Je was erbij > Overzicht

Veurne herdenkt bevrijding - 11/09/2005

Op zondag 11 september 2005 herdacht de Furnes War Mamorial Association de bevrijding van Veurne in 1944.

De Furnes War Memorial Association nam dit jaar het initiatief om de bevrijding van Veurne, die plaatsgreep op 8 september 1944 niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Met een heel beperkte delegatie van plaatselijke en Britse afgevaardigden werd dit Veurnse historische feit op een passende manier herdacht.

Om 11u30 kwamen de genodigden te samen nabij het Canadamonument in de Nieuwpoortkeiweg. Siegfried Geryl leidde de ceremonie en heette de aanwezigen namens de vereniging van harte welkom. Na een korte uiteenzetting omtrent het waarom van deze bijeenkomst werd het woord gegeven aan José Clauw, de chairman van de vereniging:

""Beste vrienden en genodigden,
Dear friends from Great-Britain,

In naam van het Furnes War Memorial Association heet ik u op mijn beurt hartelijk welkom op deze ingetogen plechtigheid ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van Veurne op 8 september 1944.
De volgende personen hebben mij gevraagd zich te willen laten verontschuldigen:

 • de heer burgemeester Jan Verfaillie die weerhouden is wegens andere gemeentelijke aangelegenheden.
 • de heer Etienne Crampe, ere-gewestvoorzitter en ere-afdelingsvoorzitter van het Rode Kruis Vlaanderen, wegens eerder aangegane verplichtingen.
 • de heer Noël Heyndrickx, ere-commissaris van politie van de stad Veurne en voorzitter van de RPS Veurne, wegens verblijf in het buitenland
 • de heer André Denys, vertegenwoordiger van diverse vaderlandslievende verenigingen, die vandaag aanwezig diende te zijn op de grote jaarlijkse herdenkingsplechtigheid te Oostduinkerke.

Allen hebben beloofd in gedachten bij ons aanwezig te zullen zijn.

Op 8 september 1944 rolden de eerste staghounds van de Canadese Manitoba Dragoons over de Brugse steenweg, komende vanuit de richting Pervijze, met bestemming Veurne-centrum, met als opdracht onze stad van de bezetter te bevrijden.
Op de plaats waar wij nu staan, dienden zij halt te houden, daar een opgeblazen Nieuwpoortbrug hen de doortocht naar de Grote Markt verhinderde.
Kort daarop vervoegden de Queen's Own Cameron Highlanders of Canada hen die, komende vanuit de Vaarstraat, eveneens strandden op dit kruispunt. Hun doortocht naar het centrum via de Ieperse steenweg werd eveneens verhinderd door de vernielde Ieperbrug. De Duitse bezetter had namelijk bij zijn aftocht de toegangen tot het centrum gesaboteerd.
Bij deze bevrijding was de bevolking waanzinnig van vreugde en vierde dagenlang feest.

Een uitzinnige vreugde die volgde na een zeer moeilijke periode. Inderdaad, het is ook langs deze vaart dat eind mei 1940 een gruwelijke strijd werd gestreden, en dit tijdens de ontscheping van de Britse soldaten te Duinkerke. Bij onze Britse vrienden zijn deze dagen gekend als 'The Battle of Furnes'.
In een geschrift uit deze tijd lezen wij dat : op 27 mei 1940 Calais in handen viel van de Duitse troepen. Op dat ogenblik zaten 1,5 miljoen burgers gevangen in de oorlogszone. In deze dagen was ons Belgisch leger samengeperst op dit veel te kleine territorium van de Westhoek, met de rug tegen de zee, zonder luchtsteun, zonder munitie, met een tekort aan voedsel en zelfs drinkwater. Op 20 mei 1940 werd zelfs aan de regering gerapporteerd dat de situatie wanhopig was en dat, met de beste wil van de wereld, de Belgen niet langer dan 48 uur konden standhouden. In werkelijkheid, onder deze tragische omstandigheden, hielden zij vier maal zo lang vol en leden zij afgrijselijke verliezen teneinde de opmars van de Nazi's naar Duinkerke te blokkeren, alwaar de grote evacuatie van de Britse en Franse troepen al aan de gang was. Te samen met hun Britse strijdmakkers hebben zij zich opgeofferd voor het algemeen belang en in ruime mate hebben zij bijgedragen tot het succes van de operaties te Duinkerke, waardoor het voor Groot-Brittanië mogelijk werd om de oorlog verder te zetten.'

