Je was erbij > Overzicht

Hoogste onderscheiding voor jachthaven - Nieuwpoort - 04/12/2009

We trokken op vrijdagavond 4 december naar de jachthaven van Nieuwpoort voor de uitreiking van de Golden Anchor Award door The Yacht Harbour Association.

Algemeen directeur Steven Desloovere van de VVW Nieuwpoort had het over de rol van de jachthaven.

Hieronder de hoofdlijnen uit zijn uiteenzetting:

Hoe kom je aan een jachthaven

Jachthavens worden door de Vlaamse Gemeenschap in concessie gegeven, voornamelijk aan historisch gegroeide watersportverenigingen met een vzw statuut aangesloten bij een erkende watersportfederatie; VZW en sport: voordeel, alle middelen die gegenereerd worden moeten opnieuw geïnvesteerd worden in het doel en er moet gesport worden: je hebt een aangenaam publiek, sportieve zeilers en de Noordzee is de rotste zee om te zeilen. Als je hier kan zeilen, dan kun je overal zeilen.

De jachthaven VVW-Nieuwpoort vzw bestaat 40 jaar en is er fier op dat zij, op initiatief van haar eerste voorzitter Robert Orlent, aan de basis ligt van de vernederlandsing van de watersport. Vandaag heeft ze als hoofddoel de democratisering van de watersport.

De functie van een jachthaven

Het is een verzameling van ligplaatsen voor boten: de overheid voorziet de plaats en de toegangen, de clubs zorgen voor de pontons, electriciteit, water ,veiligheid, stormwacht, sanitair en clubhuizen met bar en restaurant.

VVW-Nieuwpoort beheert 1000 ligplaatsen = dit zijn vaste ligplaatsen van maart tot eind oktober, daarna moet men kiezen, in het water blijven op of het droge, doch 50 % van de boten moet er uit voor de baggerwerken. Een van de grootste structurele problemen van een jachthaven is het baggeren, elk jaar komt er één meter zand binnen.

Daarnaast, vermits de meeste vaste liggers aan het varen zijn in de zomer, is er plaats voor bezoekers. VVW-Nieuwpoort heeft in een topseizoen 100 bezoekende schepen per dag, die dan blijven voor een kortere of langere periode. Het hinterland en de gastronomie zijn dan de troef. Nieuwpoort heeft als voordeel dat het in het midden ligt tussen de watersportieve landen als Nederland, Frankrijk en Groot-Brittanie en altijd toegankelijk is.

Omwille van de baggerwerken zet VVW-Nieuwpoort, 600 boten in winterberging op het droge. Daarvoor hebben we verschillende kranen.

VVW-Nieuwpoort en democratisering van de watersport

Vlaamse Zeezeilschool: cursussen theorie gedurende ganse winter in elke grote stad in Vlaanderen en praktijk vanaf Pasen t/m oktober met 8 zeiljachten vanuit Nieuwpoort, 1300 leerlingen per jaar, Noordzee beste leerschool.

Centrum voor jongeren opleiding Aan de plas: St Pietersplas te Brugge: opleiding voor jongeren met overnachtingaccommodatie voor 100 personen, outdooractiviteiten en fietsvakanties: bewegen combineren met cultuurstad Brugge.

Management VVW-Blankenberge 300 ligplaatsen: zelfstandige jachtclub waarbij wij ons enkele bezig houden met het jachthavenbeheer. We bouwen daar nu nieuw clubhuis voorzien van alle energiebesparende functies en milieuvriendelijke energie.

Filosofie

VVW-Nieuwpoort vzw creëert economie en gebruikt al haar middelen om de watersport in Vlaanderen te ondersteunen met o.a. know how, financiële hulp aan Vlaamse watersportclubs met o.a. leningen voor accommodatie, financiële tussenkomst voor opleiding, kadervorming en wedstrijden, steun aan topatleten met o.a. Evy Van Acker, aankoop reddingsboten voor ondersteuning wedstrijden, onderhouden reddingsteam en relatie met overheden.

VVW-Nieuwpoort biedt ook een rehabilitatieprogramma aan voor drugsverslaafden ism "De Sleutel". Drugverslaafden leren omgaan met jachten en de natuur, teneinde de meerwaarden van het leven te onderstrepen.

Daarnaast organiseren we nog een tweejaarlijkse kunsttentoonstelling op het water in de havengeul, genaamd WWW (Water, Wind en Wandelen).

Het talrijk opgekomen publiek.

Minister Hilde Crevits en gouverneur Paul Breyne.

De boten worden op het droge geplaatst.

Het domein in Brugge dat door VVW Nieuwpoort wordt uitgebaat.

En Nieuwpoort staat ook in voor het management van VVW Blankenberge.

