Je was erbij > Overzicht

Opening nieuw hoofdkantoor politiezone arro Ieper - Ieper - 13/01/2010

Op woensdagavond 13 januari 2010 vond de opening plaats van het nieuwe hoofdkantoor van de politiezone Arro Ieper. Het nieuwe hoofdkantoor werd gebouwd op Ter Waarde, het vroegere Flanders Language Valley. Het is gelegen vlakbij de Noorderring rond Ieper. De opening vond plaats in het Auris Center.

We waren eigenlijk iets te laat in Ieper want we hadden al een aantal sprekers gemist. Maar premier Leterme, de gastspreker van de avond, was nog nog maar net begonnen toen we ter plaatse kwamen.

Hieronder de tekst van zijn toespraak:

"Mijnheer de Burgemeester,
Mijnheer de Korpschef,
Geachte leden van de politie,
Dames en Heren,

Inleiding: een positieve evaluatie van de politiehervorming

Eerst het goede nieuws, voor u dan toch. U bent veel populairder dan ik. Opinie-onderzoeken van de jongste jaren naar het vertrouwen dat de diverse beroepen inboezemen tonen dat de politie bij de burgers een hoge mate van vertrouwen geniet. U behoort tot de top vijf, met de brandweerlieden, leraars en verpleegkundigen. Politici daarentegen bengelen onderaan, met de journalisten en - recentelijk - ook de bankiers. De resultaten verbazen mij niet, toch niet wat de politie betreft - over die van de politici heb ik wel enkele bedenkingen.

Die resultaten verbazen mij niet, om twee redenen. Ten eerste, als ik aan politie denk, dan denk ook ik aan die duizenden mannen en vrouwen die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving. Ten tweede is duidelijk dat het vertrouwen van de burger in de politie hersteld is. Tienjaar geleden, in volle Dutroux-crisis, was dat vertrouwen tot een absoluut dieptepunt gedaald. Die crisis leidde tot de meest ingrijpende hervorming van de politie sinds het ontstaan van België. De peilingen tonen dat het resultaat er is.

Het evaluatierapport van de Federale Politieraad stelt dat de hervorming in haar geheel geslaagd is: een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, federaal en lokaal, was en blijft een goed concept. Er werd destijds bewust - en nu blijkt, terecht - gekozen voor een politiemodel met de lokale politiezorg als uitgangspunt. De federale politie kreeg op haar beurt de gespecialiseerde en ondersteunende politiezorg toegewezen. Kort samengevat: "lokaal wat kan, federaal wat moet".

Op lokaal vlak werd er de laatste jaren sterk geïnvesteerd in personeel en middelen. De mensen ervaren dat de kwaliteit van het werk is verbeterd. Binnen de beschikbare budgetten - die uiteraard schaarser zijn in deze tijden van economische crisis - komt het er-vandaag op aan deze investeringen en inspanningen een duurzaam karakter te geven.

Geïntegreerde politie- een geslaagd concept...

Het concept van een geïntegreerde politie op twee niveaus is een succes, wat niet betekent dat er binnen dat concept geen verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. Die verbeteringen, waarop ik straks terugkom, moeten wel enkele fundamentele evenwichten respecteren. Ik wil er hier drie opsommen:

 1. Het evenwicht tussen centrale aansturing en uniformiteit enerzijds en lokale autonomie, verscheidenheid en ruimte voor initiatief anderzijds;
 2. Het evenwicht tussen de bestuurlijke / preventieve aanpak en de gerechtelijke / repressieve aanpak;
 3. Het evenwicht tussen operationele slagkracht en democratische verantwoording.

Deze evenwichten, die essentieel zijn voor een democratische samenleving, liggen nooit definitief vast. Ze moeten telkens weer getoetst worden aan de werking van politie en gerecht en aan de maatschappelijke veranderingen. Essentieel is daarbij dat een politiestructuur voldoende soepel is om zich aan te passen aan steeds weer wijzigende omstandigheden. En dat is wel degelijk het geval.

... maar nog altijd voor verhetering vatbaar

Op tal van punten is er volgens de Politieraad ruimte voor verbetering, voor het aangaan van nieuwe uitdagingen. Er zijn er heel wat, maar ik zal mij nu beperken tot de drie meest prangende.

