Je was erbij > Overzicht

Heuvelland Tranquillizer voorgesteld - Dranouter - 03/07/2010

We trokken op zaterdagvoormiddag 3 juli 2010 naar het muziekcentrum in Dranouter voor de voorstelling van de Heuvelland Tranquillizer.

Verwelkoming met koffie in de cafetaria.

Een groep wandelaars trekt er op onder begeleiding van Wim Chielens en zijn dochter Trui.

Na wat vertraging kon er uiteindelijk gestart worden.

Gedeputeerde Guido Decorte was de eerste spreker. Hieronder de tekst van zijn toespraak:

"Geachte genodigden,

Aan mij dus om de spits af te bijten op deze trefdag rond stilte en rust op het platteland.

Toegegeven, ik heb even met het idee gespeeld om gewoon te zwijgen en de stilte zijn werk te laten doen, maar dat zou misschien wel een beetje vreemd staan. Vandaar mijn voorstel om de kans aan te grijpen om deze namiddag, met de Heuvelland Tranquillizer onder de arm, Heuvelland in te trekken en de rust en stilte aan de lijve te ondervinden!

Want er valt toch wel het één en ander te vertellen inzake rust en stilte. Toch hou ik eraan om allereerst de gemeente Heuvelland te bedanken voor haar gastvrijheid en ook jullie te bedanken die zich de moeite hebben getroost om helemaal tot in deze uithoek van Vlaanderen te komen. Ik zag op de lijst met inschrijvingen mensen van Turnhout, Kessel-Lo, Dendermonde, Bree... en zelfs vanuit de Nederlandse provincie Zuid- Holland!

Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat stilte en rust een thema is dat over de provincie- en landsgrenzen heen, mensen kan samenbrengen.

Wat de Provincie West-Vlaanderen betreft, is dit thema een onderdeel van ons plattelandsbeleid. Er moet op dat platteland niet- alleen oog zijn voor de economische ontwikkeling, maar ook voor behoud van die kwaliteiten die het West-Vlaamse platteland zo aantrekkelijk maken. Denken we hierbij maar aan donkerte, traagte en natuurlijk ook rust en stilte.

Auditieve rust en stilte is er in ieder geval nog in West-Vlaanderen en dat zeker op het platteland. Dit werd een tiental jaar terug nog nagemeten bij het bepalen van een aantal potentiële stiltegebieden. Deze studie werd uitgevoerd in de periode waarin ook het Stiltegebied Dender-Mark boven de doopvont werd gehouden.

In West-Vlaanderen zijn we echter nooit tot een afbakening van dergelijke gebieden gekomen. Dit had, mijns inziens, veel te maken met de perceptie van dergelijke afbakening, als zou het om regels en beperkingen gaan. Zo was er bij sommigen nogal wat vrees dat bijvoorbeeld landbouwers niet meer met hun tractor zouden kunnen uitrijden of dat er - zoals hier in Dranouter - geen jaarlijkse activiteit of festival meer zou kunnen doorgaan. Volkomen onterecht natuurlijk, maar toch, de perceptie en de vrees was er.

Dit betekent echter niet dat, voor West-Vlaanderen, stilte geen waardevol thema is. Zo was de Westhoek gangmaker voor het beperken van lawaaiproducerende sporten op het platteland zoals quads en paramotors en beschikt de Provincie over een hinderreglement waarbinnen projecten met betrekking tot lawaaihinder worden ondersteund.

Maar de voorbije jaren werd er echter een volledig nieuwe wending gegeven aan de manier van werken rond het thema stilte en rust."

Hij vervolgde: "Het betrof niet langer alleen het tegengaan van lawaaihinder. Nee, er werd voluit gegaan voor een positieve, integrerende aanpak: stilte en rust als leefkwaliteit voor het platteland.

