Je was erbij > Overzicht

Project 'Be hip, don't hit' voorgesteld - Koksijde - 09/12/2008

Dit project werd voorgesteld in de Hotelschool Ter Duinen te Koksijde op dinsdag 9 december. Hieronder meer info.

De Federale overheid (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) ondersteunt in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, jaarlijks lokale projecten rond het thema intrafamiliaal geweld, conform de doelstellingen uit het Nationaal Actieplan Partnergeweld. Voor het werkjaar 2008 kende de provincie West-Vlaanderen de subsidie toe aan het project "Be hip, don't hit". Het project werd uitgewerkt door vertegenwoordigers van politie, justitie en hulpverlening uit het arrondissement Veurne en de dienst Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen. Momenteel is er binnen het arrondissement Veurne een sterke werking betreffende intrafamiliaal geweld. De keuze voor dit project kwam er na vaststelling dat jongeren (12 - 18 jaar) binnen de werkingen nog niet zijn opgenomen als potentiële doelgroep. Uit literatuurstudie blijkt dat de opname van jongeren als doelgroep bij partnergeweld een dringende noodzaak is. Met dit project hopen we dit te kunnen realiseren voor het arrondissement Veurne en een 'good practice' te zijn voor andere arrondissementen. Het project wordt gratis aangeboden aan de secundaire scholen en de jeugddiensten uit het arrondissement Veurne. Dankzij deze kanalen kunnen we duizenden adolescenten bereiken.

Het geheel kan efficiënt gekaderd worden binnen de bestaande leerprogramma's betreffende sociale vaardigheden, seksuele voorlichting en relationele vaardigheden.

De affiche en het logo werden bewust gekozen en accentueren dit alles.

Het project bestaat uit een rugzak en het aanbod van de toneelvoorstelling Tiran-nie-soe.

In deze rugzak (in de vorm van een bokszak) vindt men allerlei werkmateriaal terug voor jongeren tussen 12 - 18 jaar, folders van welzijnsdiensten, een educatief spel, een boek, dvd's, een werkboek, handleiding, etc. Deze rugzak geeft een pak aan waardevolle informatie en kan door de leerkrachten gebruikt worden als lesmateriaal. Jongeren die al werden geconfronteerd met partnergeweld willen informatie en bijstand. Leerkrachten hebben ook een behoefte aan informatie. Met deze rugzak wensen we in te spelen op beide behoeftes. Een toneelvoorstelling 'Tiran-nie-soe' wordt aangeboden, waarin verschillende vormen van partnergeweld aan bod komen. Er worden 5 voorstellingen voorzien, waarvan: 2 voorstellingen op 6 januari 2008, 1 voorstelling op 9 januari 2008 en 2 voorstellingen op 15 januari 2008. We hopen dat het project kan bijdragen tot het bespreekbaar stellen van partnergeweld bij jongeren.

De Werkgroep "Be Hip, don't Hit"

Hieronder de meer gedetailleerde informatie over het project.

PROJECT: BE HIP, DON'T HIT

Sinds 2004 heeft de federale overheid een nationaal actieplan uitgewerkt wat betreft partnergeweld en dit in al zijn facetten. (sensibilisering, opvoeding en vorming, preventie, onthaal en bescherming van slachtoffers, bestraffing en evaluatie van de acties) Wat uiteindelijk ook geleid heeft tot een aantal wetgevende initiatieven van onze diverse overheden, zoals:

 • Omzendbrief col 3 ivm intrafamiliaal geweld en extrafamiliale kindermishandeling
 • Omzendbrief col 4 ivm strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld
 • Omzendbrief van de Vlaamse Gemeenschap voor het CAW

In navolging hiervan is er momenteel binnen het gerechtelijk arrondissement Veurne een sterke werking betreffende intrafamiliaal geweld, wat heeft geleid tot het uitwerken van een samenwerkingsprotocol IFG, waarbij de partijen zich engageren in een actieve ondersteuning van de uitbouw van het project 'intrafamiliaal geweld' in het gerechtelijk arrondissement Veurne. Er wordt gestreefd naar een geïntegreerd en arrondissementeel beleid inzake intrafamiliaal geweld en het realiseren van een afgestemd beleid inzake hulpverlening, politioneel optreden en justitiële vervolging, Dit protocol werd ondertekend in september 2006. Een tweede belangrijke verwezelijking is het project tele-alarm van Politiezone Westkust. Een derde verwezelijking is het organiseren en geven van baremische opleiding voor alle politieambtenaren van het arrondissement in samenwerking met de West-Vlaamse politieschool

Na uitgebreide literatuurstudie en bevraging van diverse lokale actoren bleek dat de opname van jongeren (12 - 18 jaar) als doelgroep bij partnergeweld een dringende noodzaak is. We dienden te constateren dat deze adolescenten binnen de werking nog niet waren opgenomen als potentiële doelgroep, vooral naar sensibilisering en preventie toe. Het project "Be Hip, don't Hit" biedt een volledig pakket aan om jongeren te informeren, sensibiliseren en preventief advies te geven rond partnergeweld.

