Je was erbij > Overzicht

Bezoekdag site Suikerfabriek - Veurne - 12/12/2009

We trokken op zaterdag 12 december naar de oude site van de Suikerfabriek voor een een bezoekdag.

Op zaterdag 12 december 2009 werden door de Provincie West-Vlaanderen, de wvi en stad Veurne de poorten van de Suikerfabrieksite opengezet voor het ruime publiek. De bedoeling van de bezoekdag was niet alleen de Veurnse bevolking de kans bieden om het gebied te leren kennen en hen informeren over de toekomstige ontwikkelingen, maar vooral ook om te horen welke suggesties, hiaten of mogelijke oplossingen er zijn. Tussen 14.00u en 15.30u stonden er vijf gidsen paraat om in een wandeling van ongeveer een uur de stand van zaken van het Masterplan uit de doeken te doen.

In het gebouwtje van de wvi kregen bezoekers achteraf de mogelijkheid om extra vragen te stellen en konden ze ook zelf een antwoord formuleren op de volgende drie vragen:

 • Waar droomt Veurne van?
 • Wat ontbreekt in Veurne?
 • Wat zou een bezoek aan dit nieuwe stadsdeel echt de moeite maken?

De verkregen informatie wordt verwerkt in het Masterplan. Voor jongeren en jonge gezinnen met kinderen was er de mogelijkheid om de gps-zoektocht 'een bietje Suiker' uit te proberen. De bewoners uit de Brikkerijstraat, de Rodestraat en de Zuidburgweg kregen een aparte uitnodiging en konden eventueel ook samen de site bezoeken.

De opmaak van het Masterplan ging van start in mei 2009. Het wordt afgerond tegen het najaar van 2010, het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan tegen najaar 2012. Pas dan kunnen de eerste werken starten op het terrein.

De bezoekdag vormde het sluitstuk van een uitvoerige participatieronde in Veurne, waarbij er ondermeer een overleg was met Unizo, de gecoro, ACV, de jeugdraad, de mina-raad, het onderwijsoverleg, het woonoverleg, maar ook met het Regionaal Sociaal Overleg Comité en de Procoro.

In december 2005 werd de suikerfabriek van Veurne opgedoekt. Dit kwam hard aan voor de vele werknemers, maar ook voor het stadsbestuur van Veurne. Onmiddellijk werd nagedacht over de herontwikkeling van deze strategisch gelegen plek van ca. 45 ha, vlakbij het historisch centrum, het station en de afrit van de E40. Na lang onderhandelen kon de West-Vlaamse Intercornmunale de site in 2007 volledig verwerven.

Meer info:

Het ACV hield een ludieke actie aan de site. Iedereen kreeg een pamflet.

Hieronder de tekst van het pamflet:

"Komt de zeespiegel in 2020 tot in Veurne?

Momenteel vindt in Kopenhagen de klimaattop plaats. Op deze klimaatconferentie is de hoop groot op een bindend akkoord, als opvolger van het Kyotoprotocol. Op 5 december liepen meer dan 15.000 mensen in Brussel "storm" voor het klimaat. Het is nu 5 voor 12: hoog tij(d) dus voor een klimaatbeleid. Ook in Veurne kunnen wij acties voeren en maatregelen nemen om de verdere opwarming van de aarde te stoppen

ACV en ACW Veurne over toekomst site suikerfabriek: Maak van deze site een ecologische site!

Met ACV en ACW Veurne willen we nadenken over de mogelijkheden om van de site van de suikerfabriek een ecologische site te maken met aandacht voor duurzame tewerkstelling (zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu), passief bouwen, energiehuizen, klimaatwijk, recreatief natuurbeheer, duurzaam energiegebruik… Wie hieraan wil meewerken of voor meer info kan steeds contact opnemen met Peter Debaenst, regioverantwoordelijke ACV Veurne, Sporkijnstraat 10 - 8630 Veurne, tel 059.34.27.37 of via email: pdebaenst@acv-csc.be

Eind 2005 gingen de poorten van de suikerfabriek definitief dicht... Korte tijd later, in februari 2006, kwamen meer dan 700 mensen op straat in de 'JOBS-OP(de)TOCHT'. Hun eis voor meer werk klonk pijnlijk luid. Nog een jaar later, in april 2007, bonden ACV en ACW de kat de bel aan met de organisatie van een debatavond over de toekomst van de site van de suikerfabriek. Op de opendeurdag van mei 2008 vroegen het ACV en ACW voorrang aan tewerkstelling.

