Opening Het Havenhuis - Reninge - 07/04/2006

VOORSTELLING HET HAVENHUIS

1. Ontstaan en groei van Het Havenhuis

De vzw Het Havenhuis is ontstaan vanuit de vzw Centra voor Ouderenzorg en Dienstverlening Sint-Vincentius of kortweg vzw COD.
De vzw COD, ontstaan in het jaar 2000, staat in voor het beheer van drie woon- en zorgcentra, met name O.L.Vrouw Middelares te Rekkem, Sint-Jozef te Woumen en Hof ten IJzer te Lo-Reninge.

Hof ten IJzer in Lo-Reninge zorgt reeds meer dan 100 jaar voor ouderen en zorgbehoevenden. In navolging van de patroonheilige Vincent de Paul is er op vandaag nog steeds extra inzet en engagement voelbaar in de zorg en begeleiding voor minderbedeelden of zwakken uit de maatschappij.

Vanuit deze visie heeft Hof ten IJzer zich vanaf 1990 specifiek toegespitst op de opvang voor zwaar zorgbehoevenden en dementerenden. Naast de opvang voor fysisch zorgafhankelijke ouderen en dementerende ouderen, specialiseerde Hof ten IJzer zich sedert de jaren negentig ook geleidelijk in de opvang en begeleiding van ouderen met moeilijk hanteerbaar gedrag of met een gestabiliseerd psychiatrisch ziektebeeld. Met diverse psychiatrische ziekenhuizen werd een samenwerking opgestart.

Vanaf °2000 groeide vanuit een aantal regionale psychiatrische ziekenhuizen en revalidatiecentra de vraag om jongere mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) op te nemen, wat via onze open opnamepolitiek ook werd gerealiseerd. Op die manier raakten we geleidelijk aan vertrouwd met de werking binnen de gehandicaptenzorg.
We traden toe tot de officiële overlegkanalen binnen de provincie en werden lid van het netwerk van woonvoorzieningen voor volwassen personen met een fysieke handicap binnen West-Vlaanderen. De directie hielp tevens bij de opstart en werking van Synaps, het samenwerkingsverband voor organisaties rond personen met een NAH; zij is ook lid van de betreffende stuurgroep.

Deze reeds opgedane kennis en ervaring met de doelgroep van personen met een NAH, motiveerde ons om een aanvraag tot voorafgaande vergunning voor een nursingtehuis onder erkenning van het Vlaams Fonds aan te vragen. Onderzoek van de geregistreerde zorgvragen leerde dat er een grote nood bestaat aan specifieke opvangmogelijkheden voor deze doelgroep. De laatste jaren nemen de aanvragen in sterke mate toe.

Tot op heden was er binnen de regio Westhoek-Oostende geen enkele voorziening die zich richtte op de zorg en begeleiding voor deze mensen. Vanuit onze eigen missie en visie voelden wij ons geroepen deze uitdaging aan te gaan. De definitieve doorbraak kwam uiteindelijk in juni 2005. In het uitbreidingsbeleid 2005 werd onze aanvraag gesteund en bekrachtigd binnen de provincie West-Vlaanderen. Met volle inzet en maximaal engagement gingen we ervoor… en werd Het Havenhuis geboren…

2. Wat is een Niet Aangeboren Hersenletsel

Stel je voor…

Je partner moet deze avond nog naar een vergadering. Via de gsm bespreek je de regeling voor de kinderen. Alles verloopt zoals gewoonlijk, …, maar dan…
Om 23.00u krijg je een telefoontje van het ziekenhuis.
Zij ( 35 jaar) is het slachtoffer geworden van een zwaar verkeersongeval en ligt in coma…
Na 3 weken is de situatie nog steeds niet gewijzigd. Uiteindelijk ontwaakt zij, maar heeft een vrij ernstig hersenletsel opgelopen. Na anderhalf jaar intensieve revalidatie is geen terugkeer naar huis meer mogelijk. Zij kan absoluut niet meer instaan voor de eigen zelfzorg, laat staan voor het huishouden ! Bij momenten herkent zij zelfs de kinderen niet meer. Binnen de regio is er nergens een geschikte opvang voor dat soort mensen, u heeft de keuze: opname in een rusthuis of in een psychiatrisch ziekenhuis … Wat kiest u ???

