Je was erbij > Overzicht

Inhuldiging Weststar - Diksmuide - 05/03/2001

Op maandag 5 maart 2001 werd de "Weststar" ingehuldigd te Diksmuide, dit in aanwezigheid van Renaat Landuyt, minister van Werkgelegenheid en Toerisme.

Een kort woordje uitleg bij de foto's :

foto 1: de 'Yserstar", zusterschip van de "Weststar"

foto 2: de heer D. Olislagers verwelkomt minister Landuyt

foto 3: toespraak door de heer D. Olislagers

foto 4: toespraak door de heer S. Allosery, commercieel directeur Seastar

foto 5: minister Landuyt en de heer D. Olislagers

foto 6: officiële inhuldiging

foto 7: op naar de receptie

foto 8: de IJzer richting Nieuwpoort (de Weststar zal instaan voor de verbinding Diksmuide-Nieuwpoort)

Toespraken gehouden n.a.v. deze inhuldiging:

Toespraak door de Heer Danny Olislagers, Kapitein Reder - NV Rederij Seastar
In naam van de rederij Seastar en in naam van mijn familie,
is het voor mij een eer u vandaag hier van harte welkom te mogen heten naar aanleiding van de inhuldiging van ons derde passagiersschip.

Vooral u, Mijnheer de Minister, wens ik te danken omdat u vandaag met ons te samen wilt zijn.

Het bewijst uw grote belangstelling voor de evolutie van de toeristische sector in onze provincie en vooral in de Westhoek.

Voor mij, mijn familie en mijn medewerkers is het een riem onder het hart om op de ingeslagen weg verder te gaan.

De vele vertrouwde personen die misschien met enig argwaan de opstart van ons bedrijf meemaakten, maar toch in ons opzet geloofden, wens ik van harte te danken voor de steun aan onze rederij gedurende de voorbije 10 jaar. Enkelen konden hier vandaag niet aanwezig zijn, maar bevestigden toch hun steun. Waarvoor onze oprechte dank.

In de voorbije 10 jaar hebben we het toerisme zien evolueren. Ook in de Westhoek is het toeristisch beeld alsook de aanpak van het toerisme fel gewijzigd.

Bij de voorstelling vorig jaar van het strategisch beleidsplan, WESTHOEK PURE VERWONDERING, waren wij ervan overtuigd dat onze rederij een complementaire waarde kon brengen en dit samen met de verschillende initiatieven die door de Provincie genomen worden.

Want enkel met complementariteit kan het toerisme, economisch uitgroeien. Om deze reden hebben we dan ook beslist om te investeren in een derde schip met als vaargebied de Westhoek en met als aanleghaven DIKSMUIDE. Wij hopen op basis van een vergaande samenwerking met Westoria en toerisme Diksmuide dit project te kunnen realiseren.

Onze nieuwe aanwinst kreeg naar analogie van haar grotere broers de naam WESTSTAR mee. Ik denk dat het hier overbodig is, om, over de keuze van deze naam verder uit te wijden.

Mijnheer de Minister, Dames en Heren, zonet mochten we de MAIDENTRIP van de Weststar meemaken. Sommigen hebben vroeger het traject op de IJzer gevaren met de Jean Bart III. Binnenkort wordt dit vaartuig daterend uit de 2de wereldoorlog definitief uit de vaart genomen. Wij meenden echter dat in afspraak met de eigenaar van de Jean Bart III, de mogelijkheid diende te bestaan om de toeristische vaarten verder op een professionele basis uit te bouwen in het kader van onze rederij. Deze afspraak leidde er toe dat Aloïs Baert en zijn echtgenote verder in het project Weststar zullen fungeren.

In onze optiek van veiligheid en kwaliteit vonden wij het noodzakelijk dat, enkel door het inzetten van een ander vaartuig de toekomst van deze lijn kon verzekerd worden.

Onze rederij wil duidelijk kiezen voor veiligheid en professionaliteit. Om deze reden hebben wij een vaartuig aangekocht dat beantwoord aan alle Europese veiligheidsnormen voor het vervoer van passagiers op de binnenwateren.

