Je was erbij > Overzicht

Milieuraad start nieuw werkjaar - Ieper -20/01/2009

Op dinsdag 20 januari werd het uittredende bestuur van de Ieperse milieuraad bij handgeklap herkozen.

Op de eerste rij, van links naar rechts:

 • Schepen van Leefmilieu Herman Baron
 • Voorzitter Kathleen Bevernage
 • Penningmeester Henri Castryck

op de tweede rij van links naar rechts

 • Lid coördinatiecomité en perscontact Patrick Verbrugge
 • Secretaris en coördinator werkgroep milieuhygiëne Luk Dombrecht.

Bij deze gelegenheid sprak voorzitter Kathleen Bevernage, namens de Ieperse Milieuraad, volgende nieuwjaarswensen uit:

Geachte heer Burgemeester,
Geacht College van Schepenen,

De Ieperse Stedelijke Milieuraad wenst U en uw gezinnen een gelukkig en gezond 2009 toe.

Wij durven te hopen dat de communicatie tussen uw bestuur en de Ieperse Milieuraad in 2009 vlotter zal verlopen dan in het verleden.

We merken immers een groot gevoel van miskenning bij onze vrijwilligers, die haast nooit antwoord krijgen op briefwisseling vanuit de milieuraad naar het stadsbestuur. En als er al eens antwoord komt op onze voorstellen, dan is het in 95% van de gevallen een negatief antwoord. Op die manier is het heel moeilijk werken voor een adviesraad. Adviesraden zijn door de hogere overheid immers in het leven geroepen om de burgers mee een stem te geven in het beleid van een gemeente.

De Vlaamse overheid zocht eind de jaren '90 naar een instrument om de inspraak van de burgers in het milieubeleid van hun gemeente te verhogen en op die manier de milieusubsidies efficiënter te verdelen. Zo kwamen de 'Samenwerkingsovereenkomsten' tussen gemeenten en de overheid tot stand. Eén van de principiële voorwaarden hierbij is dat steden en gemeenten enkel subsidies krijgen op voorwaarde dat zij inspraak en adviesrecht verlenen aan de lokale milieuraad (zie bijlage). De stad Ieper heeft de Samenwerkingsovereenkomst voor de periode van 2008-2013 ondertekend. Het bestaan en het functioneren van een milieuadviesraad brengt de stad dus jaarlijks heel wat euro's op.
Wij wensen er u op te wijzen dat de stad deze subsidie ook kan kwijtspelen door het niet verlenen van daadwerkelijke inspraak aan deze stedelijke milieuraad.
Wij krijgen trouwens dezelfde klacht te horen van nog andere Ieperse raden en commissies.

Ter illustratie van de negatie door het gemeentebestuur van de Ieperse Stedelijke Milieuraad geven wij u enkele voorbeelden uit 2008.

We schreven volgende brieven :