Daarna was het de beurt aan minister Hilde Crevits.

Hieronder haar toespraak:

"Mijnheer de gouverneur,
mijnheer de burgemeester, Roland Crabbe,
mijnheer de administrateur generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Jacques D'Havé,
mijnheer de algemeen directeur, Steven Desloovere,
mevrouw de voorzitster Marita Orlent-Heyvaert en leden van de raad van bestuur van de VVW-Nieuwpoort,
dames en heren watersportliefhebbers, Mister Sam Bourne, chairman of the Yacht Harbour Association,
dear representatives of the Yacht Harbour Association,
welcome to this Golden Anchor award ceremony.

Allow me first to address our guests in our Dutch language to explain the goals of our flemish government and my vision with regard to the water sport and water recreation in our coastal marinas.

Bij veel gezinnen is het vandaag pakjesavond in het vooruitzicht van Sinterklaas. Veel kinderen zetten vanavond het schoentje, in plaats van morgen 5 december, in de hoop dat ze dan al een dag eerder van de cadeautjes kunnen genieten. Sinterklaas in de kindervriend. Hij wordt voorgesteld met aan de voeten een kuip met drie kinderen. Sinterklaas - Nicolaas van Myra - was oorspronkelijk de patroon van de zeevaarders. Daarom zijn er ook voorstellingen van hem met een scheepje of een anker. Het anker - dat weten diegen die varen - is het instrument om een schip mee vast te leggen. Het geeft veiligheid en houvast. Het anker staat voor hoop en vertrouwen.

Als één anker dat uitstraalt, dan mogen we zeker zijn van de waarborg die vijf ankers geven. Dat is de onderscheiding die de jachthaven van Nieuwpoort krijgt. Vijf ankers zijn een bewijs van garantie en dit volgens het motto 'vertrouwen is goed, maar controle is beter!'. Die controle is een verplichte inspectie door de Yacht Harbour Association uit Groot-Brittannië. Deze instantie keurt de jachthavens wereldwijd. Nieuwpoort kreeg op basis van hun inspectie het maximum van vijf gouden ankers.

De onderscheiding betekent een aanmoediging om kwaliteit te garanderen voor al onze jachthavens. De kustjacthavens vallen onder het beheer van het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust dat verantwoordelijk is voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van alle jachthavens aan de Vlaamse kust, de jachthavens Nieuwpoort en Blankenberge en de jachtvoorzieningen in de havens van Oostende en Zeebrugge. Het agentschap werkt met een jaarlijks budget van ca. 22 miljoen euro en hiermee worden:

 • dokken gerealiseerd en op diepte gehouden
 • kaaimuren en glooiingen gebouwd
 • basisinfrastructuur voor het aanmeren, de hoofdvlotters en toegangen gerealiseerd en onderhouden
 • in faciliteiten voorzien voor het in en uit het water halen van jachten in functie van het onderhoud en de winterberging
 • openbare ruimtes zoals wegenis, fiets- en wandelpaden, groenzones ingericht,

kortom de kustjacthavens worden georganiseerd en geëxploiteerd.

Hiervoor verwachten we dat deze uitbaters deze inspanningen in evenredigheid aanvullen met investeringen van de jachtclubs op het vlak van dienstverlening, veiligheid en milieuzorg. Voor deze grote investeringen is het belangrijk dat de exploitanten over voldoende rechtszekerheid beschikken voor de uitbating. Ik sta dan ook volledig achter het initiatief van mijn voorganger (huidig minister-president Kris Peeters) om jaarlijks te hernieuwen vergunningen te vervangen door langlopende concessies voor 27 jaar. Met als resultaat dat dit jaar de VVW Nieuwpoort zo'n langlopende concessie verkregen heeft.

De concessie is verleend op basis van een onderbouwd dossier voor een investeringsprogramma en op basis van de nodige engagementen op het vlak van milieuzorg, veiligheid en kwaliteit van dienstverlening. De hoge kwaliteit van de jachthavenexploitatie staat daarbij voorop. De overeenkomst bevat ook een algemeen rechten- en plichtenkader over het beheer en de exploitatie van de jachthaven en de minimumstandaarden voor wat betreft het kwaliteitsniveau van de jachthavenexploitatie. Daarnaast blijven we de jachtclubs aanmoedigen om inspanningen te leveren die de minimale criteria overstijgen.

De verleende langlopende concessies specifieren nu net dat voor de evaluatie gebruik wordt gemaakt van het kwaliteitsniveau van het internationale "Gold Anchor kwaliteitskwotering" die de Yacht Harbour Association hanteert. De toekenning vandaag van de Golden Anchor, met 5 sterren, is dan ook een blijk van erkenning voor de VVW Nieuwpoort, een van onze jachtclubs.