of

Je beste vriend is een echte sportman. Twee à drie maal per week gaat hij 10 km lopen; in het weekend fiets hij elke dag.
Op een zondagmorgen blijft hij toch wat langer weg dan anders. Opeens krijgt zijn vrouw een telefoontje. Voorbijgangers hebben hem bewusteloos gevonden langs de weg… Het medisch urgentieteam komt ter plaatse en kan hem na lange reanimatie redden...
Diagnose: hartstilstand, waardoor de hersenen een tijd zonder voldoende zuurstof waren.
Resultaat na 2 jaar: jouw goede vriend is fysisch volledig hersteld, hij kan terug fietsen, maar weet bij momenten totaal niet wij jij bent… Hij vindt de juiste woorden niet meer om te communiceren en gedraagt zich bij momenten als een tiener … Bovendien vindt hij frequent de weg in zijn vertrouwde omgeving niet meer terug en loopt dan continu rond te dwalen…
Zijn vrouw met drie kinderen kan deze zorg thuis niet meer aan… Jouw vriend wordt uit noodzaak opgenomen in een centrum voor volwassen personen met een aangeboren (mentale) handicap.

Zo kunnen wij u nog heel wat waargebeurde verhalen vertellen…

De doelgroep personen met een NAH wordt omschreven als personen die tengevolge van een hersenletsel, geconfronteerd worden met een plotse of geleidelijke niet-omkeerbare breuk in hun levenslijn, die zowel voor de betrokkene zelf als voor hun omgeving gepaard gaat met een verlieservaring. Tengevolge van hun hersenletsel hebben ze beperkingen op diverse gebieden, wat - afhankelijk van de ernst ervan- kan leiden tot langdurige en complexe ondersteuningsvragen.

De oorzaken van het hersenletsel kunnen van traumatische aard zijn: bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een arbeidsongeval, een slag op het hoofd, een schot, … Daartegenover staan hersenletsels van niet-traumatische aard. Voorbeelden hiervan zijn: tumoren, een hersenbloeding, zuurstofgebrek, degeneratieve aandoeningen, …

De gevolgen kunnen heel uiteenlopend zijn, afhankelijk van de plaats van het letsel en de ernst ervan. Lichamelijke gevolgen zijn onder meer verlamming, bewegingsstoornissen, zintuiglijke stoornissen, incontinentie, … Cognitieve stoornissen zijn geheugendisfuncties, communicatieproblemen, organisatorische moeilijkheden, … Andere problemen zijn veranderingen van persoonlijkheid, emotie en gedrag, veranderingen in het sociale leven als verlies van zelfstandigheid, de tijd niet meer zinvol kunnen invullen, …

Wanneer deze beperkingen van blijvende aard zijn en een vrij negatieve invloed hebben op de reïntegratie binnen onze samenleving, kan een blijvende afhankelijkheid ontstaan met nood aan continue professionele ondersteuning. Bij veel personen met NAH is zelfs een combinatie van diverse soorten stoornissen en beperkingen aanwezig.

Dit alles maakt de problematiek van deze doelgroep zeer specifiek. De zorg en begeleiding differentiëren zich bijgevolg ook sterk ten opzichte van de omkadering bij personen met een aangeboren handicap. Zorg op maat met continue aandacht voor de individuele noden en mogelijkheden van de bewoner én zijn familie is van zeer groot belang.

3. De doelgroep van Het Havenhuis

Het profiel van de gebruikers wordt als volgt omschreven: personen tussen 18 en 65 jaar met een Niet Aangeboren Hersenletsel, waarbij er zich een ernstige fysische zorgafhankelijkheid voordoet, eventueel in combinatie met beperkte cognitieve of gedragsproblemen.

Gezien de kleinschaligheid en het open karakter van het project kunnen er momenteel geen opnames gerealiseerd worden voor comapatiënten of personen met sterk agressief, storend of wegloopgedrag. Voor deze doelgroepen bestaan er reeds apart erkende entiteiten in de provincie.