 • op 12 april : Vraag tot deelname aan nationale campagne 'Ik Kyoto' om het personeel aan te moedigen om voor hun woon-werkverkeer beroep te doen op de fiets of te voet te komen.
  De ISM kreeg hierop geen antwoord. Het kan dat er een actie plaatsgegrepen heeft, maar wij kregen daar geen bericht van, laat staan van de resultaten van deze actie of de opvolging ervan.
 • op 17 april : vraag naar de installatie van een zonneboiler voor de douches bij de nieuwe infrastructuur van de voetbalvelden langs de Zuiderring. Voor gemeentebesturen werd er in die periode een subsidie van 70% voor zonneboilers voorzien!!
  De ISM kreeg hierop een schriftelijk antwoord van ing. Dervaux i.o. van Burgemeester Dehaene. Daarin staat : 'Deze installatie leent zich niet tot het gestelde, gezien het zeer periodiek gebruik en de enorme opslagcapaciteit daarvoor benodigd. Wel zal een onderzoek uitgevoerd worden om zonnepanelen te plaatsen op de daken van respectievelijk de sporthal en het zwembad. Deze gebouwen zijn daartoe beter geschikt.
  Onze repliek :
  Deze uitleg begrijpen wij niet : Ieper ondertekende in november 2007 het Kyotorotocol. In dat kader gaf Tandem, steunpunt voor lokale besturen en verenigingen (met steun van de Vlaamse Overheid) een brochure uit voor deelnemende gemeenten. Daarin staan voorstellen van acties met praktijkvoorbeelden. Zonneboilers worden daarin aangeraden voor sportaccomodaties, kampeer- en recreatieterreinen (allemaal periodiek gebruik dus). Om een maximaal rendement te bekomen (20 tot 50% besparing) dient men een installaties te kiezen volgens de watervraag.
  De toepassing van zonneboilers zou, vanwege de hoge betoelaging én de zekere energiebesparing nooit een financieel verlies kunnen betekenen. Bovendien vernemen we van de voetbalclubs dat daar veel warm water verbruikt wordt voor de douches. De sportclubs moeten dit energieverbruik wel zelf betalen en dat blijkt om veel geld te gaan. Zij moeten dit dus ophoesten, maar zijn nooit op de hoogte gebracht van ons voorstel om de energiekosten via de zonneboilers te drukken. Dit tart toch elke logica?!!
  Over het beloofde onderzoek naar zonnepanelen voor de sprothallen en het zwembad hebben we sindsdien niets meer gehoord.
 • op 29 april : Vraag naar informatie over de plannen van de Stationsbuurt die toegelicht werden in de verkeerscommissie. Zoals u weet, maken wij spijtig genoeg, geen deel uit van deze commissie.
  Tot op heden kregen wij geen antwoord op deze brief. Lichtpuntje is wel dat de milieuraad na lang aandringen nu de verslagen van de verkeerscommissie ontvangt.
 • op 10 juni : dringende vraag i.v.m. de nakende aanleg van de rotonde in de LeopoldIII-laan. De vraag was of er een bouwvergunning afgeleverd was voor deze werken en of er advies gevraagd werd aan het Agentschap Landschappen en Monumenten.
  Tot op heden kregen we geen antwoord op deze brief.
  Op mondelinge vragen aan de Schepenen van Leefmilieu Baron en van Openbare Werken Verschoore werd geantwoord dat de stad hiervoor geen vergunning nodig had. Nochtans legde de inspectiedienst van het Agentschap voor Ruimtelijke Ordening deze werken stil wegens bouwovertreding (wij ontvingen van hen een brief daaromtrent) en moest er door de stad een regularisatie aangevraagd worden met openbaar onderzoek waarvan we tot op heden nog geen uitspraak kennen.
 • 16 september : geargumenteerd bezwaar ingediend in het kader van het openbaar onderzoek i.v.m. de wederrechterlijke stillegging van de werken aan de rotonde in de LeopoldIII-laan.
 • 16 september : brief over inspraak en onze hoop op antwoorden op onze brieven, gekoppeld aan onze bezorgdheden over het nieuwe concertzaal (jeugd- en cultuurcentrum) en een vraag om een duurzaamheidtoets te laten uitvoeren vóór de start van de werken door het Vlaams Instituut voor Ecologisch bouwen en wonen.
  Tot op heden kregen we geen antwoord op deze brief.
 • 20 november : bezwaar in openbaar onderzoek i.v.m. nieuw jeugd- en cultuurcentrum o.a. hun verantwoording van koperen wand als 'duurzaam' kan voor ons niet. Duurzaamheid heeft te maken met het traject dat materialen afleggen (vanaf de winning tot het niet meer gebruiken). Hier wordt duurzaamheid verengt tot 'lang meegaan'. Koper is één van de minst duurzame bouwmaterialen.