Dames en heren,

Voor de komende jaren staan er alweer veel investeringen op het programma voor de jachthaven. Waar ik het kort even over wil hebben is de uitbreiding van de jachthaven op de rechteroever. Dit project heeft tot doel te komen tot 600 bijkomende ligplaatsen, tot 500 wooneenheden en tot een ontsluiting in de richting van de stad Nieuwpoort. Het basisontwerp van het jachtdok werd uitgewerkt door het Provinciebestuur, waarvoor mijn dank. Oorspronkelijk waren er ten aanzien van dit basisontwerp een aantal bezwaren bij de jachthavengebruikers. Maar ik heb goed nieuws, nu ligt er een consensus over de oplossing in het verschiet waarbij de belangrijkstre actoren - en daartoe behoren toch de jachthavengebruikers - de ontwerplannen dragen.

Een volgende belangrijke stap in het dossier is de beslissing over het ontwikkelingsscenario. Ook hier zijn ruwweg twee pistes mogelijk. Namelijk dokontwikkeling in eigen beheer op kosten van het Vlaamse Gewest, los van het vastgoedproject. Of integendeel dokontwikkeling ten laste van het vastgoedproject. Alvorens een definitieve beslissing te nemen, heb ik opdracht gegevens aan mijn administratie voor de opmaak van een overzicht van de voor- en nadelen van beide pistes. Een belangrijk element daarin wordt de budgettaire impact van beide pistes, met de kosten en baten. Ik loop niet vooruit op de uitkomst, maar ik wens bij voorbaat uitdrukkelijk mijn medewerking te verlenen aan dit voor Nieuwpoort en de voor de hele kust belangrijke project. Mijn administratie wil een inbreng doen op het vlak van expertise en bouwheerschap. We willen onze gronden in het project inbrengen. We zullen maximaal meewerken aan het vlotte en efficiënte verloop van de nog te volgen procedures.

Dames en heren,

Het bevorderen van watergebonden recreatie en de watersport is één van mijn belangrijkste beleidsopties. Kustjachthavens hebben een grote toeristisch-recreatieve waarde. Ze verfraaien de badplaatsen en ze verhogen voor zowel inwoners als recreanten de beleving van de kust. Jachthavens zijn niet, zoals soms beweerd wordt de luxueuze verblijfplaatsen waar alleen de beter behoeden een plaats bemachtigen. Onze kustjachthavens moeten toegankelijk zijn voor de echte watersporters en waterrecreanten en moeten vooral ook alle kansen bieden aan de jonge mensen voor kennismaking met de watersport en ze zoveel mogelijk blijvend boeien voor deze prachtige sport. Tot de watergebonden recreatie in de Vlaamse kustjacthavens horen immers naast de zeilsport ook de pleziervaart, de toervaart, het hengelen in zee en het wandelen langs dokken en op staketsels. Al deze sport- en vrijetijdsbestingen vinden in de jachthavens hun gading.

Tot slot valt het niet te betwisten dat kustjachthavens uitzonderlijk waardevol zijn voor de economie van de kuststad waar ze zich bevinden en voor de hele kustregio.

Dames en heren,

Ik denk te mogen zeggen dat de evaluatie van het kwaliteitsniveau van deze jachthaven door het toegekende Golden Anchor, geslaagd is. Onze inspanningen als Vlaams Gewest en de inspanningen van de VVW Nieuwpoort leveren samen een fantastisch resultaat op. U hebt mij oprechte felicitaties met het behalen van dit hoogste kwaliteitsniveau. Graag wil ik voor het eigenlijke feestmoment van deze avond het woord verlenen aan onze Britse gasten, de vertegenwoordigers van de Yacht Harbour Association. "

Hierboven: Marita Orlent-Heyvaert, een tevreden voorzitster van de raad van bestuur van VVW Nieuwpoort, luisterde aandachtig

De Nieuwpoortse burgemeester Roland Crabbe.

Daarna was het de beurt aan Sam Bourne, chairman of the Yacht Harbour Association. Hij had het over de rol van zijn organisatie. Uiteraard ging hij ook dieper in op het schitterende resultaat van VVW Nieuwpoort.

Zicht op de toehoorders.

Sam Bourne overhandigde een aantal brochures van zijn organisatie aan minister Hilde Crevits.

En tot slot werd nog toelichting gegeven bij de twee zonnetrekkers die voortaan in de jachthaven staan. Het is een realisatie van het Nieuwpoortse bedrijf Eco Sun Power.

Groepsfoto na de toespraken.

En daarna was het tijd voor de receptie.

Een van de twee zonnetrekkers.

Proficiat aan de VVW Nieuwpoort met het behalen van de de Golden Anchor Award.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.