Je was erbij > Overzicht

Kennis- en Opleidingscentrum voor Vleestechnologie te Diksmuide - 23/06/2006

Vanaf heden start de Slagers-traiteursschool KTA - Diksmuide met haar nieuwste RTC-project: het Kennis- en Opleidingscentrum Vleestechnologie.

In de vleesbranche is er de jongste jaren een verschuiving van kwantitatief naar kwalitatief denken en handelen. Door specialisten van het Kennis- en Opleidingscentrum Vleestechnologie worden de principes bijgebracht van beheersen van processen, verbetering van organisatie en kwaliteit van het product. Het Kennis- en Opleidingscentrum Vleestechnologie richt zich tot productleiders, geschoolde groepsleiders, kwaliteitsverantwoordelijken, vakleraars, leerlingen van voedingsscholen en pas afgestudeerden. Ze kunnen van de know-how , infrastructuur en apparatuur van het RTC-project gebruik maken via korte of lange opleidingen over o.a. de volgende items: HACCP, tracering en etikettering, vleeswarentechnologie, geavanceerde productietechnieken, verpakkingstechnieken, informatisering, labo en research.

Voor het maximaal afstemmen van vraag en aanbod inzake technologische infrastructuur en apparatuur tussen onderwijs, andere vormingsverstrekkers en bedrijfsleven werd voor Vlaanderen de Slagers-traiteursschool KTA Diksmuide als ideale locatie gekozen. De hypermoderne infrastructuur waar het KTA Diksmuide sedert 2003 over beschikt, leende zich uitstekend voor een dergelijk project.

Op deze wijze worden het onderwijs en de bedrijfswereld dichter bij elkaar gebracht. Via dit project worden school en bedrijf beter op elkaar afgestemd.
Door het openstellen van een dergelijk project voor alle belangstellenden kunnen zowel jongeren als volwassenen uit de voedingssector met de nieuwste technologie vertrouwd geraken.

De Slagers-traiteursschool KTA - Diksmuide met haar nieuw Kennis- en Opleidingscentrum Vleestechnologie versterkt één van zijn sterke troeven en de verankering van de opleiding van deze technologie in de regio is een bijkomend voordeel. We kunnen duidelijk stellen dat dit project het imago van de vleessector vooral bij jongeren in een gunstig daglicht stelt.

Regionaal Technologisch Centrum (RTC) - KTA Diksmuide
Kaaskerkestraat 22
B-8600 Diksmuide
Tel. 051-51.92.51 - Fax 051-51.92.58
www.ktadiksmuide.be

Algemene doelstellingen

Waarden van het RTC Westhoek-Middenkust:

 • duurzaam gebruik van grondstoffen en energie
 • ethisch ondernemerschap
 • netoverschrijdende samenwerking
 • open en loyale ondersteuning

Doelen van het RTC Westhoek-Middenkust:

 • overdracht van technologische kennis en vaardigheden
 • regionaal aanspreekpunt voor aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
 • denkplatform van vernieuwende technologische processen stimulerend netwerksysteem voor innovatieve projecten
 • introductie van nieuwe technieken met ondersteuning van de regionale industrie
 • optimalisatie van gebruik van infrastructuur, technologische apparatuur en aanwezige competenties in de regio
 • optimalisatie van de stageorganisatie
 • sensibilisering en promotie van Technisch- en Beroepsonderwijs
 • school-overstijgend,
 • net-overschrijdend,
 • regio-overschrijdend en sector-overschrijdend met diverse partners

Hieronder een aantal foto's van de officiële opening.

Veel belangstelling.

En kijk: daar komt de worst !!

Info en foto's: Bertrand Vande Ginste, vakleraar Slagers-traiteursschool Diksmuide

--------------

Toespraak Pol Viaene, directeur KTA Diksmuide

Toespraak Voorstelling
RTC-project Kennis- en opleidingscentrum Vleestechnologie
23.06.2006

Geachte leden van het Stadsbestuur,
Geachte leden van de Raad van Bestuur van het RTC en van de Scholengroep Westhoek,
Geachte genodigden,

Als directeur van het KTA van Diksmuide heet ook ik U namens mezelf en mijn hele team van harte welkom op deze voorstelling van het RTC-project rond Vleestechnologie. Dit project werd goedgekeurd in 2005 en loopt over 2 schooljaren. Het is naast het project rond computergestuurd draaien en frezen, dat werd voorgesteld op 29 april, het tweede RTC-project waar het KTA Diksmuide bij betrokken is.

Vandaag krijgt U te zien hoe in onze school dit RTC-project geleid heeft tot een serieuze opwaarding van de opleiding die onze jongeren in de Slagerij- en traiteursafdeling krijgen. Sta me toe om even een korte historiek te schetsen.

Als bestuurslid van het RTC Westhoek-Middenkust was ik zeer nauw betrokken bij de opstart van dit Regionaal Technologisch Centrum. Tijdens deze opstartvergaderingen hebben wij met de stichtende leden zeer uitvoerig gedebatteerd over de doelstellingen van het RTC. Deze doelstellingen werden zonet door de voorzitter Yvan Cauwelier geschetst.

Het bleek evenwel niet zo evident om deze doelstellingen ook in het studiegebied voeding toe te passen, omdat in deze sector toch nog veel ambachtelijk werk wordt verricht. Van het studiegebied voeding waren er dan ook eind 2004 nog geen projecten ingediend, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de studiegebieden mechanica en informatica, waar al een overvloed aan projecten was voorgesteld.