Relevante artikels en documenten:

 • 9 op 10 jongeren worden slachtoffer van geweld in hun relatie (artikel Belga; 13/02/2008)
 • Uit een onderzoek dat door de Franse Gemeenschap werd gevoerd in 2007 blijkt dat 9 op de 10 jongeren in hun relatie geconfronteerd worden met geweld in de brede zin van het woord. Ook blijkt dat driekwart zich schuldig maakt aan geweld tegenover zijn partner. Onder geweld verstaan jongeren vooral extreem fysiek of seksueel geweld. Verbaal en psychologisch geweld worden door de jongeren niet spontaan herkend, ook al ervaren ze dat zelf in hun liefdesrelatie.
 • Een sensibiliseringscampagne, die zich richt tot meisjes en jongens tussen 14 en 18, wil jongeren helpen om de tekenen van geweld te herkennen. Het gaat dan zowel om psychologisch, verbaal, fysiek en seksueel geweld in hun eigen relatie en in hun omgeving. Met de internetsite www.aimesansviolence.be, met affiches, brochures en via de media wil men de jongeren bereiken
 • Tussenkomst in de plenaire zitting van 23.11.2006 door Karin Joriflée, volksvertegenwoordiger Spa-spirit.
 • Partnergeweld is wereldwijd de meest voorkomende vorm van geweld.
 • Het nationale actieplan betreffende de strijd tegen partnergeweld, goedgekeurd op de interministeriële conferentie van 08.02.2006.

Lopende acties en perspectieven:

 • sensibiliseringscampagne naar jongeren toe over geweld in liefdesrelaties
 • informatie voor mediaprofessionals
 • sensibilisering van jongeren voor het fenomeen 'partnergeweld' in het kader van de seksuele en emotionele opleiding
 • organisatie van een rondetafeldebat over geweld tussen partners en jongeren
 • preventie van recidive bij jonge gewelddaders in het kader van de jeugdwerking
 • kwalitatieve en kwantitatieve studie over partnergeweld bij jongeren

Partnergeweld moet bepreekbaar worden (artikel preventiedienst Leuven, 12.05.2006)

Geweld in partnerrelaties komt vaker voor dan men denkt. In België is één vrouw op vijf in een relatie ooit fysiek en/of seksueel mishandeld. Één op de negen is al eens ernstig mishandeld door haar partner. Jongeren tussen de 16 en 24 jaar vormen een risicogroep voor deze vorm van geweld. Signalen van partnergeweld zijn vaak al in het begin van de relatie aanwezig.

Doelstelling van het project:

Informeren, sensibiliseren en preventie rond partnergeweld bij jongeren

Vanuit verschillende organisaties (justitiehuis, CAW, slachtofferbejegening lokale en federale politie, CLB) wordt een gebrek gesignaleerd aangaande de informatie, sensibilisering en preventie bij jongeren ten aanzien van partnergeweld.

De directies van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs werden bevraagd in de regio Veurne. Uit deze rondvraag bleek dat het gebrek aan preventie, sensibilisering en informatie ook ervaren wordt. Bovendien kan het projectvoorstel uitermate goed gekaderd worden binnen de bestaande leerprogramma's betreffende sociale vaardigheden, seksuele voorlichting en relationele vaardigheden.

Met dit project wensen we een middel aan te bieden dat kan gebruikt worden door de secundaire scholen. Via het verspreiden van een rugzak (zie p 4-7)en het aanbieden van een toneelvoorstelling(zie p 8) wensen we onze doelstelling te bereiken.

De rugzak "Be HIP, don't HIT"

Het opzet is een gevulde rugzak "Be Hip don't Hit" aan te bieden om o.a. leerkrachten en jeugdwerkers een aanzet te geven om met tieners te praten over kwaliteit in relaties.
Deze zak kan door leerkrachten gebruikt worden als lesmateriaal. Deze zak geeft iedereen een pak aan waardevolle informatie. Jongeren die al werden geconfronteerd met geweld verlangen informatie en bijstand. Leerkrachten hebben ook een behoefte aan informatie. Met deze zak wensen we in te spelen op beide behoeftes.

