Je was erbij > Overzicht

LEEFSCHOOL "DE LETTERZEE", UNIEK IN REGIO WESTKUST
Koksijde, 14 maart 2003

Voor kinderen uit een basisschool is leren, in onze huidige wereld, niet enkel meer het verzamelen van kennis. Mondig en kritisch zijn, een vlotte sociale omgang hanteren, zelfstandig zijn, kunnen omgaan met vele gevoelens, …. Het zijn noodzakelijke vaardigheden om later als volwassene op een vlotte wijze te participeren in onze snel evoluerende maatschappij. Deze andere kijk op onderwijs wordt vanaf 1 september toegepast in leefschool "De Letterzee" te Koksijde. Meteen wordt dit de eerste leefschool in de regio Westkust?

Binnen de leefschool wordt het typische jaarklassensysteem, waarbij alle kinderen van dezelfde leeftijd op hetzelfde ogenblik dezelfde leerstof dienen te verwerken, niet toegepast. Geen twee kinderen leren immers aan hetzelfde tempo. Ze leven daarentegen in leefgroepen, bestaande uit twee leeftijden. Een eerste voorwaarde om te kunnen leren is dat het kind zich goed voelt in de klasomgeving. Dit betekent dat deze klasomgeving nauw dient aan te sluiten bij de thuissituatie. Binnen deze leefschool geen rijen bankjes met de "juf" of "meester" vooraan in een grijze klas, maar elke leefgroep beschikt over een ruime leef- en werkruimte. In de leefruimte vinden we een salon, living, terugtrekruimten, huiselijke verlichting, ….
Iedere schooldag begint in elke leefgroep met een kringgesprek. Diverse types van kringgesprekken worden gehanteerd waarbij de leerlingen zich leren uiten, hun mening verdedigen, anderen appreciëren, … Na het kringgesprek gaan ze aan de slag in de werkruimte. De kleuters vinden in de vele hoeken een ruim aanbod van leermaterialen, die rechtstreeks betrekking hebben op het gekozen project. Wekelijks verandert de inhoud van de hoeken. Belangrijk is dat de kleuters hierbij zelf kiezen en hun activiteiten plannen. In de lagere afdeling krijgen de leerlingen een goedogend weekpakket voor taal en wiskunde aangeboden. Zij plannen zelfstandig wanneer ze die taken gedurende de week maken en ze zelf verbeteren. Zo worden kinderen duidelijk zelfstandiger, leren ze uit de gemaakte fouten en werken ze de taken af waarop ze op dat ogenblik interesse hebben.


Nieuwe leerstof wordt in kleine groepjes aangebracht. Dat kinderen op een eigen tempo werken, dat in overleg met de leerling zelf soms dient bijgestuurd te worden, betekent dat hun leerstof afhankelijk is van hun ontwikkelingsniveau en niet van hun leeftijd. Sommige leerlingen beheersen vlugger de leerstof en krijgen dan extra uitdagingen. Ondertussen kan de begeleider zich intensief bezighouden met de iets zwakkere leerlingen. Maar leren lezen en rekenen gebeurt wel nog met de traditionele methodes. Deze hebben hun nut immers meer als bewezen.

In de namiddag voorziet men projectwerk, waarin alle vakken geïntegreerd zijn. Kinderen mogen zelf projectonderwerpen naar voor brengen. Het idee dat de meeste kinderen aanspreekt wordt uiteindelijk gekozen als project. Meteen weet men dat de kinderen hierin geïnteresseerd zijn, een belangrijke voorwaarde om iets te kunnen leren. Hierna bepalen ze zelf hun leerdoelen en wat ze zullen doen rond het thema. De begeleider stuurt echter hier en daar wel wat bij. Daarna wordt een planning opgesteld waarbij de kinderen bijvoorbeeld zelf telefonische afspraken maken voor een eventueel bezoek.
Nu gaan de kinderen aan de slag: bibbezoek, opzoekwerk, groepswerk, … Binnen de klas werken ze hun vooropgestelde leerdoelen uit. Aan het eind van het project presenteren ze hun eindproduct. Dit kan een tentoonstelling, een toneelvoorstelling, een zelfgemaakt boek, … zijn. De voorstelling gebeurt tijdens het forum, waarbij alle leefgroepen, ouders en belangstellenden mogen aanwezig zijn. Het project, dat een drietal weken duurt, wordt afgesloten met een lesperiode van één week. Hierin worden onderwerpen aangebracht die met het behandeld project te maken hebben. Daar ze intensief het project uitgewerkt hebben, beseffen ze het nut van deze lessen en tonen ze duidelijk meer interesse. Op alle vlakken sturen de begeleiders indien nodig bij opdat, aan het einde van het lager onderwijs, de eindtermen zeker bereikt zouden zijn.

Binnen een leefschool wordt zeer veel belang gehecht aan een democratische werking. Vele regels worden niet zomaar opgelegd door de directie, maar worden in samenspraak met de leerlingen opgesteld. Ook leerlingen brengen hieromtrent vaak voorstellen naar voor. Als zij mogen participeren beseffen zij immers veel beter het doel van de regel, waardoor zij hem beter toepassen. Maar men gaat wel nog steeds in stilte in rijen naar de klassen. Maar de leerlingen weten zeer goed waarom dit zo gebeurt. Daar hebben zij volgens ons recht op!

Ook de ouders worden sterk betrokken bij de leefschoolwerking. Zij staan hun kind immers voor een lange periode af aan de school. In leefschool "De Letterzee" hebben de ouders een eigen ruimte waar ze met elkaar kunnen praten. Hier groeien vaak voorstellen naar de school toe. Met hun voorstellen wordt, na formeel ouderoverleg, duidelijk rekening gehouden. En is het tevens niet prettig als een ouder van een kind tijdens het project zijn beroep of hobby komt toelichten?
Een leefschool omvat echter nog zoveel meer. Meer inlichtingen kan men steeds verkrijgen op school. Infoavonden zijn voorzien op 26 maart en 5 juni om 19u30 in het restaurant van de school.

Leefschool "De Letterzee"
A. Fastenaekelslaan 24
8670 Koksijde
tel. 058/51.17.44
mailto: bs.koksijde@rago.be

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.