 1. De eerste en ongetwijfeld de grootste uitdaging is de financiering van de lokale politie. Ik begrijp volledig dat de burgemeesters een nieuw systeem willen voor de financiering van hun lokale politiezone. De zogenaamde KUL-norm was daarvoor initieel het instrument, maar is om een heleboel redenen voorbijgestreefd. Een nieuw normsysteem met objectieve criteria moet nu worden uitgewerkt opdat een nieuw, en ditmaal wettelijk verankerd, financieringsmechanisme voor de lokale politie kan worden vastgelegd.
 2. Een tweede uitdaging is de vereenvoudiging en professionalisering van het tuchtstelsel en een uniforme toepassing.
 3. Een derde en laatste uitdaging die ik wil vermelden is de verbetering van de informatiehuishouding. De federale en lokale politie moeten op de meest efficiënte manier toegang hebben tot elkaars informatie. Dat vereist een gemeenschappelijk informaticaplatform, met daaraan gekoppeld een aangepaste ICT ondersteuning.

We beseffen dus allemaal dat de algemeen positieve evaluatie van 10 jaar politiehervorrning geen eindpunt betekent. Integendeel, er moet een permanente evaluatie zijn want de wereld staat niet stil. De politie moet mee veranderen met de samenleving. Daarom is het belangrijk dat er - op korte termijn - een breed gedragen lange termijn politievisie wordt ontwikkeld. Ook dit was één van de aanbevelingen van de Federale Politieraad.

De politie alleen is echter niet in staat om de strijd tegen de onveiligheid aan te gaan. Duurzame verbeteringen vergen een samenwerking met andere partners. En dit brengt mij bij het concept van een integrale en geïntegreerde veiligheidsbenadering

Een integrale en geïntegreerde veiligheidsbenadering...

Een integrale benadering van het veiligheidsvraagstuk vereist dat de veiligheidsproblematiek wordt aangepakt vanuit diverse sectoren. Veiligheid is niet enkel een taak van politie en justitie maar ook van andere beleidsactoren, zoals bijvoorbeeld volksgezondheid, leefmilieu, ruimtelijke ordening, onderwijs en welzijn. Het gaat immers om een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Een integrale benadering zal het best werken als ze gepaard gaat met een geïntegreerde aanpak van veiligheid, dat wil zeggen dat alle beleidsniveaus, en ook privé-instanties en de burgers er worden bij betrokken. De bestrijding van onveiligheid gaat immers iedereen aan.

De inspanningen van al deze partners moeten op elkaar worden afgestemd om snel en efficiënt te werken. ...

ook op lokaal niveau

Ook op het lokale vlak is dit concept van integrale en geïntegreerde veiligheid van toepassing: de gemeenten moeten samen met de lokale partners een veiligheidsbeleid uitstippelen dat toegesneden is op de plaatselijke omstandigheden. Een actieve deelname van alle diensten en partners is een absolute must, anders zal het lokale veiligheidsbeleid blijven steken in geïsoleerde projecten die geen geheel vormen. De zonale veiligheidsplannen dienen dan ook maximaal rekening te houden met het lokale gemeentelijke veiligheidsbeleid. Op dit vlak is er in het algemeen een positieve evolutie vast te stellen. Er is gebleken dat de bestuurlijke en gerechtelijke overheden steeds meer met andere partners overleggen over het te volgen beleid, wat tot een grotere cohesie heeft geleid.

leper: een succesverhaal

Ik meen met enige trots te kunnen zeggen dat de politiezone ARRO leper op dat vlak uitstekend werk heeft geleverd en niet altijd in de makkelijkste omstandigheden. De politiezone ARRO leper is qua oppervlakte immers de grootste zone in het Nederlandstalige landsgedeelte. Alle tien gemeenten van het gerechtelijk arrondissement leper maken deel uit van deze ene politiezone. Er was durf, visie en ambitie nodig om deze samenwerking te realiseren en tot een succes te maken.

Men verwijt overwegend rurale gebieden soms nogal vlug dat ze een "kerk-torenpolitiek" voeren. Hier werd bewezen dat dit allerminst het geval is. De durvers van toen, namelijk de burgemeesters van de Westhoek en de verschillende politiediensten, hebben gelijk gekregen: in het politiecollege en de politieraad overheerst een geest van openheid en bereidheid om met alle partners samen te werken. De diversiteit van de gemeenten heeft een integrale benadering nooit in de weg gestaan, integendeel.

Zin voor samenwerking, gekoppeld aan een doordachte visie, kan wonderen doen. Amper vijf jaar geleden dook voor het eerst de idee op voor de bouw van een nieuw politiecommissariaat voor de hele zone. Iedereen zag dat het gezellige, maar voor zijn functie te kleine, "Nazareth" geen haalbare kaart was. Er werd gekozen voor een gloednieuw gebouw aan de uitvalswegen van de stad, gemakkelijk bereikbaar vanuit de andere zonegemeenten én vanuit de deelgemeenten van de stad leper. De werken zijn een goede twee jaar geleden gestart en eind vorig jaar hebben de diensten hun intrek genomen in de nieuwe "woonst".