Het theoretisch kader dat we hebben opgebouwd, is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De volwassen partnerrelatie waar psychisch, fysiek en seksueel geweld in voorkomt staat centraal. Naast inzichten in een zo complex gegeven als mishandeling (ontstaan, oorzaken, gevolgen) worden aandachtspunten aangereikt voor leraren om een luisterend oor te bieden, de eerste opvang te verzekeren en doorverwijzing mogelijk te maken.
Beide video's, het boekje i.v.m. agressie bij jongeren, het spel vlinderslag, het stellingenspel, de balans van verliefdheid, etc. zijn bedoeld om inzicht te krijgen in relatievorming, stil te staan bij normen en waarden, om te gaan met gevoelens en open communicatie. Een positieve benadering van relaties zorgt ervoor dat leerlingen nadenken over gelijkwaardigheid en wederzijds respect, zelfrespect en verantwoordelijkheid. Vertrouwen, veiligheid en zelfwaarde zijn basisbegrippen om te komen tot kwaliteit in relaties.
Wij zijn ervan overtuigd dat goed geïnformeerd zijn over geweld in relaties, - vooral de voortekenen in de begintijd van de relatie - preventief werkt.

De rugzak is voorzien van de volgende elementen:

 • 1 werkboek Tiran-nie-soe (op USB-stick)
 • 1 USB-stick met allerhande informatie
 • 1 DVD "Te Doy Mis Ojos"
 • 1 DVD "Vergeten kinderen" + handboek
 • 1 Educatief spel vlinderslag
 • 1 boek: "Haal de Grrrrr uit agressie" (9j-14j)
 • 2 exemplaren van de Jongerengids
 • 5 posters van het project
 • Map met folders van verschillende welzijnsdiensten

Werkboek

Het bestaande werkboek van de toneelvoorstelling Tiran-nie-soe dat we met toestemming kunnen aanpassen aan de lokale behoeften voor het arrondissement. Dit boek kan men terugvinden op de USB-stick.
Deze werkmap werd mogelijk gemaakt dankzij:
o De Vlaamse Gemeenschap, het Johnson & Johnson Fonds voor Gezondheid en Welzijn, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Preventie Turnhout, Mechelen, Antwerpen, Hasselt, Maaseik en Tongeren, L.R.V.-Producties vzw en Pandora vzw

Filmmateriaal

1e DVD: Te Doy Mis Ojos

Op een winternacht ontvlucht Pilar met haar zoon Juan het huis. Ze neemt niet veel mee, daar heeft ze in alle haast geen tijd voor. Haar man Antonio is haar al snel op het spoor. Pilar is het licht in zijn leven, zo meent hij, en wat hij niet wil missen zijn haar ogen, want die heeft zij hem ooit 'gegeven'. Antonio wil haar terug, tegen elke prijs. Pilar is op weg naar haar zus Ana, die haar liefdevol opvangt. Als Ana naar het appartement van Pilar en Antonio gaat om kleding te halen, staat ze plotseling oog in oog met Antonio. Ana weet inmiddels dat Antonio zijn handen niet zo goed thuis kan houden maar weet ongeschonden naar Pilar terug te keren. Antonio doet er van alles aan om zijn vrouw terug te winnen. Hij bezoekt haar op haar nieuwe werkplek in het museum, stuurt haar bloemen en doet de belofte dat hij zijn leven zal beteren. Daarvoor is hij zelfs in therapie gegaan. Maar de wonden zijn diep en Pilar wordt heen en weer geslingerd tussen de haat en liefde voor haar man.
Met deze film "Te doy mis ojos" rond partnergeweld, (zowel fysisch, psychisch als seksueel geweld binnen het gezin met aanwezigheid van een kind) willen we voor leerkrachten een aanzet geven om met tieners te praten over kwaliteit in relaties.

2e DVD: vergeten kinderen + handleiding

Deel 1 (22 min) informeert moeders die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld in de cursus "Let op de kleintjes". Daarnaast is de film bedoeld voor beroepskrachten in het onderwijs en bij de politie, huisartsen, jeugdhulpverleners, kinderopvangbegeleiders en preventiewerkers. Zij worden geïnformeerd over de cursus en kunnen er zodoende meer bekendheid aan geven. Deel 2 (58 min) is een indringende documentaire over de beleving van en de gevolgen voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. De film gaat dieper in op thema's als geweld en agressie, 'het zorgen voor' als overlevingsstrategie, verlies van autonomie, verbergen van de thuissituatie, herkennen van seksespecifiek gedrag van jongens en meisjes, mogelijke ondersteuning door de directe omgeving, wat therapie kan betekenen. Vijf hoofdpersonen - verschillend wat betreft achtergrond, leeftijd, cultuur en levensstijl - vertellen over hun eigen ervaringen met huiselijk geweld. Twee van hen zijn nog kind. De video is bedoeld voor beroepskrachten die met kinderen werken of via hun werk met deze kinderen te maken kunnen krijgen.