Het heeft een capaciteit tot 150 passagiers, te verdelen over de 3 binnensalons en het zonnedek. Ten einde het comfort te verbeteren, werd een gedeelte van het buitendek verbouwd en overdekt met een verandaconstructie die plaats kan bieden aan 30 passagiers. Het interieur van de salons werd vernieuwd. Op deze wijze kunnen een 90 tal personen binnen plaats nemen.

Op nautisch vlak is de Weststar uitgerust met een vrij unieke stuurinrichting die het sturen uiterst comfortabel maakt om te varen op de smalle IJZER. De machinekamer werd opnieuw ingericht en voorzien van een nieuwe motor met een capaciteit van 200 Pk. Een generator levert de nodige energie voor verlichting en andere noodzakelijke voorzieningen. Bij het bouwen van de bovenconstructie werd rekening gehouden met de maximale hoogte van de bruggen over de IJzer, zodat bij een normale waterstand vlot kan gevaren worden en de aangeboden programma's kunnen uitgevoerd worden.

Mijnheer de Minister, Geachte Genodigden, op deze wijze hopen we dat de WESTSTAR, als een volwaardige toeristische aanwinst voor de Westhoek zal beschouwd worden.

Toespraak door de Heer Staf Allosery, Commercieel Directeur NV Rederij Seastar
Wanneer we het vaargebied, waarin onze rederij werkzaam is willen voorstellen, dan zien we op de kaart van ons land 3 grote delen.

Op de eerste plaats is er onze KUST, een ongeveer 70 kilometer lange vaarzone waarin 3 belangrijke kusthavens of eventuele aanlegplaatsen terug te vinden zijn, namelijk: Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge.
Op de tweede plaats is er de SCHELDE, één van Europa's belangrijkste wateraders die het Europese hinterland met de zee en de oceaan verbindt. In de onmiddellijke omgeving van deze rivier liggen onze aanleghavens: Gent - Antwerpen - Brussel met iets verder landinwaarts: Hasselt - Luik en Namen. Maar iets dichter is er ook Zeeland met zijn vele vaarmogelijkheden en onder andere zijn havens zoals: Vlissingen en Terneuzen.
Op de derde plaats zijn er de verschillende en laat het mij toe om ze zo te benoemen: de verschillende VERBINDINGSKANALEN die onze steden met elkaar verbinden. Specifiek voor onze provincie zijn dat: Oostende met Brugge, Brugge met Gent, Gent met Kortrijk en Kortrijk met Roeselare.

Maar naast deze 3 vaargebieden had ik graag even gefocust naar een vierde regio, namelijk de WESTKUST met de WESTHOEK, met enerzijds het vaargebied op de Noordzee vanuit Nieuwpoort en het vaargebied in de Nieuwpoortse buitenhaven op de monding van de IJzer.

Anderzijds is er het vaargebied op de IJzer, vanaf het sluizencomplex te Nieuwpoort. Naast de mogelijkheden om van Nieuwpoort via Gistel en Oudenburg te varen naar Oostende en van Nieuwpoort naar Veurne en zo verder naar Duinkerken, blijft het vaargebied op de de IJZER, tussen Nieuwpoort en Diksmuide een zeer toeristisch aantrekkelijk vaargebied Deze verschillende hydrografische gebieden zijn het werkgebied van onze rederij.

Zowel nationaal, regionaal als lokaal is het onze bedoeling toeristische vaarroutes in functie van de economische opdracht van de rederij uit te werken.

Het mag zeker niet ontkend worden dat, en we omschrijven het graag met de samenvoeging van de 2 kernbegrippen bedrijf en toerisme, namelijk het bedrijfstoerisme, een belangrijke pool is, in de strategie van onze onderneming.

Dit luik, dat in hoofdzaak gericht is op de evenementenmarkt heeft zeker een nationale maar ook meer en meer een uitstraling over onze grenzen heen. Maar, zeker niet minder belangrijk is de uitbouw van de toeristische programma's gericht naar verschillende doelgroepen en naar toeristisch waardevolle aanlegplaatsen. Samen met het optimaal diversifiëren van de vaarroutes of van de aangeboden toeristische producten is dit de voorwaarde om op een gezonde wijze een rederij zoals de onze, uit te bouwen.

