Je was erbij > Overzicht

Toeters, bellen en fakkeltocht - Koekelare - 20/10/2008

Op maandag 20 oktober organiseert het actiecomité Red de Brakke Grond, een toeters, bellen en fakkeloptocht die stipt om 18uur startte in de Sint-Amandsstraat (aan de Brakke Grond). Heel wat mensen vonden deze optocht op een maandagavond de moeite waard. Via de Brakke Grond gingen we langs een uitgestippelde weg tot aan het gemeentehuis van Koekelare waar het eerste verzoekschrift door (Ronny Vanryssel), voorzitter van het actiecomité werd verdedigd. In zijn totaliteit namen precies 106 mensen deel aan deze protesttocht. Heel wat mensen in de wijk nemen het niet dat het gemeentebestuur van Koekelare hier 15 woningen zou willen realiseren. Paul Cobbaert was voor de Weekbode aanwezig op de manifestatie. Hij volgde het grootste deel van de tocht, nam tevens een groepsfoto en ging dan postvatten aan het gemeentehuis.... Een ding is zeker, een dergelijke protestactie is nog nooit vertoond in de straten van Koekelare. We mogen als comité echt zeer tevreden zijn met deze talrijke opkomst.

In Koekelare werd inderdaad geschiedenis geschreven: voor het eerst werd een punt aan de agenda van de gemeenteraadszitting toegevoegd op vraag van een bewoner, uiteraard een lid van het Actiecomité "Red de Brakke grond". Ronny Vanryssel, hierbij gesteund door het volledige actiecomité verder bestaande uit bestuursleden Josiane Lammens en Rudi Deschrijver, Emily Vandewalle, Dieter Bonny, Sarah Defoort, Tonia Kindt en Alain Depuydt, Ann Dekeyser en Peter Defoort, Stefaan Bolle, Gaby en Benedikt Haerynck, Katrien Theuninck en Dirk Deblauwe-Vanhooren en secretaris Andy Vermaut, viel de eer te beurt.

In alle sereniteit deed Ronny Vanryssel zijn betoog en vroeg zo de nodige aandacht en het recht om zijn betoog tot het einde te mogen voeren. Het was niet zijn bedoeling om de mensen in de gemeenteraad de les te komen spellen, of om hen op fouten te wijzen. Er dienen hier geen verliezers of winnaars te zijn maar enkel het gezond verstand moet zegevieren. Dat is slechts een stuk van de essentie.

Ronny Vanrysssel vertelt: "Ik ben naar hier gekomen samen met andere sympathisanten om jullie steun te vragen, begrip te vragen voor de "Actie Red de Brakke Grond" en mee te helpen aan een goed bestuur van ons Koekelare " Groene long van de westhoek" 1° We hadden het over geschiedenis schrijven - wel laat ik dit naar voor brengen. In 1965 werd bij KB het BPA Stationsstraat goedgekeurd ( toen zonder de Brakke Grond ). In 1974 besliste de toenmalige gemeenteraad om dit BPA in herziening te stellen - welke pas een uitvoering kende in 1986. Wel in dit BPA is er sprake van de woonzone De Brakke Grond alsook van een restdeel WELKE werd ingekleurd als Openbare Groenzone. Zelfs in het gewestplan van 1979 - Diksmuide - Torhout staat die openbare groenzone ingekleurd. Echter zoals het nu in het gewestplan staat is alles voorzien als woonzone - waarom er geen aanpassing werd gedaan is een openstaande vraag welke enkel door de toenmalige bestuursmensen kan beantwoord worden - zijnde oa de toenmalige secretaris R. Goethals en burgemeester G.Van de Cruyssen. We hebben ons huiswerk gedaan en kunnen u zeggen: Zie hier het interview uit Ticket van 2001 met R. Goethals (auteur Andy Vermaut) welke stelt:- te streven naar het behoud van de eigenheid van de landelijke kernen en lintbebouwing tegen te gaan. De oases van groen te behouden. Ik lees het citaat i.v.m. De Mote: "in deze optiek dient de aankoop gezien van het domeinpark De Mote - die toen volledig mocht verkaveld worden als bouwgrond. Er werd toen gekozen voor een oase pal in
het centrum." In ons persoonlijk contact met Dhr. Vande Cruyssen vernemen wij: dat er toen inderdaad aan de huidige inwoners van de Brakke Grond de belofte werd gedaan dat het restdeel van de Brakke Grond - het huidige park en speelterrein - BLIJVEND GROENZONE - zou blijven. In allereerste instantie was de Brakke Grond zelfs voorzien voor die bewoners om er te tuinieren. De gemeentelijke functionarissen van toen deden de belofte aan de nieuwe bewoners dat de daar gelegen groenzone zou blijven. Het werd dan ook ingekleurd als groenzone in het RUP.Is een belofte van een politicus dan niets meer waard? Wel, ik geloof dat niet. Ik ken politici onder U die hun beloftes wel nakomen," zegt Ronny Vanryssel.Ronny Vanryssel vervolgt: "Een 25 tal jaren geleden zag ik het braakliggend gedeelte uitgroeien met thans prachtige bomen en struiken. Weet echter dat de gemeentelijke overheid in eerste instantie dit park aanwendde om er hun afval van De Mote te dumpen. Ikzelf maakte de groei mee van het park en van de natuurlijke biotoop die zich daar ontwikkelde. Er kwamen bedreigde vogelsoorten - tegenwoordig een 23-tal geregistreerde soorten - waaronder de huis zwaluwen, spechten, distelvinken, tjiftjaf ,kneep, groenling enz.) wonen, welke nu deel uitmaken van onze leefwereld. 's Avonds en 's nachts krijgen we bezoek van vleermuizen die in de omgeving hun woonst hebben en in het park hun broodnodig voedsel vinden. Nieuwe zeldzame gewassen, struiken ontwikkelden zich en zijn een voorbeeld van een prachtig stuk natuur. Ik vertoon jullie hierbij een inventaris van De Brakke Grond met opsomming van de natuurpracht die er aanwezig is. Ik informeer jullie degelijk en zoals het hoort! Mijn vraag is simpel:"moet zo iets thans vernietigd worden?

