Je was erbij > Overzicht

Opening bunkerpark - Sint-Pieterswijk De Panne - 15/06/2002

Iedereen in de Panne kent de woonwijk gelegen achter de St. Pieterskerk en bij het KTA. Wat echter weinigen weten is, dat er nog een echte volksmentaliteit heerst. Zo zit men op zomeravonden in sommige straatjes niet vòòr de televisie, maar haalt men stoelen naar buiten om gezellig met de buren te keuvelen. Iets wat sommigen onder ons nog kennen van vòòr de beeldbuis-tijd. En ieder jaar wordt rond Kerstmis de Kruierstraat aldaar door de bewoners omgetoverd tot een van de meest sfeervol verlichte straatjes van De Panne.

Waarom een bewonersplatform?

Om dit volks karakter te bewaren en zelfs uit te breiden lanceerde Samenlevingsopbouw Westhoek vanuit het Esenkasteel in Diksmuide een rondvraag met de bedoeling om de bewoners actief te betrekken bij de verbetering van de leefbaarheid van de hele wijk.

Met het resultaat werden gesprekken gevoerd met het gemeentebeleid en met diverse diensten, organisaties en verenigingen en organiseerde initiatiefnemer Björn Pollentier in de gemeentelijke feestzaal een open bewonersvergadering. Deze eerste bijeenkomst, waarop eveneens het Gemeente- en OCMW-beleid aanwezig was, kende een massale belangstelling.

Vrij van politiek en godsdienst

Onder de aanwezigen verklaarden een vijfentwintigtal bewoners zich bereid verder mee te werken. Ten einde een brede vertegenwoordiging te bekomen werd van meet af aan gestreefd naar een overkoepelende groep. Elke straat en alle lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd en elk lid van het platform engageert zich, niet zozeer als vertegenwoordiger van een bepaalde politieke of morele strekking, maar effectief als bewoner van de wijk. Een stelling waar enkele leden met een politiek kleurtje en zelfs de pastoor van de Sint-Pietersparochie tenvolle achter staan.

De hoofdbedoeling is immers om de leefbaarheid en het gezellig samenwonen in de St. Pieterswijk nauwlettend te bewaren en zelfs te verbeteren. Dit kan door bepaalde wantoestanden aan te kaarten bij het beleid en door zelf initiatieven te nemen om te zoeken naar haalbare oplossingen. Daarom moeten bewoners terechtkunnen bij mensen van het platform. Want niet iedereen is mondig genoeg om zijn persoonlijke verzuchtingen te verwoorden en vindt aldus vaak niet het juiste kanaal bij overheidsintanties.

Maar ook het beleid kan naar het Bewonersplatform toestappen in verband met bepaalde acties of initiatieven voor de wijk. Een samenwerking met de beleidsintanties zoals Gemeente en OCMW is van essentieel belang voor het welslagen van het bewonersplatform. Het gemeentebeleid van De Panne reageerde meteen enthousiast op dit initiatief en wil er dan ook constructief aan meewerken.

Achterkwartier wordt woonwijk

Duidelijk gemotiveerd werd van start gegaan en op de eerste bijeenkomst kwamen terstond tal van ideeën op tafel. Een eerste belangrijke beslissing was dat van nu af aan niet langer gesproken wordt van 'St. Pieterskwartier', maar wel van St. Pieterswijk, om zo de negatieve bijklank van 'kwartier' weg te werken. Want al te vaak wordt de Sint Pieterswijk beschouwd als de buurt met sociale woningen.Ten onrechte, want de wijk heeft heel wat meer te bieden en beschikt zelfs over onder andere o een zeer klantvriendelijke herberg,o de eerste kerk van De Panne, o een kleuter- en lagere school,o een koninklijk technisch atheneum,o een hotelschool,o een sportzaal en zelfs o een succesvol hotel vlakbij de duinen. Dus heeft de St. Pieterswijk een ver doorgedreven sociaal karakter.

16 miljoen voor de St. Elisabethlaan

Op een eerste overleg met het gemeentebestuur was er van meet af aan een wederzijds open sfeer en luisterden de Burgemeester en zijn Schepenen aandachtig naar de toelichting, waarbij duidelijk werd gemaakt dat dit geen 'eisen' waren maar wel 'wensen'.Eén van de belangrijkste onderwerpen was de heraanleg van de St. Elisabethlaan als absolute prioriteit.Deze 'wens' van de bewoners viel bij het Gemeentebestuur meteen in goede aarde, aangezien er op de begroting voor 2002 reeds 16 miljoen (Belgische Frank) vrijgemaakt is voor een eerste gedeelte van de St. Elisabethlaan samen met de garage uitritsteegje.Door samenspraak tussen bewoners en het gemeentebeleid werd hiermee alvast een eerste stap in de goede richting gezet.