Toch waren er ook brieven waar de Milieuraad wel antwoord op kreeg :

- Op 10/12/07 vroegen we het stadsbestuur om in het kader van hun voorbeeldfunctie meer aandacht te besteden aan energiebesparende systemen, die op dat moment zwaar gesubsidieerd werden voor lokale besturen . We vroegen om in 2008 minstens één zonneboiler te voorzien voor één van de gebouwen uit het stedelijk patrimonium. Verder hadden we vernomen dat er dakwerken zouden uitgevoerd worden aan het gebouw Yperley en vroegen om aandacht te besteden aan de isolatie ervan.
Het antwoord van het Schepencollege was kort en bondig :
" voor wat betreft minstens één zonneboiler : dit krediet is niet opgenomen in de begroting van 2008
" er wordt onderzocht of we de mogelijkheid hebben om de daken van de stedelijke gebouwen te verhuren voor fotovoltaïsche panelen
" bij nieuwbouw kan mogelijk een zonneboiler overwogen worden, als er groot warmwaterverbruik is
" er wordt onderzocht of er isolatie kan aangebracht worden bij de dakvernieuwing van de Yperley
Ondertussen weten we dat er in 2008 geen zonneboilers geplaatst werden in de Ieperse stedelijke gebouwen, en dat deze ook niet voorzien zijn bij de nieuwe gebouwen (bibliotheek,archief, academies,voetbalinfrastructuur, jeugd- en cultuurcentrum).
Over de isolatie van het dak van de Yperley hebben we verder niets vernomen…

- Op onze brief met enkele vragen verstuurd eind 2007
We vroegen :
" Waarom geen FSC-gelabeld hout opgenomen werd in de offerte (engagement genomen in de SO door het gemeentebestuur om dit in alle offertes te doen) en vraag naar milieuvriendelijke verven.
Antwoord stadsbestuur: Het gaat over restauratie van schrijnwerk en de werken moeten uitgevoerd worden in dezelfde houtsoorten.
Repliek ISM : het FSC-label heeft niets te maken heeft met de houtsoort, wel met het ecologische, economische en sociale beheer van de bossen waar de gekozen houtsoort vandaan komt. Binnen het FSC assortiment kan men tegenwoordig zo goed als alle houtsoorten terugvinden. Hier merken we een duidelijke onwetendheid van het stadsbestuur of hun adviseurs ter zake.

" Waarom is gekozen voor een energieverslindend warmtegordijn voor de inkomhal van het stadhuis :
Antwoord stadsbestuur : technisch gezien is een warmtegordijn de enige mogelijkheid. Schuifdeuren kunnen niet omwille van de brandveiligheid. We hebben nog geen informatie over de energiekost en energiezuinigheid van een warmte gordijn, het bestek dient nog opgemaakt.
Repliek ISM:Wij kunnen u echter garanderen dat er nog andere oplossingen zijn dan schuifdeuren. Waarom zijn deze mogelijkheden niet onderzocht? Het antwoord over de brandonveiligheid van de inkom door schuifdeuren gaat niet op aangezien er zich in diezelfde inkom een andere brede toegangsdeur bevindt met uitgang naar het Sint Maartensplein.
Hoe zit het trouwens met de berekening van de energiekosten van dit warmtegordijn ? Is die na meer dan een jaar al opgemaakt en wat is het resultaat daarvan ?

" Betreft de nieuw geplaatste verwarmingsinstallatie van de Koninklijke Zaal en de geweldige tochtkieren in de Lakenhallen :
Antwoord stadsbestuur : er wordt gewerkt met gasgestookte luchtverwarmers. Deze nieuwe luchtverwarmers moeten zoveel als mogelijk aangesloten worden op de bestaande installatie en moet dus een vervanging zijn van de oude installaties. Deze installatie is redelijk energiezuinig. Is er een zuiniger oplossing mogelijk ? In 2009 worden alle ramen en deuren van de Lakenhallen gedicht en/of gerestaureerd n.a.v. het nieuwe museum.
De ISM moet dus vaststellen dat ieder gemeentebestuur probeert de stookkosten zo laag mogelijk te houden, met uitzondering van Ieper. Ieper is tevreden met een 'redelijk' zuinige installatie. De vraag wordt aan ons gesteld 'Kan het zuiniger?'. Waarom werd die niet aan deskundigen ter zake gesteld ? Is de vernieuwing van de ramen en de deuren in de begroting 2009 opgenomen ?