Educatief spel vlinderslag

"VlinderSlag" is een uniek informatief spel voor jongeren van 9 tot 15 jaar, een doelgroep bij wie het normen- en waardenbesef nog kan bijgestuurd worden. De spelers worden op een speelse en actief communicatieve manier geconfronteerd met verschillende soorten zichtbaar en onzichtbaar geweld. Het spel biedt een speelse invalshoek om te praten over geweld, de aanleiding ervan en de gevoelens daarbij. Het laat hen van gedachten wisselen over geweld en in het bijzonder over de gevoelens die ze bij geweld ervaren. Het spel werd in opdracht van vzw Zinloos Geweld ontwikkeld en geproduceerd door het pluralistische Centrum Informatieve Spelen vzw uit Leuven. Voor de financiering van de productie kreeg vzw Zinloos Geweld de steun van de Vlaamse Overheid.

Boek: Haal de Grrrr uit agressie

Dit boekje kan gebruikt worden bij kinderen/jongeren tussen 9 en 14 jaar. Het boek brengt een boodschap voor zowel jongeren, ouders en leerkrachten. Voor veel kinderen zijn conflicten een effectieve manier om te communiceren. Men krijgt op korte termijn voor elkaar wat men graag wil bereiken. Op lange termijn blijkt dat kinderen met agressieproblematiek veel problemen ervaren in hun eigen ontwikkeling. Mogelijks veroorzaken ze hierdoor ook veel problemen in hun omgeving. Dit boek geeft handvaten om anders met conflicten en boosheid om te gaan en is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Kinderen/jongeren en opvoeders kunnen op die manier kennis verwerven over hoe om te gaan met moeilijke situaties.

Foldermap

Volgende folders kan men hierin terugvinden:

 • CAW De Papaver (algemeen)
 • CAW De Papaver - Slachtofferhulp + een folder specifiek voor jongeren
 • Largo
 • Vertrouwenscentra Kindermishandeling
 • Kinderrechtswinkel
 • Justitiehuis - eerstelijnshulp/juridische bijstand

Boekje: jongerengids

Algemene jongeren info

Toneelstuk Tiran-nie-soe

Dit wordt aangeboden aan de leerlingen van de laatste jaren van het secundair onderwijs.

(http://www.lrvproducties.be/html2/read_html_aff2.php)
De voorstelling 'Tiran-nie-soe' vertelt het verhaal van Jana en Rob, twee jongeren die gefascineerd zijn door elkaar. Samen werken zij een zelfgekozen schoolopdracht uit over partnergeweld. Al pratend en werkend, al flirtend en ruziënd gaan zij ook op zoek naar hun eigen relationele bekwaamheid. Op subtiele wijze verleidt en overhaalt Rob Jana om haar waardeschaal in vraag te stellen. Gepassioneerd door de uitstraling van Rob verlegt Jana steeds haar grenzen. Stilaan verdicht deze relatie tot een kluwen waarin macht een centraal gegeven wordt van waaruit Rob opereert. Tot Jana, mede dankzij de inzichten die ze via haar eindwerk verwerft, haar eigen positie binnen de relatie in vraag stelt…Hoewel de herkenning - als toeschouwer - met Rob en Jana louter op toevalligheden zal berusten, is de identificatie ermee, binnen deze voorstelling niet ondenkbaar. Deze 'Tiran-nie-soe' smaakt dan ook niet zoals zijn soortgenoot het laat vermoeden.

Er worden 5 voorstellingen voorzien:

 • 2 voorstellingen (10u en 14u) op 6 januari 2008 in het casino te Koksijde
 • 1 voorstelling (14u) op 9 januari 2008 in het casino te Koksijde
 • 2 voorstellingen (10u en 14u) op 15 januari 2008 in Ten Patershove te Diksmuide

EXTRA'S:

Iedere leerling van het secundair onderwijs in arrondissement Veurne krijgt via de scholen:

 • Een bladwijzer met het logo van het project als herkenning, waarop ook verwezen wordt naar een aantal interessante en bruikbare websites rond het thema geweld.
 • Een folder met tips betreffende voorkomen en bestrijden partnergeweld

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.