3° Lezen, horen en zien wij heden ten dage niet steeds dat milieu een zorgenkind is voor iedereen? Wij aanroepen de wereldproblemen niet om er niets aan te doen. Neen - wij zijn onze Vlaamse wijsheid niet vergeten in het spreekwoord "Als iedereen voor zijn eigen deur veegt is de straat proper! Wel laten wij aan natuurbehoud doen voor onze deur, voor onze gemeente. Jullie allen hebben dit opgenomen in uw politieke programma. Lees ik niet op het gemeentelijk beleidsplan:Ik citeer letterlijk: "Een groene, propere gemeente. De inwoners van onze gemeente moeten gestimuleerd worden om zorg te dragen voor het milieu, en het bestuur moet natuurlijk het goede voorbeeld geven. Er zal meer aandacht besteed worden aan de interne milieuzorg binnen de gemeentediensten. Er wordt geijverd voor natuurbehoud. Dat wil zeggen dat de oppervlakte natuurgebied minstens behouden moet blijven en eventueel kan uitbreiden. Wel mijn vraag is simpel - hou je aan je belofte. Jullie hebben ook i.v.m. met de verkavelingsplannen heel wat moeten aanhoren. Jullie deden het wettelijk voorgeschreven door de wijziging van het RUP kenbaar te maken in de roepsteen juli en augustus 2008 (kopie in bijlage) en voordien werd zelfs een persconferentie gegeven. Maar je moet toegeven dat dit niet voor iedereen duidelijk was. Ik vertoon jullie de Roepsteen en bemerk dat pas 1/4 van een bladzijde met informatie hieromtrent is beschreven terwijl een halve bladzijde is gevuld met een kermisprogramma? Eerlijkheidshalve moet ik hier aan toevoegen dat je - na hierop attent te zijn gemaakt door ons - een aanpassing hebt gedaan in de Roepsteen van september 2008,"aldus Ronny Vanryssel.

Ronny Vanryssel: "Weet ook dat we nog tal van bezwaren kunnen opsommen: wat met de leefbaarheid, verkeersdrukte in de Wijken - thans zijn er al 20 nieuwe sociale woningen bijgekomen en toekomstgericht komen er nog een 10-tal bij.Wat met de verkeersdrukte in de enge Moerewegel ? Al het verkeer moet via deze straat naar de Ringlaan (135 woningen / gerekend aan 2 voertuigen = 270 voertuigen ) De Moerewegel is wat mobiliteit betreft OVERverzadigd. Wat met de kinderen, kleinkinderen en ouderen van de wijk? Wat met hun speel-, wandel- & ontmoetingsruimte? Wat met de jeugdbewegingen? Voor hen is het een uitgelezen speelterrein waar ze NIET in de weg lopen van bezoekers of toeristen zoals in de Mote! Waar naar toe met ons wijkfeest? Thans kunnen wij gebruik maken van de groene ruimte! Wist je dat er 750.000 euro beschikbaar is voor steden en gemeenten welke voorbeeldstellende vernieuwende groenprojecten realiseren? (zie www.bosengroen.be) Meer dan 25 jaar geleden stond er op de kerkhofmuren zowel in Koekelare centrum als in
de deelgemeenten het opschrift gekalkt "Poten van de Mote". Een actiegroep die toen streefde voor het behoud van het Motepark. Een Motepark welke nu het uithangbord van de gemeente Koekelare geworden is. Zij hadden toen gelijk - net als wij nu. Ook meer dan 25 jaar geleden zong een bekende

Vlaamse zanger de volgende tekst:

"Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
Laat ons een bloem en het zicht op de zee,
Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee.
Je breekt en je hakt en je boort door de bergen,
Je maakt elke heuvel gelijk met de grond,
De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen,
Vooruitgang, vernielt wat er gisteren nog stond."