Dit was een antwoordbrief op vragen van eind 2007 die we ontvingen op 4 januari 2008. Verder hebben we in 2008 nog slechts één schriftelijk (negatief) antwoord gekregen op onze brief van 12 april.
Dit is bijzonder spijtig voor de vrijwilligers van de Ieperse Milieuraad die zich belangeloos inspannen (ze doen het niet omwille van eigen eer of glorie, noch om enig financieel voordeel). Het zijn stuk voor stuk mensen die het goed menen en waarvoor de enige motivatie is: u advies te geven over maatregelen die u kan nemen om van Ieper een aangename stad te maken en een duurzaam beleid te voeren zodat we zonder schaamte deze stad kunnen doorgeven aan onze kleinkinderen.

Een andere miskenning van de Iepers Milieuraad blijkt uit het volgende feit : op 26 mei werd er een overleg georganiseerd met Ieperse adviesraden, waarop noch de Ieperse Stedelijke Milieuraad noch de Raad voor Vrede en Ontwikkeling waren uitgenodigd.

Het valt ons erg op dat de stad zich vlot engageert in allerhande projecten die moeiteloos de pers en een breed publiek bereiken :Lichthinder, Kyoto, Fair trade, Dag van het park, plantacties van geboortebomen…Terzelfdertijd weigert u daar ook logische consequenties van te dragen of er zelf achteraf iets mee te doen.

Er is eveneens meer dan ooit nood aan coördinatie tussen bestuur en verschillende diensten, zodat duurzaamheid meer wordt dan een loze belofte en een mooi ogend woord in diverse plannen en documenten. Wij menen dan ook dat het niet kan dat u de Ieperse Milieuraad naar de buitenwereld toe gebruikt als paradepaardje of, erger nog, als bron van inkomsten. Wij leveren immers punten op die vertaald worden in een hoge milieusubsidie van uit de Vlaamse overheid. Anderzijds legt u onze werking, onze adviezen en voorstellen, vragen en suggesties gewoon naast u neer. Aangezien wij, zoals aangetoond, meestel geen antwoord krijgen op onze correspondentie sturen we deze brief meteen ook naar de pers. Zo wensen we aan een ruim publiek kenbaar te maken waar de vrijwilligers van de Ieperse Milieuraad mee bezig zijn. We zullen ook systematisch uw antwoorden publiceren. Op die manier kan de bevolking kennis maken met uw beleid ter zake. Dit is belangrijk in het kader van de inspraak, waar de Ieperse bevolking recht op heeft.
De Ieperse Stedelijke Milieuraad wil niet langer dienen als schaamlapje voor het Ieperse Milieubeleid!

Hieronder vindt u onze voorstellen voor 2009. Die verwijzen voor een goot deel naar de voorstellen van 2008, aangezien vorig jaar uiteindelijk een jaar van stilstand was voor het Ieperse milieubeleid. En dit ondanks de vele kansen die zich hebben aangediend om op diverse vlakken en binnen diverse grote projecten een echte voorbeeldfunctie te vervullen...

Groeten,
Namens de Ieperse Milieuraad,
Kathleen Bevernage

Verwachtingen van de Ieperse Milieuraad voor 2009 t.a.v. het Iepers stadsbestuur / 20/01/2009