Bewonerskrantje

Omdat communicatie zeer belangrijk is wordt eens per seizoen een bewonerskrantje huis-aan-huis bedeeld in de 308 woningen van de wijk. Het krantje informeert de bewoners over de stand van zaken en geeft heel wat van nuttige informatie over allerlei onderwerpen.Zo wordt elk nummer ingeleid door een "bekende Pannenaar" en wordt telkens één straat van de wijk belicht met onder andere uitleg over herkomst van de naam. Een opmerkelijke persoon of dienst wordt in de bloemetjes gezet, zoals de wijkagenten, de groendienst, de postbodes…Oude gezegden worden verklaard. Aan de hand van vergelijkende foto's wordt teruggeblikt naar situaties uit grootmoeders tijd. En er wordt een babbel voorzien met een gekend figuur uit de wijk.

Een stukje Provence in de wijk

Blijkbaar gaan heel wat wijkbewoners op vakantie naar Zuid-Frankrijk, want toen bij het opstarten van het bewonersplatform aan de bewoners werd gevraagd wat de mankementen waren in de wijk en wat ze er graag zouden gerealiseerd zien, bleek één van de meest voorkomende vragen de aanleg van een petanquepleintje. Er werd dus uitgekeken naar een geschikte plaats die als het even kon centraal in de wijk moest liggen. De ideale locatie bleek het pleintje te zijn nabij het bunkertje in de St. Elisabethlaan, dat de Westhoekscholen (KTA) hadden afgestaan aan de wijk.Opmerkelijk is het feit dat tot voor kort de meeste wijkbewoners niet wisten dat er in hun wijk een bunker lag. Sommigen kenden wel dat verwilderd "duintje" op de terreinen van het KTA, maar wisten niet dat er een bunkertje uit de Tweede Wereldoorlog onder schuilde.

Een parkje rond een bunkertje

Er werd contact opgenomen met het Gemeentebestuur. Ons voorstel om dit parkje met de wijkbewoners zelf aan te leggen viel meteen in goede aarde en men beloofde ons om het nodige materiaal te leveren. En omdat de directie van het KTA ons op de nieuwjaarsreceptie had voorgesteld om het bewonersplatform te steunen trokken we ook daar aan de bel. Het resultaat was een enthousiaste medewerking door de leraars en leerlingen van de afdelingen Bouw en Hout.In de kortste keren stond de graafmachine van de Gemeente op het terrein om de afgebakende banen te nivelleren en werden de nodige treinbiels en dolomietkiezel aangevoerd zodat de leerlingen van het KTA aan de slag konden. Ze kregen hierbij hulp van enkele enthousiaste wijkbewoners zodat het terrein met de dag veranderde. Door de Groendienst werd een groenplan opgemaakt en een voorlopig pakket plantmateriaal geleverd, dat door enkele échte tuinfanaten uit de wijk werd geplant.

Een uniek voorbeeld van buurtwerking

In een recordtijd werd het braakliggend terreintje rond het bunkertje omgetoverd tot een aantrekkelijk parkje. Een uniek voorbeeld van toffe buurtwerking.Dank zij de medewerking van het Koninklijk Feestcommiteit van Panne-Centrum wordt dit nu officieel ingehuldigd ter gelegenheid van de opening van Sint-Pieterskermis.

Volksfeest in de wijk

Op een druk bijgewoonde Nieuwjaarsreceptie kwam uit diverse hoeken de vraag om eens in 't jaar een feest te organiseren. Hoewel het bewonersplatform zich niet profileert als "feestcommissie" (daar hebben we immers "Panne-Centrum" voor) wordt toch aan deze wens tegemoet gekomen. Niet zozeer om te feesten maar om eens gezellig samen te zijn en aldus mekaar nog beter te leren kennen.Want dit is tenslotte één van de doelstellingen.Een werkgroep is ondertussen druk in de weer met als hoofdbetrachting een feest voor klein en groot - jong en oud.De datum ligt al vast.Op zondag 8 september wordt een écht volksfeest op het getouw gezet met oude volksspelen, zoals; gaaibollen, ringsteken, zaklopen, eierkoers, hoefijzerwepen, trou-madame, bollosmitto, paalklimmen,…

Dit is pas een begin

Amper een half jaar na de officiële geboorte van het bewonersplatform, kan nu reeds een rijk palmares worden voorgelegd. Dit is niet alleen de verdienste van het platform, maar evenzeer van de bewoners en de spontane steun van het gemeentebestuur van De Panne en van de Westhoekscholen.

Bron tekst en foto's van de opening op 15 juni 2002: SOW Diksmuide + Will Vandesteene


Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.