Je was erbij > Overzicht

Nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie opent deuren - Vlamertinge - 25/09/2009

Op vrijdag 25 september om 18.30 uur werd de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie van Vlamertinge feestelijk ingehuldigd door de stad Ieper en Aquafin NV. Op zondag 27 september zet Aquafin de poorten open voor het grote publiek.

De installatie kan het afvalwater zuiveren van 4.500 inwoners van Vlamertinge en Dikkebus. Momenteel zijn al 3.000 inwoners aangesloten op de installatie. Om het rendement van de installatie nog te verhogen, zullen op termijn nog optimalisatieprojecten moeten worden uitgevoerd. Terreinonderzoek heeft namelijk uitgewezen dat op verschillende plaatsen nog instroom van oppervlaktewater op het rioleringsstelsel zit. Dat wordt best afgekoppeld want het gaat om proper water dat niet moet gezuiverd worden.

De kostprijs van de RWZI bedraagt bijna 1,7 miljoen euro. Het afvalwater dat op de installatie binnen komt, ondergaat eerst een mechanische zuivering om het grof vuil te verwijderen. In een tweede fase, de biologische zuivering, wordt het natuurlijke waterzuiveringsproces zo goed mogelijk nagebootst. Micro-organismen halen de vuildeeltjes uit het afvalwater, ze voeden zich ermee en kunnen hun werk optimaal verrichten door de inbreng van zuurstof in het bekken. Na kwaliteitscontrole wordt het gezuiverde water in de Vuilebeek geloosd, een zijloop van de Kemmelbeek.

Op zondag 27 september organiseert Aquafin een opendeurdag voor het grote publiek. Het wordt een leerrijk en vrolijk gezinsevenement met de medewerking van Natuurpunt Westland en de milieudienst van Ieper. Tussen 13.30 uur en 17.30 uur zorgen medewerkers van Aquafin doorlopend voor een deskundige rondleiding op de installatie waarbij de weg van vuil naar schoon water kan worden gevolgd. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel en clown Nico zorgt voor een kleurrijke toets. Sportievelingen die met de fiets komen, worden beloond met een gratis consumptie. Voor leerkrachten ligt er een onthaalpakket over waterzuivering klaar. Bovendien ontvangen alle bezoekers een gratis stripverhaal van de hand van Jan Bosschaert.

De toegang tot de site.

Enkele beelden van het station.

Ook de firma Vandezande uit Diksmuide werkte mee aan dit project.

Tijd voor de toespraken. Eerste aan de beurt was Dirk Houdenaert van Aquafin.

Volgende aan de beurt was Erik Poppe, directeur operaties bij Aquafin. Hieronder zijn toespraak:

"Beste genodigden,

In naam van Aquafin heet ik u harte welkom op onze nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie. We zien vandaag het resultaat van een project dat heel wat watertjes heeft doorzwommen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze installatie op het grondgebied van Elverdinge zou worden ingeplant en bijgevolg de naam RWZI Elverdinge zou dragen. De installatie zou dan het afvalwater zuiveren van Vlamertinge, Dikkebus, Reningelst, Woesten, Westouter, Kemmel en Elverdinge zelf. Problemen met de bouwvergunning beslisten er echter anders over, zodat moest gezocht worden naar een alternatief. Dat kwam er door de inplanting van de RWZI op het grondgebied Vlamertinge. Het afvalwater van Elverdinge en Woesten werd in 2004 al aangesloten op de RWZI leper. De kernen Reningelst, Westouter en Kemmel krijgen elk een eigen kleinschalige waterzuivering. Die van Westouter is al in aanbouw en wordt nog dit jaar opgeleverd. Voor Kemmel is de aanbesteding in juni gebeurd. Enkel voor Reningelst kregen we nog geen opdracht van het Vlaamse Gewest. We hopen ook hier snel groen licht te krijgen want met deze KWZI kunnen we het afvalwater van nog eens 650 inwonersequivalenten zuiveren, terwijl het nu nog ongezuiverd in de Kemmelbeek terecht komt.

De bouw van deze RWZI Vlamertinge is gestart in september 2007 en in februari van dit jaar zijn de werken beëindigd. Hier kan het afvalwater van een equivalent van 4.500 inwoners gezuiverd worden. Momenteel komt het afvalwater van 3.000 inwoners toe. En net als de installatie in Adinkerke, die we in het voorjaar hebben ingehuidigd, is ook deze RWZI een zogenaamd ERSA-P bis-project. Dat zijn projecten die belangrijk zijn voor de uitvoering van het tweede deel van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater, namelijk de sanering van agglomeraties tussen 2.000 en 10.000 inwonersequivalenten. Nadat we vorig jaar de laatste installaties hebben ingehuidigd die moesten gerealiseerd worden voor de sanering van agglomeraties van meer dan 10.000 inwonersequivalenten, concentreren we ons nu dus op de iets kleinere zuiveringsgebieden.