Inderdaad om een goed programma uit te bouwen dienen bij voorkeur de volgende elementen aanwezig te zijn:

de te bevaren rivier of kanaal dient een goede bevaarbaarheid te hebben
de aanwezige infrastructuur dient optimaal te functioneren of mag geen hinderpaal vormen om het traject op regelmatige basis te kunnen uitvoeren
de waterloop dient door een landschap te lopen, die voldoende belangstelling kan krijgen vanwege de passagier op geografisch, geschiedkundig of cultureel vlak
het vaartraject dient te gebeuren tussen toeristisch aantrekkelijke locaties en dit in een aanvaardbare tijdspanne
In het vaargebied die we vandaag mochten ontdekken zijn al de hierboven vermelde elementen aanwezig en daarenboven beschikt men in deze regio over enkele zeer waardevolle attractiepunten.
Tenslotte is er het niet te verwaarlozen element dat beide steden en sommige attractiepunten die we vanaf heden regelmatig via het water zullen verbinden kaderen in de ervaringswereld van het voor de Westhoek te kenend oorlogsgebeuren.
Dit alles aangevuld met een verder uit te bouwen en permanent te evalueren educatief programma zijn we ervan overtuigd dat de aangeboden vaarprogramma's een toegevoegde waarde zullen geven aan het toeristisch patrimonium van de Westhoek.

De 3 schepen van de rederij hebben een belangrijk aandeel in het watertoerisme in onze provincie. De volgende gegevens zullen dit onderlijnen:

Jaarlijks worden tijdens de maanden juli en augustus, 240 klokvaste zee-excursies gevaren vanuit Nieuwpoort naar Oostende en omgekeerd.

Jaarlijks worden, eveneens tijdens de maanden juli en augustus 240 klokvaste poldervaarten gevaren vanuit Oostende naar Brugge en omgekeerd.

Tijdens de maanden maart tot juni en in september en oktober zijn er de 400 educatieve havenrondvaarten te Nieuwpoort in hoofdzaak voor scholen en verenigingen waaraan individuele toeristen kunnen deelnemen.

Vanaf heden zullen zich daarbij voegen, beide gericht naar scholen en verenigingen de educatieve IJZERTRIPS te Diksmuide met bezoek aan de Dodengang, en de educatieve IJZERTOCHTEN van Diksmuide naar Nieuwpoort en terug, tijdens het voor- en najaar.

Blijven nog de dagelijkse en klokvaste IJZERTOCHTEN die tijdens de zomer vanuit Nieuwpoort naar Diksmuide en terug zullen gevaren worden.

Dit laatste programma zal het mogelijk maken voor de individuele toerist, al dan niet verblijvend aan de kust, de Westhoek van op het water te ontdekken en gedurende een drietal uur te vertoeven te Diksmuide.

Op deze wijze denken wij op jaarbasis in onze rederij een 1.200 afvaarten te kunnen realiseren met een totale passagiersbezetting van meer dan 60.000 personen.

Tenslotte wens ik te onderlijnen dat dit toeristisch aanbod niet kan gerealiseerd worden zonder, om het in een e.commerce term te zeggen, onze LINKS, namelijk:

de attractiepunten zoals Westoria, De Ijzertoren en de Dodengang, maar ook de vele anderen uit de Westhoek en aan de Westkust
de vele toeristische actoren zoals de toeristische diensten op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak, de toeristische sector in de ruimste zin van het woord met onder andere de logiesverstrekkers
de openbare besturen
maar ook onze partners tijdens de maanden juli en augustus, zoals de vervoermaatschappij De Lijn, de NMBS, de busfirma's en de organisatoren van dagexcursies en groepsexcursies.
Kortom, wij staan er klaar voor, om ons programma in de beste omstandigheden te laten verlopen, zodat onze gasten, maar ook uw gasten, met een mooie herinnering naar huis kunnen gaan en met evenveel enthousiasme naar de Westhoek zullen terugkeren.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.