Verwachtingen die we in 2008 formuleerden + resultaten

 • communicatieplan voor bekendmaking naar ruim publiek i.v.m. de plannen van de duurzame wijk : nog niet gebeurd
 • voorbeeldfunctie qua energieverbruik voor nieuw jeugd- en cultuurcentrum bvb detectiesystemen, waarbij de lichten en verwarming automatisch uitgeschakeld worden bij afwezigheid : niet opgenomen in bestekken
 • inventarisatie van het warmwatergebruik in de gebouwen, eigendom van de stad : hierover hebben we niets vernomen
 • het aanbrengen van een zonneboiler in minstens één gebouw van het Iepers patrimonium : is niet gebeurd
 • plan opmaken voor de vervanging van oude waterverwarmingssystemen door zonneboilers : bij ons weten niet gebeurd
 • algemene inventarisatie en energieboekhouding van de gebouwen eigendom van de stad : was gestart in 2007, we weten niet hoever het staat en zouden graag het jaarverbruik per gebouw vernemen van deze die al opgenomen zijn.
 • isolatieplan voor de gebouwen eigendom van de stad : bij ons weten niet gebeurd, integendeel het dak van het gebouw de Yperley werd hernieuwd en isolatie was niet voorzien, wij schreven brief daaromtrent maar kregen geen antwoord.
 • streefplan voor energiebesparing per gebouw eigendom van de stad : bij ons weten niet gebeurd
 • meer actief promoten van Fair Trade en bio op recepties, voor relatiegeschenken… (zoals ondertekend in de Samenwerkingsovereenkomst met de overheid): niet de stad nam daartoe initiatief wel de trekkersgroep (vrijwilligers) is gestart met voedselteams (gezamenlijke aankoop door 34 gezinnen van groenten, fruit, zuivel, vlees uit duurzame landbouw)
 • scheiding van marktafval (groenten en fruit afzonderlijk van papier of kratten): gebeurt nog steeds niet
 • stimuleren van personeel per locatie voor energiebesparing (met beloning voor de besten): gebeurt bij ons weten niet
 • systematisch opnemen in de bestekken van FSC-labeling voor hout: gebeurt nog steeds niet systematisch (zie o.a. restauratie Yperley)
 • fontein op de markt omschakelen naar regenwater ipv drinkwater : gebeurt niet
 • Ieperactief uit de streekkrant halen, en afzonderlijk bedelen zodat mensen met een sticker 'geen reclamedrukwerk' toch de nodige Ieperse informatie krijgen : gebeurt niet
 • systematisch voor alle openbare verlichting advies vragen bij vzw Lichthinder (zoals ondertekend in het Charter): gebeurt ook niet systematisch
 • groenschermen : waarborg opnemen in bouwvergunning : men werkt aan een verordening.

Bijkomende verwachtingen voor 2009

We hopen dat het stadsbestuur in 2009 werk maakt van de voorstellen die we deden in 2008. Daarbij willen we ook bijzondere aandacht vragen voor de nieuwe projecten die nog niet beslist zijn :

 • De herinrichting van het In Flanders Field Museum : vooral op vlak van isolatie en energieverbruik. Ook voor de dichting van ramen en deuren : gebruik van FSC-gelabeld hout. Geen warmtegordijnen. Toiletten op regenwater en met waterbesparende systemen. Energiezuinige verlichtingssystemen. Energie-audit laten opmaken vooraleer met de werken te beginnen.
 • Herinrichting stationsbuurt met aandacht voor duurzame mobiliteit (zoals onderschreven in het mobiliteitsconvenant)
 • Verder vragen wij ook bijzondere aandacht voor de acties door het Stadsbestuur ingeschreven in de Milieubeleidsnota 2005-2009 (zie bijlage), aangezien dit jaar het laatste jaar is van deze afsprakennota.
  Wij hopen bovendien dat ons stadsbestuur in 2009 bij al haar beslissingen rekening houdt met de engagementen die ze aanging en acties hier rond onderneemt. Het stadsbestuur ondertekende ondermeer: de Samenwerkingsovereenkomst (2008-2013) 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling', het Mobiliteitsconvenant, het Charter tegen Lichthinder, de Schone Klerencampagne, het Kyotoprotocol, Campagne Fair-Trade Gemeente…

----------

Ter informatie: Milieubeleidsplan Ieper 2005-2009
Citaten uit het Ieperse milieurbeleidsplan

Hieronder een aantal beloften van het Iepers gemeentebestuur in hun beleidsnota 2005-2008 en waarvan wij vinden dat deze nog onvoldoende in de praktijk werden omgezet. Wij hopen dat deze in 2009 wel mee in overweging genomen worden bij beleidsbeslissingen.

Voorwoord

Dit milieubeleidsplan zal onze gids zijn voor de volgende vijf jaar.
Rode draad doorheen dit plan is duurzaamheid en interne milieuzorg. De opdracht is aan te tonen dat voor een stadsbestuur deze begrippen geen loze
begrippen zijn, maar dat we als stadsbestuur daarentegen elke beslissing aan deze criteria moeten toetsen.
Als stadsbestuur willen we immers een voorbeeldfunctie vervullen

Instrumentarium

Milieudienst
Als openbaar bestuur heeft de gemeente een voorbeeldfunctie voor de burger.
Daarom is het belangrijk dat de eigen gemeentelijke diensten het beleid dat de
gemeente uitdraagt ook zelf toepassen.