Deze invalshoek werd gelanceerd door een themagroep van het Interbestuurlijk Plattelandsovereg die onder leiding staat van dhr. Dirk Sturtewagen, coördinator van de sociaal-culturele beweging Waerbeke.

De STeR-projectoproep die daarop volgde, werd door mijn medewerkers, samen met Vormingplus en hetzelfde Waerbeke, aangegrepen om het project 'Ontdek de stilte' uit te werken. Het project werd in 2008 door minister-president Kris Peeters geselecteerd en kon op die manier op financiële steun van de Vlaamse Overheid rekenen. Ook wij als Provincie deden een financiële duit in het zakje.

Dat deze inspanning niet tevergeefs was, kunnen jullie vandaag, samen met mij constateren: het is tijd om te oogsten!

Maar als Provincie kijken we, samen met de partners, ook al verder. Dit STeR-project was voor onze administratie een proefproject. Stilte en rust is immers een vrij nieuw en, bestuurlijk gezien, een weinig vanzelfsprekend maatschappelijk thema. Alleen een heel beperkte groep beleidsverantwoordelijken, organisaties en individuen is er mee vertrouwd.

Het was dan ook voor ons even wennen, maar toch denken we voor de toekomst aan het volgende:

 • Er wordt onderzocht of en hoe het werken met gemeentelijke stilteplatforms kan worden verder gezet.
 • Intraprovinciaal wordt in het najaar van 2010 verkend hoe we dit thema beleidsmatig ook kunnen verankeren in diensten zoals cultuur, toerisme en welzijn.
 • Via onze gemeentelijke begeleiding van de dienst Minawa (wat staat voor Milieu, Natuur en Waterbeleid) zullen de milieuambtenaren elementen worden aangereikt die ze, hapklaar, in hun werking kunnen toepassen. Ook de resultaten van het STER-project worden verspreid.
 • Ook willen we nagaan of het niet mogelijk zou zijn om met het nieuwe model van stiltegebieden te gaan werken, zoals opgesteld door de Vlaamse administratie LNE. Het betreft hier een Kwaliteitslabel dat bedoeld is om bewoners, bezoekers en gebruikers bewust te maken en te sensibiliseren, zonder restrictieve gevolgen. Stilte en rust begint tussen de oren van de mensen. Daarmee vinden we niets nieuws uit! Ook de provincie Limburg heeft onlangs dergelijk project opgezet met de officiële erkenning van het stiltegebied Gerhagen (Tessenderlo).

Laat het hiermee duidelijk zijn dat de Provincie West-Vlaanderen de uitdaging aangaat om met het thema stilte en rust verder aan de slag te gaan! Om het kort te houden: stilte werkt!

Dank dat u zo stilletjes en aandachtig zat te luisteren."

Guido Decorte Gedeputeerde voor Leefmilieu, natuur en landschappen

Dirk Sturtewagen, coördinator van de sociaal-culturele beweging Waerbeke, lichtte daarna een aantal stilteprojecten toe.

Vlaams Minister-President Kris Peeters was op de uitnodiging aangekondigd. Hij vond het echter niet nuttig / nodig (?) om naar Dranouter te komen. Kabinetsmedewerker Frans Coussement mocht / moest (?) dan maar komen opdraven naar Dranouter. Hierbij zijn toespraak:

"Geachte genodigden,

Steeds meer mensen in Vlaanderen geven aan dat stilte en rust voor hen onontbeerlijk is. In deze maatschappij van steeds sneller/groter/beter, is af en toe tot rust komen heel belangrijk voor een evenwichtige levenswijze. Rust en stilte laten de mens in zich keren, en bindt, soms meer dan woorden, mensen met elkaar.

Maar anderzijds verhogen stilte en rust de veerkracht van mensen en laat hen genieten van de kleine, eenvoudige dingen in het leven. We zijn blijkbaar vergeten dat er ook heel wat natuurlijke rust en stilte is.