Woorden van een zanger welke toen een toon zette naar een milieubewustzijnsgevoel bij vele mensen. Wij hebben maar één bedoeling, meedenken, meehelpen aan het in stand houden van een leefbare gezonde gemeente samen met U. Namens De actiegroep "Red de Brakke Groep" dank ik U voor het luisteren en vertrouwen," aldus Ronny Vanryssel.

Op de vele foto's is te zien dat werkelijk allerlei mensen de moeite hebben gedaan om aanwezig te zijn. Mensen van alle leeftijden, jong en oud, iedereen was van de partij om hun klein stukje natuur te behouden. Het is de dag van vandaag helemaal niet meer makkelijk om mensen voor het behoud van een stukje openbaar groen uit hun huis te lokken. Het is niet gemakkelijk, maar voor het comité De Brakke Grond leek het een fluitje van een cent. Iedereen was direct bereid om mee te gaan in de optocht. De persoonlijke aanwezigheid van zoveel mensen. Dat doet ons allen deugd. Het is werkelijk een hart onder de riem. Het is leuk om te zien dat onze inspanningen lonen en dat we wel degelijk in Koekelare bij veel mensen een gevoelige snaar hebben geraakt. De mensen pikken het niet meer dat de politiek boven hun hoofden beslist. Ik ben 100 procent tevreden met de vele mensen die zich eendrachtig achter de boodschap "Red de Brakke Grond" hebben geschaard. Wij zaaien geen tweedracht, met de Brakke Grond zijn juist heel veel mensen dichter naar elkaar toe gegroeid. Iedereen in de wijk komt dichter bij elkaar. We mogen zeggen dat dit alles op zich reeds een verdienste is. Bedankt aan iedereen.

Het actiecomité Red Brakke Grond behaalde al één grote overwinning. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft het volgende advies aan de gemeente gegeven. Ondanks het feit dat de gemeente dit advies niet hoeft te volgen, is dit toch een positieve zaak. Het advies vindt u hier letterlijk:"

De Voorzitter brengt de vergadering ter kennis dat de Actiegroep 'Red de Brakke Grond' de vraag gesteld heeft om hun standpunt te mogen toelichten aan de vergadering naar aanleiding van het indienen van diverse bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek m.b.t. het ontwerp van R.U.P. Stationsstraat-Uitbreiding. De vergaderingen van de Gecoro zijn in principe besloten. Het huishoudelijk reglement van de Gecoro stelt dat hiervan kan afgeweken worden wanneer een 2/3 meerderheid van leden beslist dat de vergadering geheel of gedeeltelijk openbaar zal gehouden worden. De Gecoro beslist met éénparigheid dat een delegatie van de actiegroep gedurende een 5 à 10 minuten hun standpunt kan toelichten aan de vergadering. Ook de Burgemeester zal de mogelijkheid gegeven worden om het standpunt van het Schepencollege toe te lichten. De vergadering is van oordeel dat aan de bezwaarindieners een kort forum moet kunnen gegeven worden om hun standpunt toe te lichten. Bij de beraadslaging en de stemming mogen zij niet aanwezig zijn. De Gecoro besluit met éénparigheid om deze werkwijze in de toekomst toe te passen in alle te adviseren dossiers en dus personen of actiecomités die bezwaren hebben in een dossier toe te laten deze bezwaren mondeling te komen toelichten. Voor een vlot verloop van de vergaderingen wordt beslist dat de delegaties moeten beperkt blijven tot een paar personen (max. 5) en dat de toelichting moet beperkt zijn in tijd (max. 10 minuten). De vraag tot toelichting moet worden vermeld in het bezwaarschrift. Deze voorwaarde zal worden meegedeeld bij de kennisgeving van het openbaar onderzoek.