Dank zij drie gunstige factoren, begon bij mij stilaan de idee van een RTC-project voor de vleessector te rijpen.

Als eerste factor kan ik hier vernoemen het feit dat wij reeds gedurende verschillende jaren een succesvolle samenwerking hebben met de VDAB en het Instituut voor de Professionalisering van de Voedingsnijverheid, het IPV. Dank zij deze samenwerking werden hier op school reeds heel wat mensen opgeleid als winkelbediende in een slagerij of als vleesbewerker.
Wij hadden dus reeds een aantal meewerkende partners, wat één van de criteria is voor het goedkeuren van een RTC-project.

Een tweede gunstige factor was het feit dat in het KTA Diksmuide reeds enkele jaren een avondcursus vleestechnologie werd gegeven, vooral dank zij de stuwende kracht achter dit project, de Heer Bertrand Vande Ginste. Wij hadden dus reeds een stuk know-how in huis.

De derde factor was het feit dat wij sinds 1 september 2003 onze hypermoderne nieuwe praktijklokalen slagerij en traiteur in gebruik hadden genomen. We voelden daardoor nog meer de nood om onze leerlingen zo veel mogelijk met moderne machines en moderne technieken te leren werken, en dus naast een ambachtelijke opleiding meer oog te hebben voor technologische aspecten en moderne productietechnieken binnen de vleessector.

We berekenden dat we voor het aanbieden van deze opleiding en een upgrading van de bestaande uitrusting een investering van bijna 150.000 Euro nodig hadden. Wij slaagden erin om met de hulp van de scholengroep de nodige 30% hiervan op te hoesten. Het RTC kende ons de 70% toe, of 100.000 Euro.

Met deze gezamenlijke middelen werden een aantal bestaande toestellen gereviseerd, zoals onze rook-, kook- en bakkast.
Er werden ook leidingen gelegd en een compressor voor perslucht geïnstalleerd.
Met het grootste deel van het beschikbare geld werden volgende toestellen aangekocht:
Een weegschaal met automatische aanmaak van traceerbaarheidsfiches
Een automatische vulbus ter waarde van bijna 60.000 Euro, een toestel dat U straks in actie zal zien.
Een hakmolen
Een industriële vaatwasser
Elektronische weegschalen
Een toestel om bevroren vlees te hakken
Een vacuümmachine met begassing

Het project is uniek in Vlaanderen en biedt aan alle scholen uit West-Vlaanderen de mogelijkheid om kennis te maken met moderne productiemethoden in de voedingssector. Om die reden hebben wij alvast alle West-Vlaamse scholen met een opleiding voeding van welke aard dan ook, uitgenodigd op deze avond.
In het eerste trimester van het volgend schooljaar zullen ze ook allemaal nog eens aangeschreven worden om hen uit te nodigen om onze infrastructuur te komen bekijken en gebruiken.

Bij deze zijn alle collega's van andere scholen dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te komen brengen aan ons project en er gebruik van te maken.
Het spreekt vanzelf dat ook onze medewerkende partners, de VDAB en het IPV, verder gebruik mogen maken van onze infrastructuur en misschien nieuwe mogelijkheden zien naar korte opleidingen rond bijvoorbeeld verpakkingstechnieken, HAACCP in de voedingsindustrie.

Het project betekent voor onze school, voor onze leerlingen en voor de voedingssector zeker een meerwaarde en biedt nog heel wat mogelijkheden.
Wij zijn alvast bereid tot elke nieuwe samenwerking.

Enkele weken geleden kreeg onze school een doorlichting van het Departement Onderwijs. De aanwezigheid van twee RTC-projecten, de samenwerking met andere scholen en de contacten met de bedrijfswereld werden door de inspectie als zeer positief ervaren.

Dit project is ook een goede zaak voor de voedingssector in het algemeen. Ik ben verheugd dat het RTC Westhoek-Middenkust hierin een belangrijke investering heeft gedaan, want in de voedingssector zijn heel wat knelpuntberoepen.
Omdat er op de arbeidsmarkt zo'n grote vraag is naar gediplomeerde slagers, heeft de minister van onderwijs dit jaar een premie toegekend van 235 Euro per leerling. Volgend schooljaar krijgen alle nieuwe leerlingen die zich inschrijven in de slagerijafdeling ook deze premie van 235 Euro. Dat kan tellen!

Om te besluiten, wens ik nog eens heel speciaal de voorzitter Yvan Cauwelier te bedanken, die reeds enkele jaren veel van zijn energie heeft gestoken in het RTC Westhoek-Middenkust. Bedankt, Yvan.

Vooraleer we een bezoek brengen aan de werkplaatsen, volgt eerst nog een korte demonstratie door Patrick Vanraefelghem. Hij zal U in een notendop tonen wat de huidige ICT-mogelijkheden in de voedingssector zijn. Ook in de voedingssector heeft de computer reeds lang zijn intrede gedaan en is er reeds een hele evolutie gebeurd.

Na het bezoek aan de werkplaats, volgt dan de uitreiking van de Food-awards en de receptie. Loop dus zeker nog niet weg!!!

Bedankt Mr. Vanraefelghem voor de presentatie.

Mag ik U dan nu uitnodigen om een bezoek te brengen aan de werkplaats en een korte demonstratie bij te wonen.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.