En als je het over rust en stilte hebt, dan kom je meteen bij het platteland terecht. Het is geen toeval dat deze trefdag rond stilte en rust in het landelijke Dranouter georganiseerd wordt. Stilte en rust is eigen aan het platteland. Het is een authentieke waarde en een bron van leef- en omgevingskwaliteit van het platteland. In het Vlaamse plattelandsbeleidsplan worden stilte en rust dan ook als dusdanig erkend als basiskwaliteit. Kris Peeters als bevoegde minister moedigt aandacht en respect voor de kwaliteit stilte en rust op het platteland dan ook aan.

Dit betekent evenwel niet dat je moet zwijgen als je naar het platteland komt, het betekent niet dat een massa-evenement als een folkfestival hier haar plaats niet zou kunnen krijgen. Het feit dat wij stilte en rust stimuleren en koesteren betekent evenmin dat spelende kinderen de mond gesnoerd moeten worden of kamperende jongeren zich niet zouden mogen uitleven, of dat pikdorsers of maïshakselaars in het hoogseizoen van de oogst om 10u 's avonds van het veld moeten ... Neen, het platteland kent zoveel eigenheden en elk moet daarin zijn plaats krijgen. Het komt er vooral op aan niet te overdrijven, en heel veel aandacht te besteden aan plattelandsvreemde activiteiten.

De heterogeniteit van het platteland weerspiegelt zich ook in het Vlaamse plattelandsbeleid met een geïntegreerde, horizontale aanpak, waarbij de diverse actoren eigen aan en op het platteland eik hun plaats moeten krijgen.

Dit betekent dat over de grenzen van verschillende beleidsdomeinen en verschillende bestuursniveaus heen gewerkt wordt. Dit is ook de juiste aanpak voor een thema als stilte en rust.

Stilte en rust kan vertaald worden in heel wat beleidsdomeinen zoals bijvoorbeeld leefmilieu, landbouw, gezondheid, toerisme, cultuur, mobiliteit, ... maar ook op alle bestuursniveaus. Dus niet alleen op het niveau van Vlaanderen, maar ook op het niveau van provincies en gemeenten.

Een belangrijk instrument voor deze geïntegreerde werking van het Vlaamse plattelandsbeleid is het lnterbestuurlijk Plattelandsoverleg of kortweg IPO genoemd. Het IPO is een beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdend overlegorgaan. Dit betekent dat zowel gemeenten, provincies als Vlaamse overheid, samen met middenveldorganisaties en academische experts, aan de tafel worden uitgenodigd. Samen onderzoekt men actuele problemen of kansen die zich voordoen op het Vlaamse platteland en brengt men hierover advies uit aan de Vlaamse regering. De coördinatie van het IPO is in handen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

In 2006 werd een IPO-themagroep opgericht om na te denken over de problematiek van lawaaierige recreatiesporten die geluidshinder veroorzaken op het platteland. Men focuste daarbij specifiek op de quads en de paramotoren.

Maar al gauw werd duidelijk dat er naast dit hinderverhaal ook een positief verhaal moest verteld worden. Een verhaal dat uitgaat van de kracht en het verbindende karakter van de kwaliteiten stilte en rust. Dit was de reden voor de oprichting van een IPO-themagroep met de veelzeggende titel "Stilte en rust als collectieve waarde van het platteland". Deze themagroep werkt sindsdien aan voorstellen om stilte en rust op het Vlaamse platteland te stimuleren. Daarbij zet ze vooral in op sensibilisering en bewustmaking. Op die manier werden al heel wat mensen bereikt en groeit er een echte praktijkgemeenschap rond stilte en rust in Vlaanderen.Een praktijkgemeenschap waar u allen nu ook deel van uitmaakt.

Het Vlaamse plattelandsbeleid werkt echter niet alleen geïntegreerd, maar ook sterk bottom-up. Dit betekent dat initiatieven die lokaal ontstaan, ondersteund worden door het Vlaamse niveau. In 2008 lanceerde Kris Peeters daarom de STeR-oproep. STER staat voor 'Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving'.