Voorrang aan (duurzame) tewerkstelling

ACV en ACW Veurne vragen uitdrukkelijk een snelle ontwikkeling van de zone waar er tewerkstelling zal komen. Voorrang aan tewerkstelling! Dit houdt zowel in dat de ontwikkeling van de zone voor industrie op de site prioritair wordt aangepakt, als dat bedrijven, die zorgen voor (extra) tewerkstellingsplaatsen, voorrang krijgen om zich op deze zone te vestigen. Hierbij vragen wij dan ook aandacht voor duurzaam ondernemen: zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu, duurzame mobiliteit, welzijn op het werk, duurzaam energiebeleid, …

Belangrijk is ook dat er een tewerkstellingbeleid gevoerd wordt dat ook kansen biedt aan mensen uit kansengroepen, zoals bijvoorbeeld laaggeschoolden, én dat naast kmo's ook grote bedrijven worden aangetrokken. Zo kan de 'brain drain' worden tegengegaan en groeien ook de kansen voor hoger geschoolden om dichterbij werk te vinden. Ook de troeven van de streek moeten ten volle worden uitgespeeld: landbouw en voedingsnijverheid gaan bijvoorbeeld perfect samen...

ACV en ACW vragen een efficiënt gebruik van de industriegronden. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke parking tussen twee bedrijven, ondernemingen in verdiepingen,… Doel: zoveel mogelijk tewerkstelling op zo min mogelijk ruimte.

Ook een goeie, vlotte mobiliteit is essentieel. Alle wegen in de omgeving zullen het drukkere verkeer moeten aankunnen. Zodoende bekomt men een goeie ontsluiting van de site en kan zwaar vervoer doorheen woonzones worden vermeden.

Wonen en natuur

ACV en ACW maken geen bezwaar tegen het voorgestelde principe van 1/3e voor tewerkstelling, 1/3e voor wonen en 1/3e voor natuur. Voorwaarde is wel dat die natuur voor iedereen toegankelijk wordt en dat, wat huisvesting betreft, minstens 30% sociale woningen worden voorzien (wat eigenlijk reeds is voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) en dat een maximum kavelgrootte wordt opgelegd. Hierbij vragen wij aandacht voor het duurzaam bouwen: passief bouwen, uitbouw klimaat wijk, energiehuizen, gebruik duurzame energie. ACV en ACW ondersteunen ook de vraag van Stad Veurne om voor elke hectare natuurgebied ter compensatie een evenwaardige oppervlakte industriegrond te voorzien.

Eén globaal beleidsplan voor economie en tewerkstelling

ACV en ACW Veurne willen tevens ook de opmaak van één globaal beleidsplan voor economie en tewerkstelling in Veurne: site suikerfabriek, zones Pannestraat & Proostdijkstraat, stationsomgeving,... Binnen dit plan moet er voldoende aandacht gaan naar een aantal randvoorwaarden: mobiliteit, huisvesting, kinderopvang, opleiding en onderwijs, ... Bij de opmaak ervan moet er zowel ingespeeld worden (komen tot een nauwe samenwerking) op de economische ontwikkelingen in Noord-Frankrijk als op de verdere uitbouw van tewerkstelling in Zeebrugge en Oostende. Hierin kan een ambtenaar voor lokale economie ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. "

De militanten van het ACW.

Op 4 februari 2006 vond in Veurne trouwens een optocht plaats voor jobs. Wist je dit nog? Wil je nog eens terugkijken?

Op de site kon men ook een gps-zoektocht doen.

De site waar ooit de Suikerfabriek stond. De fabriek ging in 2005 dicht.

We gingen mee met Bern Paret die het ganse project in goede banen leidt.

De groep bestond voornamelijk uit bewoners uit de onmiddellijke omgeving.

