sluiten. Bij deze sluiting verloren niet alleen meer dan 50 mensen hun baan, ook de landbouwers en het maatschappelijke leven in Veurne waren hard getroffen.

Veurne was immers de suikerfabriek en de suikerfabriek was Veurne."

Hij vervolgd: "Sinds begin de jaren 20 was de suikerfabriek in Veurne al actief. De site was een kleine 50 ha groot en paalde voor een groot stuk aan de stadskern. Op dat eigenste moment in 2005 werden we ook geconfronteerd met de sluiting van de firma Santens en een aantal andere bedrijfssluitingen. Economisch ging het niet goed met Veurne. De werkloosheid steeg tot het Vlaamse gemiddelde. Vandaag is de situatie helemaal anders. De werkloosheid bedraagt slechts 4% en het tewerkstellingspercentage te Veurne bedraagt meer dan 100% en dit in deze moeilijke tijden.

Na de sluiting van de suikerfabriek bleef het Stadsbestuur niet stilzitten. In samenwerking met de Provincie werden er contacten gelegd met de West-Vlaamse intercommunales (WVI) om onderhandelingen op te starten met de grondeigenaars zodat de gronden door een openbaar bestuur konden worden verworven. Heel belangrijk wetende dat de volledige zone ingekleurd is als zone voor milieubelastende industrie. Eind 2007 konden we overgaan tot het ondertekenen van de aankoopakte. Een mooi moment voor Veurne en zijn omgeving.

Ongeveer 1 jaar geleden werd studiebureau Omgeving aangesteld door de provincie om het masterplan op te maken. Dit plan gaat vooraf aan de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan en het doel is om de grote krachtlijnen vast te leggen. In de eerste planperiode tot 2017 worden er 5 ha nieuwe woonzones ingeplant op de site. Na deze planperiode is er nog altijd ruimte, voor 10 ha nieuwe woningen. Samen betekenen dit 15 ha extra woonzone en ongeveer 400 nieuwe woningen.

15 ha nieuwe industriezone is goed voor een extra tewerkstelling van ongeveer 300 mensen en 15 ha recreatie en parkgebied dat toegankelijk zal zijn. Bovendien komt er een fietsverbinding tussen het stadscentrum over de site van de suikerfabriek naar de evenementenhall en de industriezone. Ook dit is mooi meegenomen. De plannen ogen indrukwekkend. Dit wordt het project van de toekomst voor Veurne! Ik hoop dat het volledige project zal afgewerkt zijn tegen 2020-2025. Is dit nog lang? Inderdaad als je 80 jaar bent, lijkt dit nog lang maar voor een dertiger is dit morgen.

Dank aan de provincie dat ze in onze ambitieuze plannen willen meestappen. Naast dit indrukwekkende programma plant het stadsbestuur op andere locaties nog 10 ha extra woonzones en 45 ha nieuwe industriezones. Alles samen betekent dit 25 ha nieuwe woonzones en 60 ha nieuwe industriezones.

Geachte leden van de deputatie, ik zou jullie allen en jullie administratie oprecht willen danken voor de steun, de begeleiding en het vasthouden van de pen in dit proces. Zonder jullie inzet en vooral de inzet van de provinciale diensten ruimtelijke planning en Gebiedsgerichte Werking ordening was dit masterplan geen succes geworden. Als relatief klein bestuur ervaren wij nu meer dan ooit de nabijheid van het provinciebestuur. Politici die beweren dat de provincies mogen afgeschaft worden zijn bij ons aan het verkeerde adres.

Het werk is echter niet af. Met de inhoud van het masterplan wordt nu gestart met de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Ik hoop dat tegen eind 2012 dit uitvoeringsplan goedgekeurd wordt.

Veurne zal er tegen 2018-2020 volledig anders uitzien . meer woningen, meer natuur, meer recreatie, meer werk... En wat belangrijk is, is dat de gemeenteraad dit volledig steunt. In deze moeilijke economische tijden is dit een zeer belangrijk signaal waarvoor ik iedereen in de gemeenteraad zou willen danken.

Ik ben fier en gelukkig om burgemeester te mogen zijn van deze prachtige stad. Het werk is nog niet af. Samen met de collega's van schepencollege, de gemeenteraad en met de steun van de provincie zullen we keihard werken om deze ambitie verwezenlijken.

Slechts weinig steden krijgen een dergelijke kans om hun stad verder te ontwikkelen. Laat ons deze kans met beide handen grijpen. Meer woningen, meer gezinnen, meer bedrijven, meer recreatie... alle ingrediënten zijn aanwezig om er een succesverhaal van te maken. Belangrijk is eveneens dat de woningen gelegen in de Brikkerijstraat behouden blijven.

Meer inwoners, dat betekent eveneens meer vragen naar sport, mobiliteit, dienstverlening... In het kader van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan zullen we intens nadenken om de mobiliteit zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een aanpassing van het kruispunt Vaartstraat-Zuidburgweg zal zeker één van de belangrijke aspecten zijn. Ook zullen er op termijn vragen zijn om de dienstverlening te verhogen. Met de uitbreiding van bibliotheek en de herlocalisatie van de stedelijke administratie hebben we hier al initiatieven genomen. Ook de uitbreiding van de sportzone staat op de agenda voor de eerstkomende jaren.