Lokale besturen en verenigingen werden opgeroepen om een pilootproject uit te werken dat bijdraagt aan meer stilte- en rustbeleving op het Vlaamse platteland. De minister investeerde in totaal 60.000 EUR in 4 projecten. Eén van de STeR-projecten is 'Ontdek de stilte', een project van Vormingplus West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en Waerbeke vzw, die ons vandaag hebben uitgenodigd om de resultaten van hun project te tonen.

Ik zou graag de provincie West-Vlaanderen en alle andere partners van dit STeR-project willen bedanken en feliciteren met hun enthousiasme en inzet om stilte en rust dichter bij de Vlaamse burger te brengen. Ook de andere STeR-projecten 'VISTA' van Regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën, "(s)maak de stilte' van Regionaal landschap Lage Kempen en "Stilleven lI' van vzw Durme verdienen bijzondere waardering. Wat al deze organisaties hebben ondernomen in het kader van de STeR-werking, kan u trouwens lezen op de VLM- fiche in uw deelnemersmap.

Lokale besturen en organisaties die in de toekomst eveneens rond stilte en rust op het platteland zouden willen werken, kunnen ook een project indienen in het kader van het PDPO. Dit is het Europese programma voor plattelandsontwikkeling dat medegefinancierd wordt door Vlaanderen en de provincies. Stilte staat hier immers ingeschreven als basiswaarde onder de maatregel die het landelijk erfgoed in stand wil houden en opwaarderen.

Rust en stilte zijn al altijd een typisch kenmerk gewest van het platteland. De soms te grote gedrevenheid om het platteland te ontwikkelen en zogezegd leefbaar te maken, maar waarbij die ontwikkeling vaak gebeurde door het platteland net te verstedelijken, heeft rust en stilte verdrongen of dreigt het te verdringen.

Los van het feit dat wij daarmee inboeten op de leefkwaliteit dreigt dit ons ook economisch zuur op te breken. Rust, Stilte en een groene omgeving zijn immers de peilers van onze recreatief aanbod en dat werkt economisch ook door in o.a. de verbrede landbouw, de horeca.

Het was derhalve nodig dat stilte en rust op het platteland de voorbije jaren haar plaats terug verworven heeft in het geïntegreerde Vlaamse plattelandsbeleid. Het is een basiswaarde waaraan we ook in de komende jaren aandacht zullen schenken.

Maar dit kan Vlaanderen niet alleen. Daarom roep ik ook de Vlaamse provincies en gemeenten op om na te denken over de waarden stilte en rust op het platteland en hoe deze waarde via integratie in het globale beleid, beschermden versterkt kunnen worden. Samen zetten we zo weer een stap verder in de richting van een duurzaam en leefbaar Vlaams platteland.

Ik wens u nog een leerrijke studiedag toe en hoop dat u straks even komt proeven van wat dit mooie stukje West-Vlaamse platteland u te bieden heeft! "

Dit is dan de Heuvelland Tranquillizer. Het is een echt doosje en lijkt een beetje op een doosje dat je bij de apotheker haalt. Met een echte bijsluiter !

Een doos Heuvelland Tranquillizer bevat 10 verzegelde wandelingen: 10 dosissen stilte en rust in het schitterende, glooiende grenslandschap van de West-Vlaamse heuvels.

Heuvelland Tranquillizer kun je het best omschrijven als een originele en snelle manier om even te onthaasten. Even proeven van schoonheid, stilte en rust, de batterijen opladen om er weer tegenaan te gaan. Mogelijke bijwerkingen: een toegenomen mentale veerkracht en een gezonde fysieke vermoeidheid.

Opletten voor verslaving!

De HEUVELLAND TRANQUILLIZER is vanaf 3 juli 2010 te koop in VVV Heuvelland.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.