Je was erbij > Overzicht

VTI POPERINGE START MET TWEE NIEUWE STUDIERICHTINGEN - 09/05/2009

Vanaf 1 september 2009 start het VTI Poperinge met 2 nieuwe studierichtingen in de 2de graad, m.a.w. voor jongeren vanaf 14 jaar. In het TSO (technisch secundair onderwijs) gaat het om een nieuwe brede studierichting ; Plant- , dier- en milieutechnieken. In de 2de graad BSO (beroepssecundair onderwijs) komt er eveneens een nieuwe studierichting : Plant, dier en milieu. De nieuwe richtingen in de 2de graad zijn bedoeld voor leerlingen met interesse voor alles wat leeft, groeit en bloeit en moeten voorbereiden op een meer gespecialiseerde keuze in de 3de graad gericht naar bv. dierenzorg, tuinbouw, landbouw, natuur of milieu, landschapszorg.

Welke zijn nu de nieuwigheden in de 2de graad ?

Aangezien het om tot nu toe niet bestaande studierichtingen gaat, werden er ook volledig nieuwe leerplannen opgemaakt. De grootste nieuwigheid voor het VTI Poperinge zal zijn dat er nu een nieuw aanbod komt voor leerlingen met interesse voor dieren en dierenzorg.

Tweede graad TSO Plant-, dier- en milieutechnieken

Leerlingen die kiezen voor TSO leren niet alleen een aantal technieken maar krijgen ook een belangrijke algemene vorming (wiskunde, talen, …). Ook de wetenschappen (chemie, fysica, biologie) vormen een belangrijk onderdeel van de vorming. Bij de technische en praktische vorming krijgen de leerlingen 2 uren per week Algemene techniek ; o.a. elektriciteit, motoren, lassen, metselen komen hier aan bod. Het grootste aantal uren per week wordt ingenomen door het leervak " Plant, dier en milieu" dat 9 uren per week inneemt. Alle vakken worden aangeleerd via een geïntegreerde aanpak ; dit wil zeggen dat er geen strikte scheiding is tussen theoretische en praktische vorming , ze zijn door elkaar verweven.

Tweede graad BSO Plant, dier en milieu

Meer nog dan in het TSO ligt hier de nadruk op praktische vorming. De leerlingen krijgen minder algemene vakken, maar meer algemene techniek (5 uren /week) en meer uren Plant, dier en milieu (17 uren/week). De leerlingen zijn vooral heel veel actief bezig met planten, dieren en hun groei- en leefmilieu.

Aandacht voor nieuwe en ruimere toepassingsgebieden

Waar het VTI Poperinge zich in het verleden vooral richtte tot toepassingsgebieden in de klassieke land- of tuinbouw en de productiedieren, worden nu nieuwe toepassingsgebieden opgestart. Jongeren met interesse voor gezelschapsdieren, komen hier zeker aan hun trekken. Ze kunnen kennis maken met de levenswijze van de zoogdieren (o.a. geiten, schapen, hond, kat, ..)en de vogels . Leerlingen zullen er naast theoretische kennis heel wat praktische vaardigheden aanleren via rechtstreeks contact met de dieren op school of bedrijfsbezoeken, … .Uitleg ivm de leerstofonderdelen van het vak Plant, dier en milieu :

Plant

Zowel de leerlingen van TSO als van BSO maken in het onderdeel plant kennis met de diverse plantaardige sectoren, de bouw van planten, de verschillende soorten, de groei, ontwikkeling, verzorging, oogst en het verkoopklaar maken. Dit alles wordt aangeleerd aan de hand van verschillende toepassingsgebieden ; akkerbouwgewassen, groenten, fruit, sierplanten en/of natuurlijke begroeiing.

Dier

De leerlingen maken kennis met de verschillende diersoorten, de bouw, de levenswijze, de voeding, verzorging, huisvesting, gezondheid en productie van zowel zoogdieren, vogels als andere diersoorten. Leerlingen zullen kunnen kiezen om meer aandacht te besteden aan productiedieren (vb. rund, varken, kip) of aan gezelschapsdieren (o.a.. paard, cavia, hond.

Milieu

In dit onderdeel maken de leerlingen kennis met de groeifactoren (o.a. licht, lucht, water) en leren ze de basisbegrippen van de bodemkunde en plantenvoeding. Er wordt aangeleerd hoe organismen in een ecosysteem samenleven en hoe aan duurzame productie gedaan wordt. Leerlingen die er specifiek voor kiezen krijgen een belangrijk onderdeel tuinaanleg en onderhoud en groenbeheer.

Besluit

Met de vernieuwing van de tweede graad richt het agrarisch en biotechnisch onderwijs zich tot leerlingen met een breed interesseveld voor de levende materie. De besproken thema's en de aangeleerde vaardigheden strekken verder dan de klassieke land- of tuinbouwteelten of diersoorten. Op die manier worden de leerlingen optimaal voorbereid om op het einde van de tweede graad een keuze te maken naar een meer gespecialiseerde studierichting. Bij de TSO-leerlingen gaat veel aandacht naar algemene en wetenschappelijke vorming zodat ze voldoende voorbereid zijn en zich nog meer kunnen specialiseren in het hoger onderwijs. BSO-leerlingen worden voorbereid op het verwerven van heel wat praktische vaardigheden. In de derde graad kunnen ook zij een meer gespecialiseerde richting (vb. landbouw, tuinbouw, dierenzorg, bloemschikken, …. ) kiezen en zeker na een 7de specialisatiejaar bekomen ze op die manier ruime kansen op de arbeidsmarkt.

Bijkomende informatie

Wie kennis wil maken met de huidige en deze nieuwe studierichtingen kan terecht op de INFOAVOND op dinsdag 12 mei vanaf 19 uur of op OPEN SCHOOL zondag 31 mei vanaf 10 uur. Deze activiteiten gaan telkens door in het VTI, Boeschepestraat 44 te Poperinge, tel. 057 34 65 50, www.vtip.be.

Dank aan Marc Coene voor d info en foto's.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.