Het masterplan maakt eveneens de verbinding met de stationsomgeving. Belangrijk aangezien het Stadsbestuur hier ook over ambitieuze plannen beschikt die tegen eind dit jaar zeer concreet zullen worden.

Tot slot zou ik iedereen willen danken die op de één of andere manier betrokken was bij de totstandkoming van dit masterplan. Ik zou vooral studiebureau omgeving alsook de Provincie willen danken voor hun inzet en steun."

Heel veel belangstelling voor de voorstelling.

Tweede spreker was gedeputeerde Patrick Van Gheluwe:

"Beste aanwezigen, en een speciale welkom aan alle oud-werknemers van de Suikerfabriek,

Goed een jaar geleden, op 13 mei 2009 was er de eerste bijeenkomst van de stuurgroep van het Masterplan Suikerfabriek Veurne. In die stuurgroep, die de Provincie voorzit, zijn ook onze twee belangrijkste partners vertegenwoordigd: de stad Veurne en de' West-Vlaamse Intercommunale, wvi. Op die eerste stuurgroep gaven we alle nodige documentatie mee aan het studiebureau, spraken we een strakke timing af en regelden we de manier van samenwerken.

Samenwerking
Die samenwerking bestaat er in dat alle partners verantwoordelijkheden opnemen in dit complexe proces.

Wij concentreren ons als Provincie op de opmaak van het masterplan voor de site van de voormalige Suikerfabriek. De wvi verkende verder, als terreineigenaar, het grote gebied van 45 ha in een aantal technische onderzoeken in verband met de bodem, natuurwaarden, wateraspecten etc. De stad ten slotte, concentreerde zich, zoals ook aangewezen in het gemeentelijk structuurplan volop op het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de aangrenzende Zuidburgweg en de herziening van het mobiliteitsplan met een belangrijke rol voor de stationsomgeving.

Rol Provincie
U begrijpt dat ik vooral even dieper wil ingaan op onze rol in dit hele proces dat reeds in 2007 met de afbakening van Veurne werd opgestart. Decretaal heeft de Provincie een belangrijke taak gekregen inzake ruimtelijke planning. Ondermeer de afbakening van de kleinstedelijke gebieden, zoals Veurne, hoort daarbij. De deputatie keurde trouwens net voor de start van dit Masterplan de voorlopige afbakeningslijn goed. In zo'n afbakeningsvoorstel werd na ruime consultatie en dialoog met stad en het Vlaamse Gewest de contouren van verdere ontwikkelingskansen voor de stad aangegeven. In het onderzoek werden een aantal behoeften vastgesteld. Ik vertel hier geen nieuws wanneer ik aangeef dat de behoefte aan o.a. 12,5 ha wonen, 40 ha bedrijvigheid, 18 ha natuur duidelijk naar boven kwam.

Een groot deel van die behoeften konden opgevangen worden op de vrijgekomen site van de voormalige suikerfabriek: dan heb ik het over ongeveer 15 ha wonen op lange termijn, 15 ha natuur en 15 ha bijkomende bedrijvigheid. De site werd dan ook uitgeroepen tot strategisch projectgebied op bovenlokaal niveau en dit vooral door de om vang van het gebied, z'n centrale ligging en de vele potenties."

Hij vervolgde: "De Provincie begrijpt dat het aanpakken van dergelijk ingewikkeld planningsvraagstuk niet vanzelfsprekend is. Gezien het bovenlokale belang, maar ook de vele uitdagingen op het vlak van stedenbouw, duurzaamheid, technische omstandigheden, mobiliteit... nam de provincie dan ook de verantwoordelijkheid voor de opmaak van het masterplan en straks het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Participatie
Maar zo'n proces is meer dan cijfers, hectares enz, zo'n proces wordt gevoerd met mensen en voor mensen. De provincie hecht daar heel veel belang aan. Participatie met de lokale actoren en bevolking is dan ook een belangrijk onderdeel in het tot stand komen van zo'n masterplan. Vaak zijn dat holle woorden, maar om aan te tonen dat het ons menens was, werken twee diensten intens samen: de dienst Ruimtelijke Planning, met het Provinciehuis Boeverbos in Brugge als uitvalsbasis en de dienst Gebiedsgerichte werking met voor de Westhoek het streekhuis Esenkasteel in Diksmuide. Ik wil trouwens graag collega Guido Decorte bedanken die als gedeputeerde bevoegd voor gebiedsgerichte werking die samenwerking ook ten volle ondersteunt.

De taak van de gebiedswerker als procesbegeleider bestond er in om informatie te verzamelen in Veurne enerzijds en anderzijds het participatieproces uit te tekenen en te voeren. Deze informatie werd dan overgemaakt aan de projectcoördinator van de dienst Ruimtelijke planning die alle input coördineerde en het masterplan aanstuurde in samenspraak met de vertegenwoordigers van de betrokken partners.