Op 28 mei 1940 kwam het volgende bericht van Koning Leopold III aan de vijand: 'Leggen de wapens neer. Staakt het vuren op 28 mei te 04u00'.

Daarop volgden vier jaren van bezetting door de Nazi's, de bombardementen, de deportaties, de concentratie- en uitroeiingkampen, het gebrek aan voedsel en zelfs, na de bevrijding, de bombardementen met de V1 en V2 raketten, tot op 8 mei 1945 uiteindelijk de capitulatie van Duitsland volgde.

Een periode uit het leven van de generatie vóór ons, een periode ook waarover zelfs lange tijd niet meer werd gepraat. Maar zij die toen kind waren en de oorlog met andere ogen bekeken, beseffen nu maar al te goed wat deze jaren hebben betekend voor hen die onder dit zware juk hebben geleefd en geleden.

Wij zijn er dan ook fier op dat wij deze kleine plechtigheid vandaag kunnen organiseren en dit uit dankbaarheid voor hen die onze ouders en grootouders hebben bevrijd van de bezetter.

Dank ook aan onze Britse vrienden die ons reeds jaren stimuleren om deze werkzaamheden verder te zetten.

In het kader van de viering van 175 jaar België, de herdenking van de 65ste verjaardag van het uitbreken van de oorlog in ons land en de 60ste verjaardag van het einde van de terreur die de Tweede Wereldoorlog aan onze bevolking heeft meegebracht, wensen wij eveneens ons steentje hiertoe bij te dragen.
Verleden jaar werd de herdenking van de 60ste verjaardag van de bevrijding van Veurne met veel luister gevierd. Wij konden rekenen op de aanwezigheid van een delegatie van het 42ste Squadron van de RAF te Kinloss (Schotland) en een delegatie van de Queen's Own Cameron Highlanders van Canada die speciaal voor hun oorlogscollega's de grote overtocht hadden gemaakt. Dankzij de relaties van onze goeie vriend Alister More werd ons feest tevens bijgewoond door de nog zeer actieve Cameron-veteraan Mr. Ed Abraham.

Vandaag ook worden de laffe aanslagen herdacht die vier jaar geleden het hart van Amerika hebben getroffen.

Mag ik u namens de vrienden van de FWMA tot slot nogmaals hartelijk danken voor uw aanwezigheid op deze kleine ingetogen plechtigheid. Het is dan ook onze vurige wens om de herinneringen aan deze zwarte perioden uit onze vaderlandse en stedelijke geschiedenis, met name de beide wereldoorlogen, levendig te houden en de verhalen van onze ouders en grootouders door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen, in de hoop dat zij zouden beseffen dat ons land en ons geliefde Veurne dit nooit meer zouden meemaken.

Ik dank u.

-----------

Daarop werden traditioneel de bloemen neergelegd nabij het monument van de bevrijders:

 • namens het stadsbestuur van Veurne door de heer José Clauw, korpschef van de politiezone Spoorkin (Veurne - Alveringem - Lo-Reninge)
 • namens het FWMA door de heer Francy Rys
 • namens de Queens's Own Cameron Highlanders of Canada door de heer Alister More
 • namens 'The Wifes & Widows of the RAF People" door Guilian Bryan

Dit gebaar werd gevolgd door het spelen van de nationale hymnen van België, Groot-Brittanië en Canada. De plechtigheid werd tenslotte afgesloten met een receptie, aangeboden door het stadsbestuur van Veurne in de Revolver- & Pistoolschuttersclub.

Opmerkelijke details zijn hierbij het feit dat:

 • Alister More drager was van een hoofddeksel van de Queen's Own Cameron Highlanders of Canada dat speciaal voor deze gelegenheid naar hem werd opgestuurd.
 • De heer Guido Debeerst uit Veurne drager was van enkele insignes die hij op 8 september 1944 heeft gekregen van één van de bevrijders

Dank aan José Clauw voor de info en foto.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document