Achtergrond informatie

Een terugblik

In de jaren 1920 werd de Suikerfabriek in Veurne, gelegen op de vroegere terreinen van de Steenfabriek en gelegen in een belangrijke landbouwstreek, opgestart. In de jaren '70 en '80 kocht de Suikerfabriek percelen industriegrond aan van de toenmalige Wier (vandaag WVI) voor uitbreiding van hun site. Over de jaren heen werd de fabriek uitgebouwd en werd het substantiële grondareaal in gebruik genomen, vooral voor de decantatie van de bieten. Gelet op de evolutie in de Europese en wereldsuikermarkt, zag de toenmalige eigenaar, de firma Iscal Sugar, zich in 2005 echter genoodzaakt de fabriek te sluiten. De aankondiging van de sluiting net voor Kerstmis 2005 beroerde vele inwoners van Veurne en omstreken en betekende een groot economisch verlies voor de streek.

Op voorstel van het stadsbestuur van Veurne en de Provincie West-Vlaanderen heeft WVI zich geëngageerd om een actieve rol te spelen in de reconversie van de site. Meteen werden de onderhandelingen opgestapt met het oog op de verwerving van de integrale site door WVI. In de loop van 2006 en 2007 werd in een constructieve sfeer onderhandeld over de modaliteiten tussen WVI en Iscal Sugar. Deze onderhandelingen gingen gepaard met een grondige analyse door WVI van de technische en bodemkundige aspecten van het terrein.

Tegelijkertijd startte Iscal Sugar de afbraak van de 'fabriek" en werden de terreinen in gereedheid gebracht voor overdracht. Nadat Iscal Sugar onderzoeken uitvoerde en de nodige maatregelen trof, gaf OVAM groen licht voor de overdracht. Op 20 december 2007 werd de aankoopakte verleden en werd WVI eigenaar van het 46 hectare grote terrein.

Ruimtelijk kader

Nu de fabrieksgebouwen gesloopt zijn en de wvi eigenaar is van het hele terrein kan er nagedacht worden over de toekomst van dit nieuwe stadsdeel. Dit gebeurt op twee manieren: planologisch worden de behoeften vertaald en vastgelegd en een Masterplan moet de lijnen uitzetten voor de toekomstige invulling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat nodig is om de bestemming te veranderen.

Het afbakeningsvoorstel voor het kleinstedelijk gebied van Veurne is door de deputatie op 7 mei 2009 goedgekeurd. De site van de voormalige suikerfabriek (ongeveer 50 ha) wordt binnen dat kader door de diverse overheden beschouwd als een bovenlokaal strategisch project. Dit ondermeer door z'n strategische ligging vlakbij de historische binnenstad, de stationsomgeving, maar ook de ontsluitingsmogelijkheden via spoor, water en autosnelweg.

Gezien de verschillende ruimteciaims in Veurne werd binnen het afbakeningsproces een globale ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het gebied ontwikkeld. Die globale ruimtelijke ontwikkelingsvisie stelt dat de potenties van de site optimaal benut moeten worden voor het opvangen van de diverse behoeften: wonen, kleinhandel, ciroenzone en bedrijviciheid.

Invulling suikerfabrieksite 2012-2017

 • wonen - 5ha - ten vroegste in de periode 2012-2017
 • wonen - 5 ha - reserve na 2017
 • kleinhandel - 2 ha - periode 2012-2017
 • groen en recreatie - 17,5 ha - periode 2012-2017
 • bedrijvigheid - 15 ha - periode 2012-2017

Masterplan Suikerfabriek

Op 30 april 2009 werd bureau Omgeving aangesteld door de deputatie voor de opmaak van het Masterplan Suikerfabriek Veurne.

Doel van het Masterplan is om voorafgaand aan de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, samen met de verschillende partners, deskundigen, lokale actoren en inwoners van Veurne de contouren van de toekomstige ontwikkeling te bepalen. Voor dit hele proces krijgt de Provincie subsidies van het Agentschap Ondernemen.

Proces

Voor de opmaak van dit masterplan zocht de dienst Ruimtelijke Planning samenwerking met de dienst Gebiedsgerichte werking. Door de kennis van het terrein, de stad, ervaring in participatieve processen en de nabijheid van het projectgebied is de gebiedswerking Westhoek dan ook de uitgelezen partner in dit uniek samenwerkingsverband. Dit kan bij evaluatie dan ook meteen een model zijn voor toekomstige samenwerkingsverbanden binnen de Provincie en kan ook mee input geven in de verdere uitbouw van de Provincie als projectorganisatie voor dit soort bovenlokale strategische projectgebieden.