Dat proces, telkens goedgekeurd door de stuurgroep, verloopt in twee fasen. De eerste fase liep van oktober 2009 tot en met de bezoekersdag van 12 december 2009 en had vooral als bedoeling om met de concrete cijfers in de hand te horen hoe Veurne die invulling precies zag. De procesbegeleider ging ondermeer langs bij een aantal oud-werknemers, Unizo, ACV, de jeugdraad, de commissie voor ruimtelijke ordening, het overleg onderwijs en het woonoverleg. Op 12 december kregen dan zo'n 100 bezoekers de kans om het terrein te verkennen, vragen te stellen en suggesties aan te reiken.

De verkregen input van die eerste fase werd samen met de leerpunten van de betrokken administraties en technici verwerkt in het ontwerp masterplan. Dit ontwerp masterplan kreeg van alle partners een goedkeuring in de stuurgroep van 29 april. De deputatie bekrachtigde deze goedkeuring dan ook vorige week met een voorlopige vaststelling. Ik stel voor dat we daar eerst kennis van nemen. Straks hoort u nog hoe we een tweede fase van participatie zien."

Links herkennen we Gerard Liefooghe (burgemeester Alveringem) met naast hem Lode Morlion (burgemeester van Lo-Reninge).

Er werd verwezen naar de bezoekdag van december 2009 waar iedereen kon kennismaken met de site.

En het laatste deel van de toespraak: "De tweede fase van het participatieproces start vandaag! Nu er een ontwerp voorligt, horen we ook graag de mening van de Veurnaar. Kan iedereen zich vinden in het ontwerp, ontbreken er zaken, zijn we ondanks de vele voorbereidingen toch iets uit het oog verloren... Hoe kan dit concreet? Vanaf maandag zal de mini-expo, die we straks gepast zullen openen, drie maanden lang te zien zijn in Veurne, eerst op de markt, in augustus ook aan het stadhuis op het Sint-Denisplein. De begeleidende film is te zien in het Toerismekantoor hier beneden en in het stadskantoor De Seyisteen. De film en de mini-expo kunnen in een later stadium ook nog dienen voor educatieve doeleinden in klas- of schoolverband of wanneer het plan realiteit wordt.

Op www.suikerfabriekveurne.be, in het gastenboek of in een reactie op de postkaarten kan iedereen z'n suggesties en opmerkingen kwijt. Zo'n postkaart krijgt u zelf straks mee samen met een toepasselijk souvenir. In september-oktober zijn we dan te gast bij de adviesraden en bewonersplatforms.

Daarna wordt opnieuw alle informatie verzameld en kan het Masterplan na advies van de stuurgroep definitief goedgekeurd worden door deputatie. Zijn we er dan? Nog niet helemaal. Wanneer we dan weten wat waar moet komen, dan moet de bestemming van de gronden nog aangepast worden. Dat gebeurt in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat ten vroegste tegen eind 2012 kan goedgekeurd worden.

Tot slot rest mij alleen nog een aantal mensen te bedanken. Bedankt aan iedereen die meegeholpen heeft om deze avond te organiseren en in goede banen te leiden, bedankt ook aan iedereen en een aantal oud werknemers in het bijzonder, die documentatie en foto's aangeleverd hebben, bedankt ook aan het Vlaams Agentschap Ondernemen die alle acties financieel ondersteunt en dank aan de partners voor het vertrouwen en de goede samenwerking!

Ik nodig nu graag burgemeester Verfaillie en directeur van de wvi, Geert Sanders uit om samen met mij de mini-expo plechtig te openen. Ik nodig iedereen trouwens uit om een kijkje te nemen in deze 'box' en daarna samen een glas te drinken op dit Masterplan!"

Peter Swyngedouw van het studiebureau Omgeving gaf vervolgens toelichting bij het ontwerp masterplan en wat het zal worden.

De oude fabriek.

Het gearceerde deel is het nieuwe stadseel in Veurne. Zoals je ziet, heel groot.

Eerst wil men starten met de aanleg van een centraal fietspad dat het centrum met de evenementenhal op de industriezone moet verbinden.

Zicht op de woningen en het natuurgebied dat men wil realiseren

Een schets van de woningen.

Het ontwerp voor de inplanting van de bedrijven.

Daarna werd de film getoond die in Veurne te zien zal zijn.

De 'box' die momenteel centraal op het marktplein staat.

Werd vakkundig opengesneden

De groepsfoto.

Niets dan tevreden gezichten want na de sluiting in 2005 heeft men (eindelijk?) een plan uitgetekend. Dit plan is echter nog niet meteen realiseerbaar want er moeten nog allerlei procedures doorlopen worden. Pas na 2012 kan er gedacht worden aan een eerste realisatie op het terrein.

Ook aan de buietnzijden staat er allerlei informatie.

Hieronder nog eens het detail van het masterplan:

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.