4. Toekenning van de naam 'Het Havenhuis'

Vanaf de definitieve bevestiging van de opstart werd gedacht aan een passende naam. We zochten een naam die zowel aansloot bij ons woon- en zorgcentrum Hof ten IJzer, maar ook de link legt naar de doelgroep NAH.

'Het Havenhuis' staat in eerste instantie voor het creëren van een nieuw huis, een thuisvervangend milieu voor personen met NAH. Deze mensen en hun familie hebben meestal een inspannende en zware reis achter de rug; veelal ook gepaard met één of meerdere stormen of andere hindernissen. Wij hopen hen in onze haven (aan de IJzer) "thuis" te laten komen … Wij wensen tevens met hen een nieuwe reis uit te bouwen, die nog de moeite waard is te varen én die voldoende waardevolle toekomstperspectieven biedt voor de persoon zelf en zijn omgeving!

5. Lokalisatie van Het Havenhuis

De maatschappelijke zetel van de vzw Het Havenhuis is gevestigd te Lo-Reninge, Lostraat 3K. De woonsetting bevindt zich momenteel binnen de muren van Hof ten IJzer, met name in de vroegere kloosterafdeling die voor dit doeleinde werd uitgebreid en gerenoveerd. Deze aparte entiteit omvat acht individuele kamers, elk voorzien van een eigen sanitaire cel. Centraal bevindt zich een leefruimte met zithoek, eethoek en kitchenette. Alle ruimtes hebben aansluiting op een binnentuin of op een terras met groenzone.

6. Toekomstperspectieven

Wij wensen ten zeerste de zorg voor personen met NAH in de komende jaren uit te breiden. Wij hopen op een bijkomende erkenning van 2 plaatsen binnen het uitbreidingsbeleid 2006 en 5 bijkomende plaatsen in voorafgaande vergunning voor 2007. Zo kan op termijn een totale erkenning van 15 plaatsen bereikt worden.

In 2006 wordt intensief gewerkt aan een vergunningsdossier voor een nieuwbouw-project op het domein te Reninge. Hierbij wordt een aparte setting met 15 studio's voorop gesteld.

De personeelsequipe omvat momenteel een 10-tal personen of 8,4 FTE, en bestaat uit een hoofdopvoeder-groepschef, een psychologe, een kinésitherapeute, een ergotherapeute, een zestal orthopedagogen.

Samen met de 100 personeelsleden of 65 FTE van Hof ten IJzer zullen de vzw COD en vzw Het Havenhuis vanaf 01/01/2006 in de regio Lo-Reninge dus ongeveer 110 werknemers of 73 FTE tewerkstellen. Dit aantal zal in de toekomst nog verder uitbreiden, waardoor op vlak van tewerkstelling een belangrijke meerwaarde wordt gecreëerd voor de ruime regio.

7. Besluit

Met de reeds opgedane kennis en ervaring vanuit het woon- en zorgcentrum beschikken we over voldoende bagage om samen deze nieuwe tocht te varen.
Een deskundig team, een huiselijke, aangepaste accommodatie en een warme zorg- en dienstverlening moeten garant staan voor een nieuwe thuis, een nieuwe haven en ook het perspectief op een nieuwe reis voor de bewoners met een Niet Aangeboren Hersenletsel én hun familie. Samen met hen gaan we de uitdaging aan !!

----------

Hieronder een aantal foto's van de opening op 7 april 2006.

voorzitter raad van bestuur van vzw Het Havenhuis + directrice WZC Hof Ten Yzer en tevens verantwoordelijke en bezieler van 'Het Havenhuis'

Muzikaal intermezzo: Makelele Mingi ( djembé-groep bestaande uit personeelsleden + bewoners ST. Jan de Deo - Handzame; een voorziening voor personen met een mentale handicap.

sfeerbeeld

bewoner van Het Havenhuis + psychologe 'Het Havenhuis' lezen samen enkele gedichten voor die geschreven zijn door personen met een NAH.

sfeerbeeld van de receptie nadien

Info en foto's: Petra Beuckelaere, Hoofdopvoedster-groepschef 'Het Havenhuis'

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.

 
 
Je was erbij > Overzicht