Naast een Stuurgroep met een politieke vertegenwoordiging van de Provincie en de stad Veurne en een vertegenwoordiging op directieniveau van de wvi, is er ook een ambtelijke projectgroep. De stuurgroep en projectgroep worden gevoed door enerzijds technische werkgroepen met deskundigen en betrokken administraties en anderzijds het participatief proces waarbij vooral lokale actoren en de bevolking een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd is dit proces ook bedoeld om lokaal een draagvlak te verkrijgen voor de toekomstige ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel.

Waar staan we nu?

Na de documentatiefase voor het studiebureau (mei - september 2009), is in oktober de visievorming voor het Masterplan gestart, waarbij een intensieve lokale overlegronde gevoerd is met als apotheose een bezoekdag op het terrein op 12 december 2009. Zo werd op uitnodiging informatie gegeven, maar ook vooral verkregen van Unizo, Ondernemers van Voka, de gecoro, het onderwijsveld, ACV, de jeugdraad, en individuele gesprekken. Alle actoren zijn alvast heel tevreden dat ze al betrokken werden in zo'n vroeg stadium.

In de volgende fase (februari - juni 2010) wordt alle input verwerkt en wordt het uiteindelijke Masterplan opgemaakt dat goedgekeurd moet worden door de stuurgroep en deputatie in het najaar van 2010. Tegelijkertijd wordt ook al de opmaak van het Provinciaal RUP opgestart, waarbij gehoopt wordt dat dit kan afgerond worden in 2012. Vanaf dan kan de terreineigenaar, afhankelijk of er saneringen nodig zijn, starten met de ontwikkeling van het terrein.

Op verschillende plaatsen werd halt gehouden en werd er wat uitleg gegeven.

Het was wat zoeken naar de juiste cijfercombinatie van het slot. Of waren het de koude handen die het wat moeilijker maakten?

Vanop bijna het ganse terrein heb je een mooi zicht op de Veurnse stadstorens. Men wil proberen dit zicht te behouden.

Ook de spoorlijn ligt vlakbij de site. Er bestaan plannen om de kusttram tot in Veurne te laten rijden. Wellicht moet de tram dan ergens op de site van de Suikerfabriek kunnen draaien.

De deelnemers konden zelf ook vragen stellen en/of input geven.

De natuur heeft reeds heel wat werk gedaan op de site. En dat op een boogscheut van het centrum van Veurne.

Een van de vroegere buizen die het afvalwater van de bieten naar de bezinkputten voerde.

De site grenst aan het bestaande industrieterrein.

Telkens we een nieuwe put naderden vlogen vele eenden weg.

Ik heb ook een idee voor de site ;-) Of had het geen verband met de site?

De deelnemers aan de gps-zoektocht.

Een andere groep.

Via een trapje naar beneden.

Eventjes opzij om het water ter vermijden.

Als je er nog nooit best geweest, dan is het de grootte van de site best indrukwekkend.

De site zou ook de link moeten maken tussen de stad en de evenementenhal die op de industriezone wordt gerealiseerd.

Een van de vroegere werknemers van de site gaf informatie.

Zicht op het kerkje van Steenkerke achter de industriezone en achter de autosnelweg.

De huizen van de Brikkerij liggen eigenlijk bijna midden in de site. Een specifieke aanpak zal hier dan ook noodzakelijk zijn.

En dan zijn we terug waar we gestart zijn.

De vroegere refter is nog een van de weinige gebouwen die overgebleven zijn.

In dit gebouwtje konden de deelnemers nog diverse foto's bekijken.

De cameraploeg van WTV-Focus.

Heb je zelf ideeën, dan kun je die kwijt in de ideeënbus.

Dank aan de organisatie voor de rondleiding op de site. En voor de manier waarop ze de inspraak van de bevolking met deze bezoekdag concreet realiseerden.

Voor meer info herhalen we hier nog eens de website: www.suikerfabriekveurne.be.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.