Adviesraad voor milieu en natuur

De adviesraad voor milieu en natuur heeft als taak om de stad te adviseren over thema's zoals leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling en heeft de mogelijkheid om acties uit te voeren.
De milieuraad wordt in ieder geval minimaal om advies gevraagd:

 • Over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. " Bij het opstellen van beleidsinstrumenten zoals het milieubeleidsplan en milieujaarprogramma.
 • Over de begroting.

Milieuverantwoord productgebruik

De gemeente verbindt er zich toe om - zonder aan kwaliteit in te boeten - bij voorkeur materialen en grondstoffen te gebruiken die een lage milieu-invloed hebben, zowel bij hun grondstofwinning, hun productie, hun gebruik, hun emissies en hun impact in de afvalfase.

De keuze voor minder milieuschadelijke producten zal gebeuren op basis van bestaande studies of van type I-labeling. Als de gemeente voor een bepaalde toepassing niet kiest voor het minst milieuschadelijke product, zal zij haar keuze motiveren.

De stad heeft in haar bestekken het FSC-hout reeds opgenomen. Dit zal worden uitgebreid met chemische verduurzaming van hout. Met het oog op de uitbouw van een milieuvriendelijk cateringbeleid zal overleg worden georganiseerd met o.a. de diensten van het OCMW en de vzw Jeugdstadion. Op recepties en andere evenementen georganiseerd door de gemeente zal aandacht besteed worden aan het gebruik van biologische en fair-trade producten.

Geluid

Actie H1: Opmaken van een uniform reglement betreffende geluid.
De opmaak van een uniform reglement binnen de politiezone Arro Ieper is in
voorbereiding in gezamenlijk overleg tussen de politie en de verschillende
milieuambtenaren uit de politiezone. Ook een algemeen politiereglement wat betreft
lawaaierige sporten (rijden met quads, 4x4) is in opmaak.

Lichthinder

De gemeente zal onderzoeken of de verlichting in de stad kan gereduceerd worden tot een beperking tot de noodzakelijke verlichting. De reeds bestaande inventaris van hinderlijke lichtbronnen zal worden uitgebreid (MKROS). In het kader van een rationeel verlichtingsbeleid zal bij het gebruik van verlichting ook rekening gehouden worden met de hoeveelheid licht, de kwaliteit van het licht, de lichtverdeling en de plaatsing van de lichtbron.

Mobiliteit

Omheen de stad zal een kring van randparkings worden uitgebouwd. Ze zullen aansluiten op de voetgangersassen naar het centrum.

Energie

Bij nieuwbouw en verbouwingen zal er vooraf een energiestudie uitgevoerd worden en zullen energiebesparende maatregelen prioritair gekozen worden.

Actie E1: Projecten hernieuwbare energie

Bij nieuwbouwprojecten of verbouwing van stedelijke gebouwen worden energiebesparingmogelijkheden en het gebruik van hernieuwbare energie onderzocht en toegepast.

Actie E2: Energieboekhouding van stedelijke gebouwen

Een energieboekhoudsysteem houdt in het verzamelen, analyseren en rapporteren van energiegegevens. Een van de basiselementen hierbij is minimum een maandelijkse inventarisatie van de verbruiken van de energie- en brandstofmeters. Door de nergieboekhouding te koppelen aan een factuurcontrole wordt het mogelijk de correctheid van de verbruiken, facturen en de energiedatabank zelf te controleren. Deze koppeling kan een basis zijn voor zowel een begroting als de bewustmaking van de gebruikers.

Energiezorg

In samenwerkingsovereenkomst :

Aangezien overheden zelf eigenaar of beheerder zijn van diverse gebouwen, domeinen en infrastructuren vervullen zij een belangrijke voorbeeldfunctie. Ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst zullen zij voor een bepaald aandeel van hun eigen gebouwen en domeinen een energiezorgssysteem opstarten die leiden tot daling van eigen energieverbruik.

Info en foto: LUk Dombrecht / Kathleen Bevernage

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.