Je was erbij > Overzicht

Bio is (h)eerlijk 15 juni 2002 Stenen Zaal Stad Veurne (org.Velt i.s.m. Oxfam)
Pleidooi voor duurzame landbouw:

Als afsluiter van de week van de biologische landbouw organiseerden Velt Westkust-Veurne en Oxfam Wereldwinkel Veurne op zaterdag 15 juni een actiedag. In de voormiddag namen Steven Camertijn Bestuurslid Velt Westkust-Veurne, Robert Van Praet Schepen van Leefmilieu Stad Veurne en tenslotte Eddy Boutmans Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking het woord.
Camertijn Steven gaf een voorstelling van Velt (Vereniging voor ecologische leef -en teeltwijze) en Oxfam Wereldwinkel. De link en ook de aanzet van hun onderling samenwerking steunt op het feit dat Velt de lokale biolandbouw promoot en dat Oxfam Wereldwinkel de klanten niet alleen eerlijke,.. maar daar bovenop ook bioproducten aanbiedt. Hij beklemtoonde dat deze actiedag een pleidooi was voor en niet tegen de landbouw. Van groot belang is wel dat de consument weet wat hij eet en dat hij de gevaren inziet van genetisch gemanipuleerde gewassen. Zijn betoog sloot hij af met een spreuk van de indianen " de aarde hebben we niet geërfd van onze ouders, neen we krijgen ze inbruikleen van onze kinderen.

Robert Van Praet begon zijn speech over de taak die hij vervult als Schepen van Leefmilieu. Hij gaf niet alleen een kritische kijk op de toepassing van GGO's in de traditionele landbouw, maar ook de biolandbouw. De vaststelling dat Bio in de lift zit kon hij enkel toejuichen maar het gebruik van GGO's en de stijgende groei van genindustrie zette hem tot nadenken en maakte hem wantrouwig. Hij is ervan overtuigt dat het moet veranderen en dat het ook anders kan. Op het einde van zijn rede beloofde hij om het gemeentebestuur en de bevolking te overtuigen van de noodzaak van duurzame landbouw en biolandbouw. En als gemeente samen werk van te maken om de toekomst van de landbouw voor wat Veurne betreft veilig te stellen.
Eddy Boutmans voerde het laatste en had het vooral over de Noord Zuid relatie en de opkomst van de genindustrie. Hij gaf een duidelijke visie over de problematiek die eraan gekoppeld is en zijn standpunt daarover. De toepassing van GGO's vormt een bedreiging voor de natuur maar ook de mens. Door middel van patenten wordt de genindustrie een machtig imperium waarbij alleen zij er beter opworden, maar de lokale boer , zowel noord of zuid, er de dupe van is. Dit kan en mag geen oplossing zijn om in 2015 de honger in de wereld te halveren. Het is bovendien onmogelijk om dit ambitieus plan op die mannier te halen. De inspanning wegen niet voldoende door en zijn niet voldoende toereikend. De mens moet sowieso duurzamer gaan leven door respectvol om te gaan met alle elementen in de natuur en de onderlinge relaties.
Tenslotte werd Mijnheer de Staatsecretaris uitgenodigd om door het aansnijden van een groot speltmeel brood de actiedag officieel te openen.

De hele dag stonden in de Stenen Zaal van het Veurnse Stadhuis stands van diverse organisaties : Greenpeace, Wervel (Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw), Oxfam Welreldwinkel, Velt, Atalanta (West-Vlaamse coöperatie van bio-bedrijven), de Zonnegloed educatieve kinderboerderij.

In de namiddag organiseerden kinderboerderij de Zonnegloed en Biobakkerij Annie Morlion een kinderatelier. Een 40-tal kinderen leerde er stap voor stap de weg van graan tot brood. Ieder kind apart mocht er zijn eigen deegje kneden en afbakken. Aan hun bebloemde snuit zag je zo hun enthousiasme. Kinderen animeren hoeft heus niet altijd met een clown en een springkasteel. Sprookjesvertelster Han Vandoorne overbrugde de baktijd met het spannende verhaal 'De rode kip'.

Om 16.00 u liep de Stenen Zaal volledig vol voor de diverse voordrachten. De organisatoren hadden een bijzonder boeiend panel weten samen te stellen.
Jean-Pierre Mouton, biolandbouwer het Zilverleen uit Izenberge schetste de geschiedenis van zijn bedrijf dat sinds 1990 volledig is overgeschakeld op bioteelt en verkoop van vollegrondsgroenten. Geen enkele boer spuit voor zijn plezier, meent Mouton, die bij de aanvang vreesde voor ziekten en plagen bij zijn planten. Uiteindelijk bleek zijn angst niet terecht want gezonde planten die leven op gezonde grond hebben gewoon meer weerstand.
'Spuiten is enkel nodig voor wie ziektegevoelige planten teelt'. Of zoals Louis Debruyn Velt-vertegenwoordiger uit Antwerpen het uitdrukte : 'Als je plagen wil, moet je spuiten'.
Zeer interessant was ook de bijdrage van Ignace Deroo Bioconsulent van de Boerenbond. De BB informeert en begeleidt landbouwers die de stap willen zetten naar de biolandbouw. Het duurt drie jaar vooraleer een landbouwer zijn teelten kan verkopen als (beter betaalde) bioprodukten. Een onzekere periode die niet altijd makkelijk te overbruggen is. Deroo beklemtoonde dat kiezen voor biolandbouw niet louter een economische keuze is. Bioboer worden is ook een manier van leven in harmonie met de natuur.

Nog veel filosofischer was Melicio Augustin Gregorio, lid van de biolandbouwcoöperatieve El Rucuerdo uit Guatemala. De vroegere Maya-landbouw was altijd al een bio-landbouw geweest waar de boer in feite de verzorger was van moeder Aarde. De westerse produktiemethoden met grootschalige kweek van monoculturen en gebruik van pesticiden, herbiciden en kunstmest verstoren het contact tussen mens en natuur. De coöperatieve van Melicio probeert opnieuw via biolandbouw een 300-tal landbouwfamilies te onderhouden op het platteland in Guatamala. Dit hoofdzakelijk door lokale teelt van bonen, maïs, groente, koffie en suikerriet.
Tot slot wees Louis Debruyn, Velt-vertegenwoordiger en lector aan de Plantyn Hogeschool te Antwerpen op de gevaren van genetisch gemanipuleerde organismen(GGO's).
Het knutselen met het genetisch materiaal van dieren en planten is niet zonder risico's. Deze nieuwe organismen leiden wel tot een hogere produktie, maar ook tot een verlies van de biodiversiteit. Ze leiden tot monoculturen die het natuurlijk evenwicht verstoren. GGO's bieden geen oplossing voor het hongerprobleem in de wereld. Ook als ze in de derde wereldlanden worden geteelt, komen ze de lokale bevolking niet ten goede, maar worden onmiddellijk en grootschalig verscheept naar de industrielanden (vb.soja).
Debruyn besloot zijn zijn betoog met een oproep om Veurne 'Gentech-vrij' te verklaren.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.