4. Bespreking van de bezwaren en opmerkingen n.a.v. het openbaar onderzoek van het R.U.P. Stationsstraat-Uitbreiding. Advisering.
Er werden 2 adviezen ingediend, nl. door de Provinciale Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit - DRUM en door het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. De Gecoro sluit zich met éénparigheid aan bij deze adviezen. Er werd een bezwaar ingediend door Dhr. G. Bakelandt waarin hij vraagt om de ingetekende doorgang op zijn eigendom in de Moerewegel te schrappen. Deze doorgang bezwaart het perceel van betrokkene en hij vermoedt dat deze waarschijnlijk nooit gerealiseerd zal worden. De Gecoro sluit zich met éénparigheid aan bij dit bezwaarschrift en stelt voor om deze verbinding tussen de Moerewegel en de Moerestraat volledig te schrappen. Er werden daarnaast 56 bezwaren ingediend betreffende de realisatie van een nieuwe verkaveling in het gebied aansluitend op de St-Amandsstraat en St-Omaarsstraat dat in het huidige BPA Stationsstraat-Uitbreiding ingekleurd is als parkzone : Ann Dekeyser, Robrecht de Friesstraat 24; Sophie Vanwelsenaere, Robrecht de Friesstraat 11; Bart Dubois, Robrecht de Friesstraat 11; Peter Defoort, Robrecht de Friesstraat 24; Sarah Defoort, Robrecht de Friesstraat 24; Sammy Vandaele, Robrecht de Friesstraat 9; Dieter Bonny, Moerewegel 9; Rudi De Schrijver, Pastoor Vancouterstraat 3; Sofie Dubois, Bezantenstraat 9; Ronny Vanryssel, Sint-Omaarsstraat 9; Gabriël Haerynck, Sint-Omaarsstraat 1; Monique Vandepoele, Sint-Omaarsstraat 4; Hubert Desmedt , Sint-Omaarsstraat 4; Benedikt Haerynck, Sint-Omaarsstraat 1; Katrien Theuninck, Sint-Omaarsstraat 7; Dirk Deblauwe, Sint-Omaarsstraat 7; 2 bezwaren Stefaan Bolle, Sint-Amandsstraat 9; Sabrina Verhue, Sint-Amandsstraat 9; Demeyere Freddy, Sint-Amandsstraat 5; Tonia Kindt, Sint-Amandsstraat 10; Alain Depuydt, Sint-Amandsstraat 10; Milieugroep De Ruidenberg, p.a. Moerestraat 58; 33 bezwaren Andy Vermaut, Zuidstraat 14.

Met betrekking tot deze bezwaarschriften verleent de Gecoro met 7 stemmen voor en 1 onthouding volgend advies :In het GRS is de zone gelegen tussen de Hovaerestraat en dit parkgebied ingekleurd als zoekzone voor nieuw te bestemmen woongebied. Tot op vandaag bestaat over deze zone echter nog geen duidelijkheid. De Gecoro vraagt daarom om eerst een ruimtelijke langetermijnsvisie te ontwikkelen op het volledige gebied en niet op het bestaande parkje alleen. De meerderheid van de Gecoro sluit zich bijgevolg aan bij de bezwaarschriften ingediend door de omwonenden en adviseert om dit gebied voorlopig onaangeroerd te laten liggen en de bestaande bestemming als parkzone voorlopig te behouden.

Dat de Gecoro niet eensgezind is in dit dossier (zie één onthouding) heeft te maken met het feit dat er vrees bestaat over de (zeer lange) termijn die zal nodig zijn om een visie over het gebied te ontwikkelen. Zoals het terrein er nu ligt is het zowel planologisch (woongebied volgens Gewestplan) als economisch (reeds eigendom van de gemeente) mogelijk vrij snel tot verkoop over te gaan. Wanneer er eerst moet gewerkt worden aan een globale visie zal daar veel meer tijd overgaan. Dat zou betekenen dat er gedurende lange periode geen betaalbare grond kan worden aangeboden binnen de gemeente.Naar aanleiding van de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan bleek theoretisch gezien dat er 495 beschikbare onbebouwde woonkavels op het grondgebied van de ganse gemeente gelegen zijn (GRS - IG pag. 142 - tabel 27). Met de realisatie van deze verkaveling zouden er ongeveer 15 woonkavels kunnen gerealiseerd worden, wat vrij beperkt is. In het licht van het aansnijden van nieuwe woonzones in de toekomst, vindt de Gecoro het evenzeer heel belangrijk dat de bestaande juridische voorraad aan bouwgronden vermindert. Het suggereert daarom om nu niet snel deze 15 woonkavels te willen realiseren maar gebruik te maken van alternatieven om de onbebouwde woonkavels versneld op de markt te laten brengen, nl. de invoering van een belasting op de niet-bebouwde percelen en een belasting op de leegstaande en de bouwvallige/vervallen woningen en de onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woningen, voor beide belastingen rekening houdende met sociale correcties. De Gecoro vermoedt dat de invoering van dergelijke maatregel een belangrijke impact zal hebben op de vermindering van het aantal onbebouwde woonkavels."

Info en foto's: Andy Vermaut

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.