Ondertussen komt ook de Kaderrichtlijn Water meer en meer op het voorplan. Tegen 2015 proper water in alle beken en rivieren, dat vergt immers meer inspanningen dan enkel de' saneringsinfrastructuur uitbouwen. Met ons nieuw strategisch plan, dat de naam Prismaplan kreeg, speelt Aquafin in op die bredere benadering van de waterproblematiek. Financiering, bouw en exploitatie van de Vlaamse zuiveringsinfrastructuur blijven natuurlijk onze kernactiviteiten. Maar we willen onze ervaring en knowhow ook inzetten op andere domeinen. Enerzijds door de verbreding en verdieping van onze kernactiviteiten, bijvoorbeeld voor de Vlaamse steden en gemeenten of voor de industrie. En anderzijds is het onze bedoeling om op termijn te evolueren naar een integraal waterbedrijf door groeimarkten aan te boren. Vandaag is Aquafin al een gewaardeerde partner in internationale onderzoeksprojecten rond hergebruik van afvalwater. Het is immers duidelijk dat wij in onze dichtbevolkte en geïndustrialiseerde regio moeten werken aan toepassingen van nieuw water om in de toekomst aan de drinkwaterbehoefte te kunnen blijven voldoen. In Wulpen, nabij Koksijde, werken wij op dat vlak al samen met drinkwatermaatschappij IWVA. Uit ons gezuiverd afvalwater produceren zij, na doorgedreven zuivering uiteraard, opnieuw drinkwater.

Dat gebeurt hier in Vlamertinge niet, maar toch is er wel een link met drinkwater. Het afvalwater dat hier gezuiverd wordt, belandt immers in de Vuilebeek, een zijloop van de Kemmelbeek. En de Kemmelbeek mondt op haar beurt uit in de IJzer opwaarts het waterproductiecentrum De Blankaart van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Zij zullen dan ook het positieve effect merken van deze installatie. En dat geldt nog meer voor de Vuilebeek zelf, die haar naam weldra hopelijk niet meer waardig is.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de stad Ieper van harte te bedanken voor de voortreffelijke samenwerking bij de realisatie van dit project. Wij waarderen ook heel erg uw medewerking om de wateroverlastproblemen in de Kruisbilckstraat en de Molenweg op te lossen. Wij hopen uiteraard op een even goede samenwerking in de toekomst. Want om het rendement van deze RWZI nog te verbeteren, zullen zeker nog enkele optimalisatieprojecten nodig zijn. Terreinonderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er op verschillende locaties in het rioleringsstelsel van het zuiveringsgebied Vlamertinge wellicht nog instroom van oppervlaktewater zit. Afkoppelingsprojecten zullen er voor zorgen dat enkel afvalwater naar de installatie wordt geleid. Oppervlaktewater en regenwater hoeven immers helemaal niet gezuiverd te worden. In het zuiveringsgebied leper hebben we momenteel samen wel een aantal projecten lopen, waaronder de collector Overwelfde leperlee, dat kadert in een veel groter project van de stad.

Voor het welslagen van dit project wil ik ook onze technische partners bedanken. Dat zijn studiebureau Soresma NV en aannemers Fabricom GTI en Gabecon NV. Straks na de rondleiding bieden zij u nog een hapje en een drankje aan. Verder richt ik graag op mijn beurt nog een woordje van dank aan onze eigen medewerkers die bij dit project betrokken waren. Dat zijn zowel de mensen uit de ontwerp- en bouwfase, als de technisch medewerkers van team leper, die deze RWZI operationeel zullen bedienen.

Dames en heren, zondag zetten wij de deuren open voor het grote publiek. Vandaag mag u alvast deze nieuwe installatie verkennen."

Daana was het de beurt aan schepen Frans Lignel namens de stad Ieper.

Onthulling van de gedenkplaat.

Een foto van het station geschonken door Aquafin aan de stad Ieper.

De burelen.

Tijd voor een rondleiding doorheen het nieuwe station.

De andere genodigden.

De installaties werden grondig bestudeerd.

Infoborden geven toelichting bij de verschillende onderdelen van het station.

Het rioolwater dat toekomt in het station.

Ook de andere groepen kregen een rondleiding.

Zonsondergang met zicht op de gebouwen van Valcke Prefab Beton.

En dan was het tijd voor de fijne receptie, prima verzorgd door het team van de Old Tom uit Ieper.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.