Daar werd geïnvesteerd in dienstverlening door het éénloketsysteem in te voeren. Dit betekent dat alle diensten in het hoofdgebouw een centraal eerste aanspreekpunt krijgen. Het onthaal van de burger is vergemakkelijkt door een nieuw concept van gespreksruimten op het gelijkvloers, waar de privacy maximaal wordt gerespecteerd. De dispatching met de videowall met beelden van 120 overlastcamera's, en een geïntegreerde informatie-uitwisseling met de noodoproepcentrale in Brugge, worden terecht geprezen als vooruitstrevend en uniek in Vlaanderen.

De visie achter dit alles was: de veiligheid en de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. De beleidsverantwoordelijken en politiediensten mogen ervan overtuigd zijn: ze zijn op de goede weg. De sceptici van enkele jaren geleden hebben al eens ongelijk gekregen: de grootste politiezone in Vlaanderen - qua aantal gemeenten dan toch - werkt goed en laat zich in de meest gunstige zin opmerken. In elke gemeente van de zone is er een lokaal steunpunt om de band met de burger zo nauw mogelijk te houden.

Ik weet dat er stemmen opgingen om in het stadseentrum van leper een steunpunt te houden. Ik denk echter dat het wijs was om het lokale steunpunt leper in het hoofdgebouw te laten. De parkeermogelijkheden zijn hier groter dan in de Rijselstraat. Deze nieuwe vestigingsplaats is daarenboven, als we groot-leper behouden, nog altijd centraal gelegen en de dienstverlening is groter. Rekening houdend met de personele en financiële mogelijkheden is de keuze best te verantwoorden.

Er wordt trouwens sterk geïnvesteerd in wijkwerking. De aanwezigheid van de politie tussen de mensen zal het veiligheidsgevoel nog versterken, en dat is wat de burger in de eerste plaats vraagt. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat burgers voornamelijk het slachtoffer zijn van delicten in de eigen buurt. De hogere inzet van wijkinspecteurs zal rechtstreeks bijdragen tot het wel-gevoelen van de mensen.

Er wordt hier ambitie getoond, er wordt gedroomd en dromen worden gerealiseerd: ik zie weer die eigen durversmentaliteit van "onze" Westhoek bovenkomen en ik ben er trots op. Daarom breng ik graag een eresaluut uit aan de korpsoverste, het gehele lokale politieteam en de politieke verantwoordelijken. Ik weet dat groepsgeest hier erg belangrijk is en dat het zonegevoel sterk aanwezig is. Ik kan, als premier én als bewoner van deze zone, alleen maar hopen en vertrouwen dat u op deze weg verder gaat", aldus tot slot Yves Leterme.

Aandachtige toehoorders naar de toespraak. Jammer dat niet iedereen even aandachtig was wat voor heel wat geroezemoes zorgde.

Korpschef Lyc Deryckere nodigde dan de aanwezige burgemeesters uit voor het onthullen van de gedenkplaat.

Voilà, iedereen op post en dan kon het bord onthuld worden.

Burgemeester Dirk Cardoen profiteerde van de gelegenheid om Yves Leterme persoonlijk te contacteren. Deze laatste keek even in de Blackberry wanneer de afspraak kon doorgaan.

En dan ging het vliegensvlug naar het nieuwe kantoor voor een blitsbezoek. Het ging zodanig snel dat de meesten het zelfs niet in de gaten hadden.

Een zicht op de videowall waar men ook een zicht heeft op alle overlastcamera's die in de zone geïnstalleerd zijn.

Men kan elk onderdeel van de zone visualiseren en zien waar een wagen van de politie zich op het terrein bevindt.

Proficiat met de realisatie van deze videomuur: echt indrukwekkend.

De operatoren die constant aan de telefoon zitten en alle oproepen in goede banen leiden.

Een overzicht van de zone.

Een van de cellen die ook in het gebouw werden voorzien.

Uitleg bij de scanner die een foto neemt van iedereen die binnengebracht wordt en tevens de vingerafdrukken registreert. "Waar we vroeger maar 50% haalden, kunnen we nu 100% van de binnengebrachte personen registreren. En alle gegevens komen in een centrale politiedatabank", aldus een fiere korpschef Luc Deryckere.

En dan was het bezoek van de premier al voorbij. Hij moest als supporter van Standard dan vliegensvlug naar Oostende voor de uitreiking van de Gouden Schoen.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.